Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 01.06.2017 Innst. 389 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ny likestillings- og diskrimineringslov. Loven innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene fra 2013 (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) erstattes av én ny, samlet lov. En samlet lov vil gi et mer enhetlig vern for alle diskrimineringsgrunnlagene. I tillegg er diskrimineringsvernet styrket ved at det er vedtatt enkelte nye bestemmelser som ikke følger av dagens diskrimineringslovgivning. Blant annet utvides plikten til universell utforming av IKT til også å omfatte utdannings- og opplæringssektoren, det er vedtatt en ny bestemmelse om at læremidler og undervisning i barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner skal bygge på likestillings- og diskrimineringslovens formål, forbudet mot aldersdiskriminering er utvidet til å gjelde på alle samfunnsområder og det er en utvidet adgang til positiv særbehandling av menn.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2017