Vedtak til lov om endring i straffeprosessloven

I Stortingets møte 24. november 2011 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endring i straffeprosessloven

I

I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker gjøres følgende endring:

§ 456 tredje ledd nytt fjerde punktum skal lyde:

For elektronisk kommunikasjon med Innkrevingssentralen gjelder domstolloven § 197 a tilsvarende.

II

Loven trer i kraft straks.

Dag Terje Andersen
president