Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om endringar i opplæringslova og privatskolelova (krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.)

Dette dokument

  • Innst. 352 L (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 82 L (2014–2015)
  • Dato: 04.06.2015
  • Utgiver: kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen
  • Sidetall: 7

Til Stortinget

Oslo, i kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen, den 4. juni 2015

Trond Giske

Anne Tingelstad Wøien

leiar

ordførar