Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019)

Dette dokument

  • Innst. 206 S (2015–2016)
  • Kildedok: Meld. St. 11 (2015–2016)
  • Dato: 10.03.2016
  • Utgiver: helse- og omsorgskomiteen
  • Sidetall: 72

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 10. mars 2016

Kari Kjønaas Kjos

Kristin Ørmen Johnsen

leder

ordfører