Innstilling fra finanskomiteen om Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Dette dokument

  • Innst. 361 L (2019–2020)
  • Kildedok: Prop. 107 LS (2019-2020), unntatt skattebetalingsloven ny § 15-4 og endring i SI-loven samt endring i Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft og endring i Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2020
  • Utgiver: finanskomiteen
  • Sidetall: 30

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 15. juni 2020

Mudassar Kapur

Vetle Wang Soleim

leder

ordfører