Innhald

9. Merverdiavgift

9.1 Innledning – vedtak for 2017

Sammendrag

Merverdiavgiften vedtas av Stortinget i plenum for ett år av gangen, jf. Grunnloven § 75 bokstav a. Nærmere regler om registreringsplikt, beregning og betaling av avgift mv. er fastsatt i merverdiavgiftsloven (2009-06-19-58) og merverdiavgiftsforskriften (2009-12-15-1540).

Den generelle merverdiavgiftssatsen foreslås videreført med 25 pst., en redusert sats på 15 pst. for næringsmidler og en lav sats på 10 pst. for enkelte tjenester som persontransport, overnatting og allmennkringkasting samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement, og med 11,11 pst. av omsetning mv. av viltlevende marine ressurser som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-8.

Se forslag til stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2017.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres alternative statsbudsjett for 2017 og nærmere omtale av Venstres forslag til endringer innenfor skatte- og avgiftsopplegget 2017 under punkt 2.3.2.7 i denne innstilling.

Dette medlem viser til at Venstre bl.a. foreslo å innføre lav merverdiavgift (10 pst.) på frukt, grønt og økologiske matvarer, innføre nullsats på merverdiavgift for reiser med kollektivtransport, utvide merverdiavgiftsfritaket for medier til å gjelde all digital journalistikk og heve omsetningsgrensen til 3 mill. kroner for rett til årlig oppgavetermin for innbetaling av merverdiavgift.

Som følge av at Stortinget 5. desember 2016 fastsatte andre rammer for rammeområde 21 enn det som ligger til grunn for Venstres alternative budsjett, fremmes ingen alternative forslag i denne innstilling.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett hvor det foreslås å senke merverdiavgiften lav sats fra 10 til 8 pst. Forslaget vil ha særlig positive konsekvenser for reiseliv og kollektivtransport.

9.2 Merverdiavgift ved innførsel av varer

Sammendrag

Stortinget har vedtatt endringer i merverdiavgiftsloven som medfører at forvaltningen av merverdiavgift ved innførsel skal overføres fra Tolletaten til Skatteetaten fra 1. januar 2017. Dette innebærer at virksomheter som er eller skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal oppgi, beregne og betale merverdiavgift ved innførsel av varer etter de samme regler som gjelder for merverdiavgift av innenlandsk omsetning og uttak. Denne gruppen avgiftspliktige skal da ikke lenger forholde seg til tolletaten for beregning og betaling av innførselsmerverdiavgift. Gitt dagens rentenivå anslås det at denne endringen i betalingsrutinene innebærer et årlig rentetap for staten på om lag 100 mill. kroner. Endringen vil også innebære at hoveddelen av innførselsmerverdiavgift som påløper i november 2017, vil bli bokført i 2018 i stedet for 2017. Det anslås å redusere bokført proveny med om lag 10,8 mrd. kroner i 2017. Reduksjonen i 2017 reflekterer kun en forskyvning i avgiftsinntektene.

Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til hovedmerknaden fra Kristelig Folkeparti, under punkt 2.3.2.

9.3 Merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kommunesektoren

Merverdiavgiftskompensasjonsordningen behandles i Innst. 4 L (2016–2017).

9.4 Merverdiavgift – vedlikehold av F35 kampfly

Endringer i merverdiavgiftsloven behandles i Innst. 4 L (2016–2017).