Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner

Dokument 3:8 (2021-2022), Innst. 147 S (2022-2023)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå RiksrevisjonenSaka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteenTilråding levert 20.12.2022Innst. 147 S (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner. Formålet har vært å vurdere om innsatsen har vært i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Både Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse-omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Arbeids-og inkluderingsdepartementet er omfattet av undersøkelsen. Samlet vurderes det som alvorlig at saksbehandlingstiden er lang, at oppklaringsprosenten har gått ned, at risikostyringsverktøy ikke benyttes i alle partnervoldssaker, at det er svakheter ved bruken av oppfølgingen av beskyttelsestiltak, og at det er for liten kompetanse på æresrelatert vold. Dette kan få betydelige konsekvenser for de voldsutsatte. Komiteen slutter seg til Riksrevisjonens kritikk og anbefalinger og merker seg at de relevante statsrådene vil følge opp Riksrevisjonens anbefalringer.

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og tilråding

  Tilråding levert 20.12.2022

  Debattert i Stortinget 05.01.2023
  Votert i Stortinget 05.01.2023