Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024 vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland – BERIKTIGET

Innhold

Til Stortinget

1. Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Lise Christoffersen, lederen Eigil Knutsen, Tellef Inge Mørland, Nils Kristen Sandtrøen, Bjørnar Skjæran og Rigmor Aasrud, fra Høyre, Tina Bru, Mahmoud Farahmand, Heidi Nordby Lunde og Helge Orten, fra Senterpartiet, Kjerstin Wøyen Funderud, Ole André Myhrvold og Per Martin Sandtrøen, fra Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi og Roy Steffensen, fra Sosialistisk Venstreparti, Kari Elisabeth Kaski, fra Rødt, Marie Sneve Martinussen, fra Venstre, Sveinung Rotevatn, fra Miljøpartiet De Grønne, Lan Marie Nguyen Berg, og fra Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, viser til Stortingets forretningsorden § 43 om fagkomiteenes behandling av statsbudsjettet.

Komiteen viser til at regjeringen la frem Prop. 1 S (2023–2024) og Prop. 1 LS (2023–2024) 6. oktober 2023 og Prop. 1 S Tillegg 2 (2023–2024) 10. november 2023. Komiteen viser videre til Stortingets behandling av Innst. 2 S (2023–2024) 4. desember 2023, der nettorammebeløp for hvert enkelt rammeområde ble vedtatt.

Komiteen behandler i denne innstillingen regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 under rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv., og rammeområde 22 Utbytte mv., etter den vedtatte inndelingen i rammeområder, jf. Innst. 1 S (2023–2024).

Komiteen fremmer på denne bakgrunn forslag om bevilgninger under de rammeområdene som er tildelt finanskomiteen. Videre fremmer komiteen forslag om bevilgninger på statsbudsjettets 90-poster, kap. 2800/5800 Statens pensjonsfond utland og kap. 5999 Statslånemidler, som behandles utenfor rammeområdene.

Innstillingen er inndelt som følger: I kapittel 2 omtales enkelte tema under Finansdepartementet, samt finanskomiteens kontroll av anmodningsvedtak fra foregående sesjoner. I kapittel 3 behandles rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter. I kapittel 4 behandles rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv., og i kapittel 5 rammeområde 22 Utbytte mv. Statsbudsjettets lånetransaksjoner behandles i kapittel 6, og kapittel 7 omhandler finansiering av folketrygden. Kapittel 8 omhandler overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland. Kapittel 9 inneholder komiteens tilråding.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til budsjettforliket av 3. desember 2023 mellom de tre partiene, der det er foreslått omfordelende og sosiale tiltak for å gi folk trygghet i en krevende tid. Det gjøres viktige velferdsgrep som blant annet gratis halvdagsplass i SFO for tredjeklassinger og økt barnetrygd for barn over 6 år. Grupper som opplever en særskilt krevende situasjon får mer til neste år, for eksempel barnefamilier, studenter og mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Flertallet er også enige om å øke låneramma til Husbanken betydelig, både generelt og til bygging av studentboliger, startlån og til å bygge utleieboliger for vanskeligstilte i boligmarkedet. Flertallet fremhever også at den grønne omstillingen styrkes ved at det opprettes en egen ordning under Eksportfinansiering Norge for å styrke satsingen på ny grønn industri i Norge, i tillegg til en betydelig styrking av ordninger under Enova.

Flertallet viser til at budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er vedlagt denne innstillingen, som vedlegg 1 og 2.

2. Finansdepartementet

2.1 Viktige oppgaver i 2024

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Finansdepartementet

Nokre av dei viktigaste oppgåvene Finansdepartementet skal utføre i 2024, i tillegg til å samordne den økonomiske politikken, er å arbeide med:

  • Statens pensjonsfond

  • Regelverksarbeid på finansmarknadsområdet

  • Utviklingsarbeid.

Ein viser til kap. 2 i proposisjonen for nærare omtale.

Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.

2.2 Oppfølging av anmodningsvedtak

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Finansdepartementet

Nedanfor er ei oversikt over oppfølging av oppmodingsvedtak under Finansdepartementet. Oversikta omfattar alle vedtak frå stortingssesjonen 2022–2023 og alle vedtak frå tidlegare sesjonar som kontroll- og konstitusjonskomiteen i Innst. 186 S (2022–2023) meinte ikkje var kvittert ut. I nokre tilfelle er det samstundes med rapporteringa her gjeve ei meir omfattande framstilling av oppfølginga i Prop. 1 LS (2023–2024) Skatter og avgifter 2024 eller i Meld. St. 1 (2023–2024) Nasjonalbudsjettet 2024. I slike tilfelle er det vist til kor denne framstillinga finst i desse dokumenta.

I tabellen nedanfor vert det òg opplyst om departementet planlegg at rapporteringa knytta til oppmodingsvedtaket no vert avslutta eller om departementet òg vil rapportere konkret på vedtaket i budsjettproposisjonen for neste år.

Oversikt over oppmodingsvedtak, ordna etter sesjon og nummer

Sesjon

Vedtak nr.

