Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn

Meld. St. 19 (2018-2019), Innst. 369 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 06.06.2019 Innst. 369 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om folkehelsepolitikken. Merknadene i helse- og omsorgskomiteens innstilling som hele komiteen eller et flertall står bak, vil være førende for regjeringens videre politikk på folkehelseområdet. Det ble fattet ett vedtak ved behandlingen av saken, der regjeringen blir bedt om å fjerne begrensningen som gjør at helsesykepleiere og jordmødre ikke har forskrivningsrett på alle typer prevensjon til unge under 16 år. Vedtaket ble støttet av alle partier.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2019

   Behandla i Stortinget: 13.06.2019