Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Akershus (1 - 20 av 44)
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:485 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  I et oppslag i Nettavisen 21.11.21, hevder Senterpartiets Geir Pollestad at bensin- og dieselavgiften nominelt kun øker med ca. 12-13 øre/liter i AP/SP regjeringens forslag til statsbudsjett. I budsjettsvar til Stortinget har finansminister Vedum derimot dokumentert en langt høyere avgiftsøkning. Kan statsråden beregne hva som er reell og nominell økning i drivstoffavgiftene for 2022 sammenlignet med 2021 dersom AP/SP regjeringens foreslåtte budsjett blir vedtatt, samt hva det til slutt betyr i økt pumpepris ink mva?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:484 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  I et oppslag i Nettavisen 21.11.21, gir Senterpartiets Geir Pollestad inntrykk av at drivstoffavgiftene økte kraftig i perioden 2013-21, og langt høyere enn i perioden 2005-2013. Tallene fra finansminister Vedum i budsjettsvar 382 til FrP viser derimot at avgiftene reelt sett økte under rødgrønn regjering men gikk ned i perioden 2013-21. Har representanten Pollestad bommet på tallene i sitt intervju med Nettavisen, eller har finansministeren feilinformert Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Vamraak (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:468 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 25.11.2021

  Til behandling

  Vil statsråden tillate at OsloMet gjennomfører en sentralisering av studieplasser og legger ned studieplasser i Akershus for å flytte dem til Oslo?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:456 (2021-2022)

  Innlevert: 23.11.2021

  Sendt: 24.11.2021

  Til behandling

  De foreslåtte endringene av heimevernsdistriktenes geografiske inndeling er ment å styrke beredskapen gjennom bedret samsvar mellom Heimevernets operasjonsområde, og politi og regionnivå. Hvilke konkrete avklaringer forventer regjeringen fra Stortinget som gjør at disse endringene likevel ikke skal ikke gjennomføres?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:455 (2021-2022)

  Innlevert: 23.11.2021

  Sendt: 24.11.2021

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre at private barnehager som har høyere kostnader til pensjon enn hva pensjonspåslaget gir i pensjonstilskudd faktisk får disse kostnadene dekket, og vil statsråden ta initiativ til at private barnehager i kommuner hvor kommunale barnehagers pensjonsutgifter delvis finansieres gjennom premiefond får dekket tilsvarende det de kommunale barnehagene har i faktiske pensjonsutgifter (og ikke bare det rapporterte kostnadsnivået som vil fremstå lavere enn det faktiske nivået dersom kommunen bruker premiefond)?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:445 (2021-2022)

  Innlevert: 22.11.2021

  Sendt: 23.11.2021

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at sykehus i hele landet kan få tilgang på spesialkompetanse på tolking av røntgenbilder og annen bildediagnostikk av barn - for å kunne diskutere symptom og tegn på eventuell mishandling. I hvilken grad samarbeider Ullevål og Rikshospitalet med landets øvrige sykehus (spesifikt antall årlige konsultasjoner fra andre sykehus).
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:438 (2021-2022)

  Innlevert: 21.11.2021

  Sendt: 22.11.2021

  Til behandling

  Med hvilken hjemmel har departementet bedt Utdanningsdirektoratet stille nåværende søknader om godkjenning av nye skoler etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstavene h) og i) i bero ettersom loven ikke er endret, og hvilke krav/rutiner/bestemmelser/praksis/regelverk/frister ligger til grunn for saksbehandlingstid av slike søknader i forvaltningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:437 (2021-2022)

  Innlevert: 21.11.2021

  Sendt: 22.11.2021

  Besvart: 26.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Kan statsråden informere om hvilke kriterier, deriblant til lengde, som er lagt til grunn i kommunenes plikt til å tilby leirskoletilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:426 (2021-2022)

  Innlevert: 19.11.2021

  Sendt: 22.11.2021

  Til behandling

  Rettferdig rettergang er nedfelt i Grunnloven, som sier at «enhver har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og upartisk domstol innen rimelig tid». En rettferdig rettergang inkluderer et generelt kontradiksjonsprinsipp. Som undertegner av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen må Norge også garantere retten for rettferdig rettergang og imøtegåelse som kreves i artikkel 6 i konvensjonen. Hvorfor er ikke denne retten eksplisitt uttalt og praktisert systematisk innenfor nulltoleransepolitikken i UD og Norad?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Vamraak (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:414 (2021-2022)

