Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeprosessloven mv.

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 9. november 2010

Per Sandberg

Stine Renate Håheim

leder

ordfører