Stikkord

Rapportering avsluttes (Ja/Nei)

2022–2023

82

Utflyttingsskatt

Nei

2022–2023

83

Turistskatt

Nei

2022–2023

91

Eingongsavgift på tunge køyretøy

Ja

2022–2023

111

Eingongsavgift for ladbare hybridbilar

Ja

2022–2023

120

Meirverdiavgiftsfritak elektroniske aviser

Ja

2022–2023

716-1

Miljøindikatorar

Nei

2022–2023

716-2

Grunnrenteskatt på havbruk til havs

Ja

2022–2023

716-3

Nedtrekt produksjon

Nei

2022–2023

716-4

Miljøteknologiordning

Nei

2022–2023

716-5

Betre organisering av samarbeidet mellom myndigheitene og oppdrettsnæringa

Nei

2022–2023

716-6

Tilverking av sjømat

Ja

2022–2023

716-7

Overføring til Havbruksfondet

Ja

2022–2023

719

Arbeidsgruppe om fripolisar og annan privat tjenestepensjon

Nei

2022–2023

747

Meirverdiavgiftskompensasjon, kommunale svømmehallar, økonomisk aktivitet

Ja

2022–2023

857

Representantordningsutvalet, folkeregisterlova, skattelova, Stortingets pendlarbustadordning

Nei

2022–2023

927

Eingongsavgift for ladbare hybridbilar

Ja

2022–2023

939

Differensiert verdsetjing av ikkje-børsnoterte aksjar i formuesskatten

Nei

2021–2022

35-13

Tiltak for auka elbildel i leasing- og varebilmarknaden

Ja

2021–2022

35-31

Evaluering av NOKUS-reglane

Nei

2021–2022

35-32

Rapportering på ulikskap

Nei

2021–2022

35-34

Verdsetjingsmetode for bustader

Nei

2021–2022

35-36

Utvida land-for-land-rapportering (LLR) etter rekneskapslova

Nei

2021–2022

35-40

Kompensasjonsordning for auka miljøavgifter

Ja

2021–2022

782

Vurdere kven som bør vere utelukka frå å sitje i Noregs Banks styrande organ

Nei

2020–2021

104

Vurdere den kommunale handlefridomen i formuesskatten

Nei

2020–2021

1174

Utval om kontantane si rolle i samfunnet

Ja

2020–2021

1250

Eigedomsskatt, utgreiing og vurdering av eit tak for bustader og fritidsbustader

Nei

2019–2020

707

Kulturmiljømeldinga – vedlikehald av privateigde kulturminne og kulturmiljø

Nei

2019–2020

784

Reiarlagskatteordninga

Ja

2016–2017

48

Land-for-land rapportering

Nei

2016–2017

1040

Sikre behovet hos bustadkjøparar for meir tid i bustadhandelen

Nei

Komiteens merknader

Komiteen viser til oversikten ovenfor, som viser hvilke anmodningsvedtak som gjelder Finansdepartementets fagområde. Det vises videre til omtalene av de ulike anmodningsforslagene i proposisjonen. Det vises til kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av Meld. St. 4 (2023–2024) for den formelle kontrollen av oppfølgingen av anmodningsvedtak.

Nedenfor følger komiteens merknader til Finansdepartementets oppfølging av de enkelte anmodningsvedtak, der komiteen mener oppfølgingen er mangelfull.

Sesjon (2021–2022), vedtak nr. 35-13 Tiltak for økt elbildel i leasing- og varebilmarkedet

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til omtalen av vedtaket i Prop. 1 LS (2023–2024) kapittel 15. Flertallet viser til at regjeringa her varsler at den vil sende forslag til mer nøytrale merverdiavgiftsregler på høring, med sikte på å legge fram forslag til endringer i revidert nasjonalbudsjett for 2024, med iverksetting fra 1. juli 2024. Flertallet mener anmodningsvedtaket ikke kan utkvitteres før disse forslaga er lagt fram for Stortinget.

Sesjon (2021–2022), vedtak nr. 35-31 Evaluering av NOKUS-reglene

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at vedtaket ikke er fulgt opp ennå. Flertallet mener regjeringen må komme tilbake med en evaluering av NOKUS-reglene når pilar 2 er foreslått iverksatt i Norge.

Sesjon (2021–2022), vedtak nr. 35-36 Utvidet land-for-land-rapportering (LLR) etter regnskapsloven

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til omtalen av utvidet land-for-land-rapportering, vedtak nr. 35-36 av 2. desember 2021, samt land-for-land-rapportering, vedtak nr. 48 av 15. november 2016, i statsbudsjettet for 2024. Flertallet er ikke enig i at det å vise til innføringen av direktiv (EU) 2021/2101 er tilstrekkelig til å oppfylle vedtakene. Flertallet imøteser oppfølging av disse vedtakene så snart som mulig.

Sesjon (2022–2023), vedtak nr. 83 Turistskatt

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at forslaget til en kommunal/statlig turistskatt i utgangspunktet skulle vært fremmet i forbindelse med statsbudsjettet 2024. Flertalletviser til omtalen av vedtaket i Prop. 1 LS (2023–2024) kapittel 17, hvor det fremkommer at regjeringa trenger bedre tid på å vurdere mulig innretting av en lokal/statlig turistskatt og vil komme tilbake til Stortinget om saka, og fremme forslag om dette i tråd med vedtaket innen statsbudsjettet 2025.

Sesjon (2022–2023), vedtak nr. 91 Engangsavgift på tunge kjøretøy

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til omtalen av vedtaket i Prop. 1 LS (2023–2024) kapittel 18 om at regjeringa vil fortsette å utgreie engangsavgiften på tunge kjøretøy som et mulig virkemiddel for å innfri Stortinget sine mål om elbilandel, og at EU arbeider med nye krav som vil gi bedre CO2-utslippsdata. Flertallet vil vente på dette før anmodningsvedtaket kan utkvitteres.

3. Rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter

3.1 Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Finansdepartementet

Tabell 4.1 Oversikt over regjeringens forslag til bevilgninger under de respektive budsjettkapitler og poster under rammeområde 19 (tall i kr)

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S (2023-2024) med Tillegg 1 og 2

Utgifter

Ymse

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

6 950 000 000

Sum utgifter rammeområde 19

6 950 000 000

Inntekter

Inntekter under departementene

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

400 000 000

Sum inntekter rammeområde 19

400 000 000

Netto rammeområde 19

6 550 000 000

3.2 Stortingets vedtak om netto rammebeløp for rammeområde 19

Komiteen viser til Stortingets vedtak 4. desember 2023, der netto utgiftsramme for rammeområde 19 er fastsatt til 6 550 000 000 kroner.

For nærmere omtale av de enkelte poster vises det til Prop. 1 S (2023–2024) Finansdepartementet og til Prop. 1 S Tillegg 2 (2023–2024).

3.3 Kap. 2309 Tilfeldige utgifter

Post 1 Driftsutgifter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative statsbudsjett, der Rødt foreslår å fryse lønnen til alle ledere i staten som tjener mer enn 15 G.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til sitt alternative budsjett, hvor det foreslås å styrke etatenes arbeid mot økonomisk kriminalitet og svart arbeid med 200 mill. kroner. Midlene forutsettes allokert til Nav, Skatteetaten, Tolletaten, Brønnøysundregistrene, Etikkrådet for oljefondet og påtalemyndighetene. Midlene er forslått bevilget over kap. 2309 for deretter å kunne allokeres ut til de nevnte etatene.

3.4 Kap. 5309 Tilfeldige inntekter

Post 29 Ymse

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Inntekter ved tildeling av tillatelser

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

3.5 Oversikt over partienes forslag til bevilgninger under rammeområde 19

Forslag til bevilgninger under de respektive kapitler og poster der det er avvik fra regjeringens forslag. Avvik i parentes.

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1 og 2

A, Sp og SV

H

FrP

SV

R

V

MDG

KrF

Utgifter rammeområde 19 (i tusen kroner)

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

6 950 000

6 950 000 (0)

2 883 000 (-4 067 000)

100 000 (-6 850 000)

6 950 000 (0)

6 946 100 (-3 900)

2 548 000 (-4 402 000)

7 150 000 (+200 000)

3 080 000 (-3 870 000)

Sum utgifter rammeområde 19

6 950 000

6 950 000 (0)

2 883 000 (-4 067 000)

100 000 (-6 850 000)

6 950 000 (0)

6 946 100 (-3 900)

2 548 000 (-4 402 000)

7 150 000 (+200 000)

3 080 000 (-3 870 000)

Inntekter rammeområde 19 (i tusen kroner)

Sum inntekter rammeområde 19

400 000

400 000 (0)

400 000 (0)

400 000 (0)

400 000 (0)

400 000 (0)

400 000 (0)

400 000 (0)

400 000 (0)

Sum netto rammeområde 19

6 550 000

6 550 000 (0)

2 483 000 (-4 067 000)

-300 000 (-6 850 000)

6 550 000 (0)

6 546 100 (-3 900)

2 148 000 (-4 402 000)

6 750 000 (+200 000)

2 680 000 (-3 870 000)

Avvik fra rammevedtak

0

0

-4 067 000

-6 850 000

0

-3 900

-4 402 000

200 000

-3 870 000

4. Rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv.

4.1 Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Finansdepartementet

Tabell 4.1 Oversikt over regjeringens forslag til bevilgninger under de respektive budsjettkapitler og poster under rammeområde 20 (tall i kr)

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S (2023-2024) med Tillegg 1 og 2

Utgifter

Stortinget og eksterne organer

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

1 154 600 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

167 700 000

70

Tilskudd til partigruppene

242 700 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

18 100 000

74

Reisetilskudd til skoler

5 800 000

Finansdepartementet

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

449 401 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

70 821 000

50

Forskning og allmennopplysning – Norges forskningsråd

40 747 000

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter

518 898 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

36 148 000

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

1

Driftsutgifter

973 804 000

22

Opplæringskontoret OK stat

12 809 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

19 366 000

1610

Tolletaten

1

Driftsutgifter

1 872 504 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

124 292 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

7 856 709 000

21

Spesielle driftsutgifter

178 563 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres

522 100 000

23

Spesielle driftsutgifter, a-ordningen

106 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

158 281 000

50

Skatte- og avgiftsforskning

6 824 000

1619

Skatteklagenemnda

1

Driftsutgifter

77 979 000

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

751 006 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

233 625 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 003 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

33 700 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

2 700 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

10 000 000 000

1635

Forskuttering av erstatningskrav

70

Utbetaling av erstatning, kan overføres

90 000 000

1645

Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

23

Spesielle driftsutgifter til administrasjon av statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter

5 310 000

1650

Statsgjeld, renter mv.

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

12 454 300 000

Sum utgifter rammeområde 20

74 553 290 000

Inntekter

Inntekter under departementene

3041

Stortinget

1

Salgsinntekter

5 000 000

3

Leieinntekter

2 300 000

4600

Finansdepartementet

2

Diverse refusjoner

50 000

4602

Finanstilsynet

3

Saksbehandlingsgebyr

14 000 000

86

Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv.