  Innlevert: 18.11.2021

  Sendt: 19.11.2021

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 26.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Rådgivende Ingeniørers Forening har gjennom rapporten State of Nation beregnet at det må investeres 570 milliarder kroner i det kommunale vann- og avløpsnettet frem mot 2040 for å sikre trygg vannforsyning og miljømessig avløpshåndtering. Hva er regjeringens strategi for å gjøre norske kommuner i stand til å gjennomføre dette investeringsløftet?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:386 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 17.11.2021

  Besvart: 22.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Vil statsråden ta initiativ til nye beregninger av samfunnsøkonomiske konsekvenser ved en kabling kontra luftspenn på den planlagte 420 kV strekningen for kraftoverføring mellom Hamming i Bærum kommune og Smestad i Oslo kommune?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:371 (2021-2022)

  Innlevert: 14.11.2021

  Sendt: 15.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Har statsråden et anslag på hvor mye de private barnehagene vil få i økt (helårs) driftstilskudd i 2022 som følge av at bemanningsnormen er oppfylt i flere kommuner (og barnehager) i 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:370 (2021-2022)

  Innlevert: 14.11.2021

  Sendt: 15.11.2021

  Besvart: 19.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Vil statsråden ta initiativ til å justere opp tilskuddet til Feiring VGS, i tråd med forutsetningen/forventningen under forrige behandling i Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:342 (2021-2022)

  Innlevert: 11.11.2021

  Sendt: 12.11.2021

  Besvart: 22.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Ordningen med at pensjonert helsepersonell kan jobbe i helsetjenesten uten å tape pensjon, har vært et svært viktig bidrag til vaksinering i kommunene under Covid-19 pandemien. Ordningen utløper 1.1.2022. Vil statsråden vurdere å forlenge ordningen slik at den store ressursen av pensjonert helsepersonell fortsatt kan bidra ved vaksinering av tredje dose mot Covid-19. Og, vil statsråden vurdere å utvide ordningen til også å gjelde arbeid med å sette influensavaksine?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Vamraak (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:339 (2021-2022)

  Innlevert: 11.11.2021

  Sendt: 12.11.2021

  Besvart: 18.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Hvordan vil statsråden stille seg til en eventuell søknad fra Alta kommune om overflytting til Troms fylke ved en oppsplitting av Troms og Finnmark fylkeskommune?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:327 (2021-2022)

  Innlevert: 10.11.2021

  Sendt: 11.11.2021

  Besvart: 18.11.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Ser regjeringen studentenes behov og hva er regjeringens politiske linje på støtten til studentenes studier og mener statsråden denne skal økes for ordinære studenter, ikke bare for studenter med barn, og i så fall når og hvor mye?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:323 (2021-2022)

  Innlevert: 10.11.2021

  Sendt: 11.11.2021

  Besvart: 22.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Kan helseministeren da forklare hvorfor ordningen med trygghetsboliger er skrotet i regjeringens tilleggsproposisjon og hva som da er regjeringens plan for å sikre nye boligformer som gjør at eldre kan bo hjemme lengst mulig, i trygge omgivelser med mulighet for sosialt samvær med andre?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:321 (2021-2022)

  Innlevert: 10.11.2021

  Sendt: 10.11.2021

  Besvart: 16.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Deler statsråden bekymringen om at fraværet i videregående skole kan øke etter gjeninnføringen av unntaket i fraværsreglement og vil statsråden vurdere andre tiltak for å øke tilstedeværelsen blant elevene, og vil statsråden videre vurdere å fjerne unntaket på et tidligere tidspunkt dersom smittesituasjonen og kapasiteten i fastlegetjenesten tillater det?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:319 (2021-2022)

  Innlevert: 10.11.2021

  Sendt: 10.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Ved Stortingets behandling av Revidert Nasjonalbudsjett for 2021 fikk Fremskrittspartiet flertall for å bevilge MNOK 15 til økt sjøberedskap og flere politibåter, hvor blant annet Sandvika i Bærum skulle prioriteres. Kan statsråden bekrefte at ny politibåt vil være operativ sommeren 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:318 (2021-2022)

  Innlevert: 10.11.2021

  Sendt: 10.11.2021

  Besvart: 18.11.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Tanke-, samvittighet- og religionsfriheten i Norge innebærer at man har frihet til "enten alene eller sammen med andre og såvel offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse". Gjelder denne friheten i praksis i alle deler av Forsvaret, ved at det finnes rutiner som åpner for likeverdige alternativ for dem som har en annen religiøs overbevisning enn den kristne?