Endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2015 Innst. 91 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i helselovgivningen som følge av omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen. Det er også vedtatt endringer i pasientskadeloven for å effektivisere pasientskadeordningen. Endringene innebærer blant annet at Pasientskadenemnda skal få større frihet til å organisere sin virksomhet og at hovedregelen skal være at nemnda settes med tre medlemmer. Videre er det vedtatt at den nedre grensen for behandling av krav skal økes fra 5000 til 10 000 kroner.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.12.2015