Innstilling fra kontrollkomiteen om lov om endringar i lov av 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (Valgloven).

Dette dokument