500 000

4605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

1

Økonomitjenester og andre driftsinntekter

167 587 000

2

Opplæringskontoret OK stat

19 345 000

4610

Tolletaten

1

Særskilt vederlag for tolltjenester

8 247 000

2

Andre inntekter

2 401 000

4

Diverse refusjoner

1 149 000

5

Refusjon fra Avinor AS

30 604 000

85

Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

10 000 000

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

38 000 000

3

Andre inntekter

6 786 000

5

Gebyr for utleggsforretninger

125 000 000

7

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

5 000 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

3 237 000

85

Inngått på tapsførte lån mv.

280 000 000

86

Bøter, inndragninger mv.

1 850 000 000

87

Trafikantsanksjoner

65 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

300 000 000

89

Overtredelsesgebyr

5 000 000

4620

Statistisk sentralbyrå

2

Oppdragsinntekter

237 525 000

85

Tvangsmulkt

10 000 000

4634

Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet

85

Tilskudd til støtteberettigete virksomheter – tilbakebetaling

1 000 000

86

Lønnsstøtte til foretak rammet av smitteverntiltak – tilbakebetaling

1 000 000

5351

Overføring fra Norges Bank

85

Overføring

24 600 000 000

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forvaltningsbedrifter i samband med nybygg, anlegg mv.

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

30

Avskrivninger

1 704 000 000

Renter og utbytte mv.

5603

Renter av statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

80

Renter av statens faste kapital

2 388 000 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank

9 043 800 000

81

Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta

200 000

82

Av innenlandske verdipapirer

1 375 300 000

83

Av alminnelige fordringer

60 000 000

84

Av driftskreditt til statsbedrifter

1 293 400 000

86

Renter av lån til andre stater

100 000

89

Garantiprovisjon

40 000 000

Sum inntekter rammeområde 20

43 693 531 000

Netto rammeområde 20

30 859 759 000

4.2 Stortingets vedtak om netto rammebeløp for rammeområde 20

Komiteen viser til Stortingets vedtak 4. desember 2023, der netto utgiftsramme for rammeområde 20 er fastsatt til 30 859 759 000 kroner.

For nærmere omtale av de enkelte poster vises det til Prop. 1 S (2023–2024) Finansdepartementet.

4.3 Kap. 41 Stortinget

Post 1 Driftsutgifter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlem fra Rødt er bekymret for en utvikling der avstanden mellom de folkevalgte og befolkningen blir større. Politikergodtgjørelsene har etter dette medlems mening over tid blitt for høye sammenlignet med gjennomsnittslønna, noe som har bidratt til å øke avstanden mellom politikerne og innbyggerne de er valgt til å representere.

Dette medlem viser til Rødts forslag ved behandling av Innst. 123 S (2021–2022) om at godtgjørelsene for stortingsrepresentanter reduseres til maksimalt halvannen ganger medianinntekten for deretter å justeres årlig med et kronebeløp tilsvarende utviklingen i medianinntekt foregående år, samt at godtgjørelsen for statsråder og statsminister fastsettes til 1,25 og 1,75 ganger godtgjørelsen for stortingsrepresentanter.

Dette medlem viser til Rødts alternative statsbudsjett, der det foreslås å redusere godtgjørelsene til stortingsrepresentanter i tråd med overnevnte modell, noe som innebærer en reduksjon på om lag 20 pst., og et redusert bevilgningsbehov på posten på 38 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 70 Tilskudd til partigruppene

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 73 Kontingenter, internasjonale delegasjoner

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 74 Reisetilskudd til skoler

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.4 Kap. 3041 Stortinget

Post 1 Salgsinntekter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 3 Leieinntekter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.5 Kap. 1600 Finansdepartementet

Post 1 Driftsutgifter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative statsbudsjett, der det foreslås at det opprettes en tilskuddsordning under Finansdepartementet til organisasjoner som jobber med økonomiske spørsmål som gjeldsproblematikk, åpenhet og skattepolitikk i Norge.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til sitt alternative budsjett, hvor det foreslås å sette av 10 mill. kroner til å utrede hvordan dagens merverdiavgiftssystem kan omgjøres til et miljøverdiavgiftssystem.

Dette medlem fremmer i sitt alternative budsjett også forslag om å opprette et solidaritetsfond. Det legges til grunn at Norges ekstrainntekter i 2022 på grunn av ekstraordinært høye gasspriser grunnet krigen i Ukraina settes av i dette fondet. Midlene skal gå til humanitær bistand og gjenoppbygging av Ukraina, til direkte støtte til Europas innsats for å gå over til fornybar energi, og til å hjelpe utviklingsland som rammes av høye matvare- og energipriser.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 50 Forskning og allmennopplysning – Norges forskningsråd

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Fullmakt til å rette opp uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.6 Kap. 4600 Finansdepartementet

Post 2 Diverse refusjoner

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.7 Kap. 1602 Finanstilsynet

Post 1 Driftsutgifter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.8 Kap. 4602 Finanstilsynet

Post 3 Saksbehandlingsgebyr

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 86 Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.9 Kap. 1605 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Post 1 Driftsutgifter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 22 Opplæringskontoret OK stat

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.10 Kap. 4605 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Post 1 Økonomitjenester og andre driftsinntekter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 2 Opplæringskontoret OK stat

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.11 Kap. 1610 Tolletaten

Post 1 Driftsutgifter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative statsbudsjett, der det foreslås å øke bevilgningen til Tolletaten med 5 mill. kroner.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.12 Kap. 4610 Tolletaten

Post 1 Særskilt vederlag for tolltjenester

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 2 Andre inntekter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 4 Diverse refusjoner

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 5 Refusjon fra Avinor AS

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 85 Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.13 Kap. 1618 Skatteetaten

Post 1 Driftsutgifter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlem fra Rødt viser til at Skatteetaten har hatt stramme budsjettrammer over flere år, og etatens driftsbudsjett ble kuttet med til sammen 300 mill. kroner gjennom åtte år med ABE-kutt under regjeringen Solberg.

