Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Michael Tetzschner, Siri A. Meling og Per-Kristian Foss om å sikre vekstfremmende arbeidsinnvandring

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 27. oktober 2011

Heikki Holmås

Lise Christoffersen

leder

ordfører