Vedtak til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

I Stortingets møte 27. november 2012 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgende endringer:

§ 3-15 annet ledd ny bokstav f skal lyde:

  • f) uføretrygd etter folketrygdloven kapittel 12 og uføreytelser fra andre ordninger.

§ 23-3 annet ledd nr. 2 bokstav b skal lyde:

  • b) arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven kapittel 11, uføretrygd etter kapittel 12 og uføreytelser fra andre ordninger,

II

Endringene trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Dag Terje Andersen
president