Likeverdsreformen - et samfunn med bruk for alle

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 25.05.2021 Innst. 570 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om Likeverdsreformen. Reformen skal bidra til å gjøre livet enklere for familier som har eller som venter barn med behov for sammensatte tjenester. Målet er at barn og familier med barn som har behov for sammensatte tjenester, skal oppleve et samfunn som stiller opp, og som gir alle mulighet til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse. Det er parallelt vedtatt endringer i en rekke velferdstjenestelover.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 02.06.2021
   Votert i Stortinget 02.06.2021