EU/EØS-nytt - 15. april 2021

Rådet støtter innføring av «digitale grønne sertifikat» | EU-landene enige om regler for felles vurdering av nye legemidler | Høyring om Arktis i Europaparlamentet | EU-strategi for bekjempelse av organisert kriminalitet | Kommisjonen skal foreslå datalagringsløsning før sommeren | Norsk deltakelse i PESCO-prosjekter | Sosial beskyttelse under pandemien

Rådet støtter innføring av «digitale grønne sertifikat»

Rådet har vedtatt sin posisjon om digitale grønne sertifikat, og er dermed klar til å forhandle med Europaparlamentet. Sertifikatet skal bidra til å lette fri bevegelse for personer som er vaksinert, har negativt testresultat eller er restituert fra sykdommen. Kommisjonens forslag er også til behandling hos Europaparlamentet, som har vedtatt at saken skal hastebehandles. Det er imidlertid knyttet flere praktiske, personvernmessige og etiske utfordringer til utstedelsen av koronasertifikater.

EU-landene enige om regler for felles vurdering av nye legemidler

Etter tre år med forhandlinger har EU-landene blitt enige om et rammeverk for felles medisinsk vurdering av nye legemidler og medisinsk utstyr på EU-nivå. Forhandlingene med Europaparlamentet om et endelig vedtak kan bli vanskelig, da det er uenighet på flere områder. Det gjelder blant annet hvor stort flertall som skal kreves ved beslutninger, og i hvor stor grad det skal være obligatorisk for landene å bruke vurderingene nasjonalt. Regjeringen mener en europeisk løsning er nyttig for et lite land som Norge, og at det vil bidra til å sikre tilgang til legemidler.

Høyring om Arktis i Europaparlamentet

Utanrikskomiteen i Europaparlamentet vil neste veke legge fram eit første utkast til ein rapport om Arktis. Dette er eit innspel til Europakommisjonens melding om Arktis-politikk som er venta i oktober. I ei høyring i komiteen 13. april tok paneldeltakarane til orde for at EU bør opptre samla i Arktis og vere ein pådrivar for fortsatt multilateralt samarbeid i regionen. 

EU-strategi for bekjempelse av organisert kriminalitet

Europakommisjonens femårige strategi for å bekjempe organisert kriminalitet skal styrke den europeiske rettshåndhevelsen både i den digitale og den fysiske verden. Dette skal gjøres ved et tettere samarbeid, bryte ned de indre strukturene i organisert kriminalitet, og å gjøre den kriminelle virksomheten mindre lønnsom. Kommisjonen la samme dag frem en strategi for å bekjempe menneskehandel og et forslag om å innlede forhandlinger med Interpol om en samarbeidsavtale. Trusselen fra organisert kriminalitet har aldri vært høyere, skriver Europol i en ny analyse, og advarer mot at pandemien kan skape ideelle forhold for spredning av organisert kriminalitet, blant annet ved infiltrering av svekkede virksomheter.

Kommisjonen skal foreslå datalagringsløsning før sommeren

Kommisjonen lover at de innen utgangen av juni skal legge fram en analyse og skissere mulige løsninger på spørsmålet om datalagring sett opp mot tilgang for politi og påtalemyndighet. Det kommer fram i EU-strategien for bekjempelse av organisert kriminalitet som ble lagt fram denne uken. Både EUs medlemsland og Europaparlamentet har diskutert veien videre etter at EU-domstolen i høst slo fast at generell og vilkårlig datalagring er ulovlig. Forrige uke la regjeringen fram forslag til endring av ekomloven, som gjelder lagring av IP-adresser i ett år.

