Endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.)

Prop. 9 L (2015-2016), Innst. 91 L (2015-2016), Lovvedtak 15 (2015-2016)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 01.12.2015 Innst. 91 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i helselovgivningen som følge av omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen. Det er også vedtatt endringer i pasientskadeloven for å effektivisere pasientskadeordningen. Endringene innebærer blant annet at Pasientskadenemnda skal få større frihet til å organisere sin virksomhet og at hovedregelen skal være at nemnda settes med tre medlemmer. Videre er det vedtatt at den nedre grensen for behandling av krav skal økes fra 5000 til 10 000 kroner.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.12.2015

   Behandla andre gang i Stortinget 11.12.2015