Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 23. februar 2021

Lene Vågslid

Kjell-Børge Freiberg

leder

ordfører