Endringar i oreigningslova

Prop. 67 L (2014-2015), Innst. 245 L (2014-2015), Lovvedtak 66 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 28.04.2015 Innst. 245 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i oreigningslova. Endringene innebærer blant annet at endelig vedtak om forundersøkelser til bruk for et påtenkt ekspropriasjonsinngrep, skal utgjøre et særlig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 12.05.2015