Dette medlem viser til at disse kuttene får konsekvenser. Riksrevisjonens har nylig lagt fram undersøkelser som har konkludert med at Skatteetaten ikke i tilstrekkelig grad har sikret at utenlandske aksjonærer blir trukket korrekt kildeskatt og at kontrollen med nordmenns inntekter og formuer i utlandet ikke har vært god nok.

Dette medlem viser til at de ansattes organisasjoner gjentatte ganger har advart om at det er behov for en betydelig styrking av etaten, og at staten trolig går glipp av enorme milliardbeløp hvert år på grunn av denne ressursmangelen.

Dette medlem mener at regjeringa undervurderer konsekvensene av å stramme inn Skatteetatens driftsbudsjett, og mener snarere at etaten burde få tilført større ressurser. Dette medlem viser til egne forslag i Dokument 8: 60 S (2022–2023) og Rødts alternative statsbudsjett, der det foreslås å styrke bevilgningen med 81 mill. kroner utover regjeringas forslag.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 22 Større IT-prosjekter, kan overføres

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 23 Spesielle driftsutgifter, a-ordningen

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 50 Skatte- og avgiftsforskning

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.14 Kap. 4618 Skatteetaten

Post 1 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 3 Andre inntekter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 5 Gebyr for utleggsforretninger

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 7 Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 11 Gebyr på kredittdeklarasjoner

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 85 Inngått på tapsførte lån mv.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 86 Bøter, inndragninger mv.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 87 Trafikantsanksjoner

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 88 Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 89 Overtredelsesgebyr

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Tilsagnsordningen ved oppfølging av konkursbo

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.15 Kap. 1619 Skatteklagenemnda

Post 1 Driftsutgifter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.16 Kap. 1620 Statistisk sentralbyrå

Post 1 Driftsutgifter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til sitt alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å sette av 35 mill. kroner til utarbeidelse av statistikkgrunnlag for økosystemregnskap.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.17 Kap. 4620 Statistisk sentralbyrå

Post 2 Oppdragsinntekter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 85 Tvangsmulkt

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.18 Kap. 1632 Kompensasjon for merverdiavgift

Post 61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 72 Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.19 Kap. 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

Post 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.20 Kap. 4634 Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet

Post 85 Tilskudd til støtteberettigede virksomheter – tilbakebetaling

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 86 Lønnsstøtte til foretak rammet av smitteverntiltak – tilbakebetaling

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.21 Kap. 1635 Forskuttering av erstatningskrav

Post 70 Utbetaling av erstatning, kan overføres

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.22 Kap. 1645 Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Post 23 Spesielle driftsutgifter til administrasjon av statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.23 Kap. 1650 Statsgjeld, renter mv.

Post 89 Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.24 Kap. 5351 Overføring fra Norges Bank

Post 85 Overføring

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.25 Kap. 5491 Avskrivning på statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

Post 30 Avskrivninger

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.26 Kap. 5603 Renter av statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

Post 80 Renter av statens faste kapital

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.27 Kap. 5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

Post 80 Av statens foliokonto i Norges Bank

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 81 Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 82 Av innenlandske verdipapirer

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 83 Av alminnelige fordringer

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 84 Av driftskreditt til statsbedrifter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 86 Renter av lån til andre stater

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 89 Garantiprovisjon

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

4.28 Oversikt over partienes forslag til bevilgninger under rammeområde 20

Forslag til bevilgninger under de respektive kapitler og poster der det er avvik fra regjeringens forslag. Avvik i parentes. Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er komiteens tilråding. Øvrige forslag uttrykker alternativbudsjettenes standpunkter.

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1 og 2

A, Sp og SV

H

FrP

SV

R

V

MDG

KrF

Utgifter rammeområde 20 (i tusen kroner)

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

1 154 600

1 154 600 (0)

1 120 100 (-34 500)

1 119 600 (-35 000)

1 154 600 (0)

1 116 700 (-37 900)

1 154 600 (0)

1 154 600 (0)

1 154 600 (0)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

167 700

167 700 (0)

167 700 (0)

157 700 (-10 000)

167 700 (0)

167 700 (0)

167 700 (0)

167 700 (0)

167 700 (0)

70

Tilskudd til partigruppene

242 700

242 700 (0)

232 700 (-10 000)

242 700 (0)

242 700 (0)

239 698 (-3 002)

242 700 (0)

242 700 (0)

242 700 (0)

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

449 401

449 401 (0)

449 401 (0)

439 401 (-10 000)

449 401 (0)

449 401 (0)

449 401 (0)

449 401 (0)

449 401 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

70 821

70 821 (0)

70 821 (0)

70 821 (0)

70 821 (0)

70 821 (0)

70 821 (0)

80 821 (+10 000)

70 821 (0)

51

Solidaritetsfond

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 900 000 000 (+1 900 000 000)

0 (0)

71

Tilskudd til organisasjoner

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

7 500 (+7 500)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter

518 898

518 898 (0)

518 898 (0)

518 898 (0)

518 898 (0)

518 898 (0)

538 898 (+20 000)

518 898 (0)

518 898 (0)

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

1

Driftsutgifter

973 804

973 804 (0)

973 804 (0)

958 804 (-15 000)

973 804 (0)

973 804 (0)

973 804 (0)

973 804 (0)

973 804 (0)

1610

Tolletaten

1

Driftsutgifter

1 872 504

1 872 504 (0)

1 872 504 (0)

1 872 504 (0)

1 877 504 (+5 000)

1 877 504 (+5 000)

1 872 504 (0)

1 872 504 (0)

1 872 504 (0)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

124 292

124 292 (0)

124 292 (0)

224 292 (+100 000)

124 292 (0)

124 292 (0)

124 292 (0)

124 292 (0)

124 292 (0)

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

7 856 709

7 856 709 (0)

7 719 709 (-137 000)

7 836 709 (-20 000)

7 866 709 (+10 000)

7 937 709 (+81 000)

7 856 709 (0)

7 856 709 (0)

7 719 709 (-137 000)

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

751 006

751 006 (0)

751 006 (0)

736 006 (-15 000)

751 006 (0)

751 006 (0)

751 006 (0)

786 006 (+35 000)

751 006 (0)

Sum utgifter rammeområde 20

74 553 290

74 553 290 (0)

74 371 790 (-181 500)

74 548 290 (-5 000)

74 568 290 (+15 000)

74 605 888 (+52 598)

74 573 290 (+20 000)

1 974 598 290 (+1 900 045 000)

74 416 290 (-137 000)

Inntekter rammeområde 20 (i tusen kroner)

4618

Skatteetaten

86

Bøter, inndragninger mv.

1 850 000

1 850 000 (0)

1 850 000 (0)

1 850 000 (0)

1 850 000 (0)

1 850 000 (0)

1 850 000 (0)

2 000 000 (+150 000)

1 850 000 (0)

Sum inntekter rammeområde 20

43 693 531

43 693 531 (0)

43 693 531 (0)

43 693 531 (0)

43 693 531 (0)

43 693 531 (0)

43 693 531 (0)

43 843 531 (+150 000)

43 693 531 (0)

Sum netto rammeområde 20

30 859 759

30 859 759 (0)

30 678 259 (-181 500)

30 854 759 (-5 000)

30 874 759 (+15 000)

30 912 357 (+52 598)

30 879 759 (+20 000)

1 930 754 759 (+1 899 895 000)

30 722 759 (-137 000)

Avvik fra rammevedtak

0

0

-181 500

-5 000

15 000

52 598

20 000

1 899 895 000

-137 000

5. Rammeområde 22 Utbytte mv.

5.1 Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Finansdepartementet

Tabell 5.1 Oversikt over regjeringens forslag til bevilgninger under de respektive budsjettkapitler og poster under rammeområde 22 (tall i kr)

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S (2023-2024) med Tillegg 1 og 2

Inntekter

Renter og utbytte mv.

5611

Aksjer i Vygruppen AS

85

Utbytte

25 000 000

5616

Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

660 000 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

605 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

22 000 000

82

Låneordning for pakkereisearrangører – renter

2 600 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

440 000 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

79 500 000

86

Utbytte

2 000

5635

Electronic Chart Centre AS

85

Utbytte

3 000 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte

80

Renter

11 400 000

85

Utbytte

23 000 000

5656

Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

37 673 800 000

5672

Bane NOR SF – utbytte

85

Utbytte

53 000 000

5680

Statnett SF

85

Utbytte

744 000 000

5685

Aksjer i Equinor ASA

85

Utbytte

38 265 400 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte

64 400 000

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

85

Utbytte fra Folketrygdfondet

1 652 000

Sum inntekter rammeområde 22

78 673 754 000

Netto rammeområde 22

-78 673 754 000

5.2 Stortingets vedtak om netto rammebeløp for rammeområde 22

Komiteen viser til Stortingets vedtak 4. desember 2023, der netto inntektsramme for rammeområde 22 er fastsatt til -78 673 754 000 kroner.

For omtale av de enkelte postene vises det til Prop. 1 S (2023–2024) Kommunal- og distriktsdepartementet, Prop. 1 S (2023–2024) Samferdselsdepartementet, Prop. 1 S (2023–2024) Nærings- og fiskeridepartementet, Prop. 1 S (2023–2024) Landbruks- og matdepartementet og Prop. 1 S (2023–2024) Finansdepartementet.

5.3 Kap. 5611 Aksjer i Vygruppen AS

Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative statsbudsjett, der utbyttet fra Vy reduseres med 25 mill. kroner.

5.4 Kap. 5616 Kommunalbanken AS

Post 85 Aksjeutbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

5.5 Kap. 5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

Post 80 Renter på lån fra statskassen

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 81 Rentemargin, innovasjonslåneordningen

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 82 Låneordning for pakkereisearrangører – renter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 85 Utbytte, lavrisikolåneordningen

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

5.6 Kap. 5631 Aksjer i AS Vinmonopolet

Post 85 Statens overskuddsandel

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 86 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

5.7 Kap. 5635 Electronic Chart Centre AS

Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

5.8 Kap. 5652 Statskog SF – renter og utbytte

Post 80 Renter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

5.9 Kap. 5656 Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative statsbudsjett, der utbytteanslaget fra DnB økes med 1 500 mill. kroner.