Norsk deltakelse i PESCO-prosjekter

EU åpnet høsten 2020 for deltakelse fra tredjeland i EUs Permanent strukturerte forsvarssamarbeid (PESCO). De første tre søknadene, fra Norge, Canada og USA, er nå til behandling i EU, og gjelder landenes deltakelse i PESCOs prosjekt om militær mobilitet. Representanter fra EU-landene i Rådets Political and Security Committee er positive til at de tre NATO-landene kan delta i prosjektet. Uttalelsen gir en begrunnelse for hvorfor disse tre landenes deltakelse er uproblematisk ut fra et EU-perspektiv. Et endelig vedtak i Rådet er ventet om kort tid. Regjeringen har signalisert at Norge ønsker å delta i flere av PESCO-prosjektene, hvor førsteprioritet er prosjektet om økt militær mobilitet.

Sosial beskyttelse under pandemien

En ny undersøkelse kartlegger EU-landenes endringer i velferdsordninger og sosial beskyttelse som følge av koronapandemien, med et spesielt fokus på atypiske arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Konklusjonen er at de fleste medlemsland har innført tiltak som har økt den sosiale beskyttelsen for personer som kvalifiserer til støtteordningene, selv om mange av tiltakene er midlertidig, mens tiltakene i liten grad har endret situasjonen for personer som sto utenfor velferdsordningene før pandemien.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Bakgrunnsinformasjon til debatten om redegjørelsen om viktige EU/EØS-saker 13. april 2021 – utarbeidet av Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon. Den omfatter følgende saker: Regjeringens arbeidsprogram, samarbeidet med EU under pandemien, grønn omstilling, digital omstilling, konferansen om EUs framtid, EUs langtidsbudsjett og norsk deltaking i EUs program 2021-27, forhandlinger om Norges framtidige forhold til Storbritannia, minstelønn, likelønn og den sosiale søylen.

Slutterklæring fra den 14. arktiske parlamentarikerkonferansen – parlamentarikerne oppfordrer regjeringene i Arktis-regionen om blant annet å styrke klimasamarbeidet, øke tilgjengeligheten for digital infrastruktur og lytte til unge stemmer.

Ugrei utgreiing frå Høgsterett – kommentar i Juridika av jusprofessorene Eirik Holmøyvik og Christoffer Conrad Eriksen til Høgsteretts betenkning til Stortinget.

Dette er de rettslige utfordringene med «innenlandske vaksinepass» – kommentar i Juridika av Anna Nylund, professor i rettsvitenskap ved det juridiske fakultet, UiT.

EFTA-domstolens årsrapport for 2020 – omtaler saker i domstolen og andre aktiviteter.

Global handel og medisinsk beredskap – NUPI har i en bakgrunnsstudie for Koronakommisjonen analysert verdenshandelen under Covid-19, med fokus på medisinske varer.

EU-Kommisjonens tiltaksplan for økologisk matproduksjon fram mot 2030 – fra matråd og landbruksråd ved den norske EU-delegasjonen.

Jordbruket i Sverige i Unionen – rapport fra Agri Analyse. Den drøfter utviklingen i svensk jordbruk og matindustri etter 1995, da Sverige ble med i EU.

Taksonomi: brev fra lederen av ekspertgruppen Platform on Sustainable Finance – lederen og fire av deltakerne i ekspertgruppen som skal gi råd til Europakommisjonen uttrykker i brevet bekymring for at det opprinnelige formålet med taksonomien kan undergraves etter press om å endre kriteriene for blant annet energi, skog- og jordbruk. Planen er at Kommisjonen skal legge fram meddelelsen Communication on EU Taxonomy and Sustainability Reporting 21. april.

Forslag til direktiv om løngennemsigtighed – EU-note fra Folketinget og Nytt EU-direktiv vill öka insynen i lönesättningen – artikkel i Arbeidsliv i Norden.

Konsekvenser af Brexit-aftalen for dansk fiskeindustri og engroshandel – utredning fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet, skrevet på oppdrag fra den danske regjeringen.


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth, Erik Eriksen (stortingsbiblioteket), Lars Hallvard Kvarsnes (utredningsseksjonen) og Per S. Nestande (internasjonal avdeling).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth