Innhald

Vedlegg 1 - Brev fra Samferdselsdepartementet v/statsråd Jon Georg Dale til transport- og kommunikasjons komiteen, datert 2. november 2018

Vedlegg 1
Rettingar i Prop. 1 S (2018-2019) for Samferdsels departementet

Det er oppdaga enkelte feil i Samferdselsdepartementet sin budsjettproposisjon for 2019.

Desse er gjort greie for i vedlegget