Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Akershus (1 - 20 av 28)
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:294 (2019-2020)

  Innlevert: 13.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Til behandling

  Aftenposten har de siste dagene omtalt pensuminnholdet i palestinske skolebøker. Når ble utenriksministeren kjent med innholdet i det nye pensumet, og hva har en fra norsk side foretatt seg overfor palestinske utdanningsmyndigheter for å bidra til at skolepensumet har en fredsbyggende effekt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:286 (2019-2020)

  Innlevert: 12.11.2019

  Sendt: 12.11.2019

  Til behandling

  Mener helseministeren at man har fulgt opp ESAs kritikk av Norges implementering av EØS-regelverket knyttet til behandling i utlandet, og at vi i ettertid ikke opplever en liknende skandale i likhet med det som har skjedd i Nav?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:278 (2019-2020)

  Innlevert: 10.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  Hvilke konkrete endringer vil overgangen fra «Post-i-butikk» til «Bank-i-butikk» medføre for kunder hhv med og uten bankkort, hvordan vil plikten til å tilby grunnleggende banktjenester gjennom landpostnettet ivaretas etter at dagens avtale mellom Posten og DNB utløper og hvordan vil regjeringen sikre at alle bankkunder, både med og uten bankkort, sine behov for å gjøre innskudd og uttak med kontanter ivaretas?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:277 (2019-2020)

  Innlevert: 10.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Rette vedkommende: Justis- og innvandringsministeren

  Til behandling

  Hvor mange EU-direktiver og -forordninger er implementert i norsk lov gjennom tilvisning, hvilke direktiver og forordninger inneholder bestemmelser som avviker fra eller står i motstrid til konkrete norske lovparagrafer eller forskrifter, og hvilke lovparagrafer må endres dersom det skal fremgå tydelig av norsk lov hva som er Norges EØS-rettslige forpliktelser på det enkelte område?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:266 (2019-2020)

  Innlevert: 08.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Til behandling

  Hvor mye skal sykehusene bidra med for å nå klimalovens mål om 40 prosents utslippskutt innen 2030, utenom kvotepliktig sektor og transport?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:261 (2019-2020)

  Innlevert: 08.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Til behandling

  På hvilken måte er konsekvenser som endringer i studiestedsstruktur kan få for andre deler av arbeids- og samfunnsliv, belyst og vurdert i forbindelse med nedleggelsen av studietilbud ved Campus Nesna og studiested Sandnessjøen?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:216 (2019-2020)

  Innlevert: 04.11.2019

  Sendt: 04.11.2019

  Besvart: 11.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hvordan jobber regjeringen med å følge opp FN sikkerhetsresolusjon 2396 og arbeidet med registrering og utveksling av passasjerinformasjon og biometriske data for å forebygge mot ekstremisme og terror?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:208 (2019-2020)

  Innlevert: 03.11.2019

  Sendt: 04.11.2019

  Besvart: 11.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Kor store ressursar/kor mykje pengar vil Finanstilsynet i 2020 bruka på a) faktisk tilsyn med finansielle føretak, b) regelverksutvikling, jf. utkast til offentlege høyringsprosessar på finansmarknadsområdet og c) deltaking i EUs finanstilsyn, korleis har fordelinga av ressursar/utgifter på dei nemnde områda utvikla seg år for år sidan 2013, og kva er tilsvarande absolutte og relative tal for dei svenske og danske finanstilsyna i same tidsperiode?
 • Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:192 (2019-2020)

  Innlevert: 29.10.2019

  Sendt: 30.10.2019

  Besvart: 08.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Mener statsråden at NBTS skal drive opplæring eller på andre måter være sentral i opprettelsen av nye behandlingstilbud for transpersoner, og hvordan mener statsråden at dette er en avmonopolisering av behandlingstilbudet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:186 (2019-2020)

  Innlevert: 28.10.2019

  Sendt: 29.10.2019

  Besvart: 08.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Mener statsråden det er akseptabelt at persondata fra norske bilister havner i Kina, og hva vil statsråden foreta seg for å sørge for at så ikke skjer?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:178 (2019-2020)

  Innlevert: 27.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Besvart: 11.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden revurdere beslutningen om økte fartsgrenser på E18 mellom Vinterbro og Østfold grense, en beslutning som ble gjort i strid med rådet fra samtlige høringsinstanser?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:177 (2019-2020)

  Innlevert: 27.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Er statsråden trygg på at Bits svindelstatistikk for elektroniske betalingstjenester i 2018 nå er korrekt, mener statsråden at omfanget av svindel som norske borgere opplever i forbindelse med bruk av betalingskort til netthandel er på et akseptabelt nivå, og hvilke umiddelbare tiltak er eventuelt iverksatt for å redusere svindelen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:175 (2019-2020)

  Innlevert: 25.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Besvart: 30.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Vil de økte oppgavene for fastlegene som følge av helsefellesskapsreformen bli kompensert?
 • Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:161 (2019-2020)

  Innlevert: 25.10.2019

  Sendt: 25.10.2019

  Besvart: 31.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Ser helseministeren behovet for at det skal utarbeides en NOU som ser på helheten i fødetilbudet slik det fremkommer i forslag 2. i Dokument 8:148 S fremmet av SV, eller er hans mål med den nedsatte arbeidsgruppen å kun se på noen utvalgte problemstillinger i fødsels- og barselomsorgen?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:160 (2019-2020)

  Innlevert: 25.10.2019

  Sendt: 25.10.2019

  Besvart: 01.11.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Hva innebærer i praktiske konsekvenser et såkalt teknisk kutt for Norges Forskningsråd?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:145 (2019-2020)

  Innlevert: 23.10.2019

  Sendt: 24.10.2019

  Besvart: 01.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hvilke regler gjelder rundt bruk av religiøse plagg som hijab når representanter for det norske politi, som polititadvokater, representerer norske myndigheter i norske rettssaler?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:115 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Besvart: 28.10.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Hvordan skiller den brexit-avtale som Storbritannia og EU ble enige om 17. oktober seg fra EØS-avtalen på ulike områder?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:109 (2019-2020)

  Innlevert: 17.10.2019

  Sendt: 18.10.2019

  Besvart: 25.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Hvordan fordeler det økte innbetalt beløp for CO2-avgift i forslaget til statsbudsjett for 2020 seg mellom ulike bransjer, og hvor stor er kompensasjonen til den enkelte bransje?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:92 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Besvart: 22.10.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Ville en Nordisk forsvarsunion, bestående av de fem nordiske landene, kunne erstatte NATOs evne til å forsvare norsk territorium, slik SV-leder Audun Lysbakken hevder?
 • Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:88 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Dersom Oslo etter en totalvurdering vedtar at å bygge stort og høyt på Gaustad ikke gir det beste sykehustilbudet for regionen og planene blir utsatt, vil Høie likevel sikre utbygging av Aker slik det er omtalt i budsjettet, eller vil han holde Aker som gissel mot Oslos ønske, slik han har skissert i flere uttalelser?