Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Utenriksdepartementet

Prop. 1 S Tillegg 2 (2014-2015), Innst. 2 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2014 Innst. 2 S (2014-2015)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har behandlet statsbudsjettet for 2015. Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet fremforhandlet en avtale om budsjettet med Kristelig Folkeparti og Venstre, som sikret flertall for regjeringens forslag med noen endringer.

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 20.11.2014

      Behandlet i Stortinget: 01.12.2014