Medietilsynet

Ot.prp. nr. 40 (2003-2004), Innst. O. nr. 70 (2003-2004), beslutning. O. nr. 77 (2003-2004)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kultur- og kirkedepartementet Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Tilråding levert 29.04.2004 Innst. O. nr. 70 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.04.2004

   Behandla i Odelstinget: 11.05.2004

   Behandla i Lagtinget: 25.05.2004