5.10 5672 Bane NOR SF – utbytte

Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative statsbudsjett, der utbyttet fra Bane Nor reduseres med 53 mill. kroner.

5.11 Kap. 5680 Statnett SF

Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

5.12 Kap. 5685 Aksjer i Equinor ASA

Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

5.13 Kap. 5692 Utbytte statens kapital i Den nordiske investeringsbank

Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

5.14 Kap. 5693 Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

Post 85 Utbytte fra Folketrygdfondet

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

5.15 Oversikt over partienes forslag til bevilgninger under rammeområde 22

Forslag til bevilgninger under de respektive kapitler og poster der det er avvik fra regjeringens forslag. Avvik i parentes. Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er komiteens tilråding. Øvrige forslag uttrykker alternativbudsjettenes standpunkter.

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1 og 2

A, Sp og SV

H

FrP

SV

R

V

MDG

KrF

Utgifter rammeområde 22 (i tusen kroner)

Sum utgifter rammeområde 22

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Inntekter rammeområde 22 (i tusen kroner)

5611

Aksjer i Vygruppen AS

85

Utbytte

25 000

25 000 (0)

25 000 (0)

25 000 (0)

25 000 (0)

0 (-25 000)

25 000 (0)

25 000 (0)

25 000 (0)

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

79 500

79 500 (0)

95 400 (+15 900)

79 500 (0)

79 500 (0)

79 500 (0)

79 500 (0)

79 500 (0)

79 500 (0)

5656

Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

37 673 800

37 673 800 (0)

37 673 800 (0)

55 673 800 (+18 000 000)

37 673 800 (0)

39 173 800 (+1 500 000)

37 673 800 (0)

37 673 800 (0)

38 673 800 (+1 000 000)

5672

Bane NOR SF – utbytte

85

Utbytte

53 000

53 000 (0)

53 000 (0)

53 000 (0)

53 000 (0)

0 (-53 000)

53 000 (0)

53 000 (0)

1 503 000 (+1 450 000)

86

Avvikling av driftskreditt

0

0 (0)

500 000 (+500 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Sum inntekter rammeområde 22

78 673 754

78 673 754 (0)

79 189 654 (+515 900)

96 673 754 (+18 000 000)

78 673 754 (0)

80 095 754 (+1 422 000)

78 673 754 (0)

78 673 754 (0)

81 123 754 (+2 450 000)

Sum netto rammeområde 22

-78 673 754

-78 673 754 (0)

-79 189 654 (-515 900)

-96 673 754 (-18 000 000)

-78 673 754 (0)

-80 095 754 (-1 422 000)

-78 673 754 (0)

-78 673 754 (0)

-81 123 754 (-2 450 000)

Avvik fra rammevedtak

0

0

-515 900

-18 000 000

0

-1 422 000

0

0

-2 450 000

6. Statsbudsjettets 90-poster

6.1 Oversikt over statsbudsjettets 90-poster

Tabell 6.1 Oversikt over regjeringens forslag til bevilgninger under de respektive 90-poster, jf. Prop. 1 S (2023–2024) med Tillegg 2 (tall i kr)

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S (2023-2024) med Tillegg 1 og 2

Utgifter

Utenriksdepartementet

100

Utenriksdepartementet

90

Lån til norske borgere i utlandet

450 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

95

Norfund – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

1 239 864 000

96

Norfund klimainvesteringsfond – kapitalinnskudd

750 000 000

Nærings- og fiskeridepartementet

952

Investinor AS

95

Kapitalinnskudd

97 500 000

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

1565

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Utlån, overslagsbevilgning

19 400 000 000

Finansdepartementet

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

68 000 000 000

Forsvarsdepartementet

1700

Forsvarsdepartementet

90

Kapitalinnskudd, NATOs innovasjonsfond

27 848 000

Statsbankene

2410

Statens lånekasse for utdanning

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

38 858 673 000

2412

Husbanken

90

Nye lån, overslagsbevilgning

22 882 000 000

2421

Innovasjon Norge

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

64 400 000 000

2426

Siva SF

90

Lån, overslagsbevilgning

55 000 000

2429

Eksportkredittordningen

90

Utlån

7 000 000 000

Statens forvaltningsbedrifter

2460

Eksportfinansiering Norge

90

Utbetaling ifølge trekkfullmakt – alminnelig garantiordning

1 100 000 000

Sum utgifter

223 811 335 000

Inntekter

Inntekter under departementene

3100

Utenriksdepartementet

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

450 000

3732

Regionale helseforetak

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

549 500 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Salg av aksjer

25 000 000

3951

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

90

Avdrag

20 400 000

4162

Statskog SF – forvaltning av statlig eierskap

90

Avdrag på lån

10 000 000

4312

Avinor AS

90

Avdrag på lån

305 500 000

4565

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Tilbakebetaling av lån

9 400 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

90

Redusert lån og rentegjeld

13 970 169 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

8 287 563 000

5312

Husbanken

90

Avdrag

14 639 000 000

5325

Innovasjon Norge

90

Avdrag på utestående fordringer

63 000 000 000

92

Låneordning for pakkereisearrangører – avdrag

30 500 000

5326

Siva SF

90

Avdrag på utestående fordringer

55 000 000

5329

Eksportkredittordningen

90

Avdrag på utestående fordringer

5 400 000 000

5341

Avdrag på utestående fordringer

95

Avdrag på lån til andre stater

500 000

98

Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner

4 000 000 000

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forvaltningsbedrifter i samband med nybygg, anlegg mv.

5460

Eksportfinansiering Norge

90

Avdrag på lån knyttet til bruk av trekkfullmakt under alminnelig garantiordning

4 400 000 000

Statslånemidler

5999

Statslånemidler

90

Lån

99 717 753 000

Sum inntekter

223 811 335 000

6.2 Kap. 100 Utenriksdepartementet

Post 90 Lån til norske borgere i utlandet

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Utenriksdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.3 Kap. 162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

Post 95 Norfund – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Utenriksdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 96 Norfund klimainvesteringsfond – kapitalinnskudd

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Utenriksdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.4 Kap. 952 Investinor

Post 95 Innskudd

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.5 Kap. 1651 Statsgjeld, avdrag og innløsning

Post 98 Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Finansdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.6 Kap. 1700 Forsvarsdepartementet

Post 90 Kapitalinnskudd, NATOs innovasjonsfond

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Forsvarsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.7 Kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning

Post 90 Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Kunnskapsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at det i budsjettforliket ble foreslått å øke studiestøtten med 10 pst. for studieåret 2024–2025, og flertallet foreslår derfor å øke kap. 2410 post 90 med 892,6 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative statsbudsjett, der det foreslås å sette av midler til å øke studielånet med 12 000 kroner i året, samt å øke antall fagskoleplasser med 500.

6.8 Kap. 2412 Husbanken (jf. kap. 5312 og 5615)

Post 90 Nye lån, overslagsbevilgning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Kommunal- og distriktsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at det i budsjettforliket er foreslått å øke Husbankens låneramme med 5 mrd. kroner. Flertallet viser til Husbanken sin unike rolle som det viktigste statlige verktøyet i boligpolitikken, og til at staten gjennom Husbanken legger til rette for at kommunene kan lykkes med sin boligpolitikk. Flertalletviser til enighet mellom partiene om at det i den foreslåtte økningen, så langt det finnes tilfredsstillende søknader, blir prioritert 1 mrd. kroner til økte utlån til studentboliger, 1 mrd. kroner til startlån og 1 mrd. kroner til kommunale utleieboliger. Flertallet anmoder videre om at de resterende 2 mrd. av den foreslåtte økningen på 5 mrd. kroner forvaltes av Husbanken innenfor prioriteringsrekkefølgen. Flertallet foreslår at kap. 2412.90 økes med 1 273 mill. kroner til 24 155 mill. kroner.

Flertallet viser til at budsjettforlikets foreslåtte utvidelse av Husbankens låneramme også medfører at forslag til romertallsvedtak XIII Husbankens låneramme økes fra 24. mrd. kroner til 29 mrd. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak XIII under kapittel 10 komiteens tilråding.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative statsbudsjett, der det foreslås å øke Husbankens låneramme med 10 mrd. kroner.

6.9 Kap. 2421 Innovasjon Norge (jf. kap. 5312 og 5625)

Post 90 Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.10 Kap. 2426 Siva SF

Post 90 Lån, overslagsbevilgning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.11 Kap. 2429 Eksportkredittordningen

Post 90 Utlån

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.12 Kap. 2460 Eksportfinansiering Norge

Post 90 Utbetaling ifølge trekkfullmakt – alminnelig garantiordning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.13 Kap. 3100 Utenriksdepartementet (jf. kap. 100)

Post 90 Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Utenriksdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.14 Kap. 3732 Regionale helseforetak (jf. kap. 732)

Post 90 Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Helse- og omsorgsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.15 Kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap (jf. kap. 950 og 5656)

Post 96 Salg av aksjer

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.16 Kap. 3951 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Post 90 Avdrag

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.17 Kap. 4162 Statskog SF – forvaltning av statlig eierskap

Post 90 Avdrag på lån

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.18 Kap. 4312 Avinor AS (jf. kap. 1312)

Post 90 Avdrag på lån

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Samferdselsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.19 Kap. 4565 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

Post 90 Tilbakebetaling av lån

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Kommunal- og distriktsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.20 Kap. 5310 Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 2410)

Post 90 Redusert lån og rentegjeld

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Kunnskapsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 93 Omgjøring av utdanningslån til stipend

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Kunnskapsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.21 Kap. 5312 Husbanken (jf. kap. 2412)

Post 90 Avdrag

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Kommunal- og regionaldepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at det i budsjettforliket er foreslått å øke Husbankens låneramme med 5 mrd. kroner. Flertallet foreslår derfor at kap. 5312, post 90 økes med 9 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.22 Kap. 5325 Innovasjon Norge (jf. kap. 2421)

Post 90 Avdrag på utestående fordringer

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 92 Låneordning for pakkereisearrangører – avdrag

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.23 Kap. 5326 Siva SF

Post 90 Avdrag på utestående fordringer

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.24 Kap. 5329 Eksportkredittordningen

Post 90 Avdrag på utestående fordringer

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.25 Kap. 5341 Avdrag på utestående fordringer

Post 95 Avdrag på lån til andre stater

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Finansdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Post 98 Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Finansdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.26 Kap. 5460 Eksportfinansiering Norge (jf. kap. 2460)

Post 90 Avdrag på lån knyttet til bruk av trekkfullmakt under Alminnelig garantiordning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.27 Kap. 5999 Statslånemidler

Post 90 Lån

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Gul bok

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til sine merknader og forslag under øvrige 90-poster, og at denne posten fungerer som motpost. Flertallet foreslår på denne bakgrunn å øke kap. 5999 post 90 med 2 156,6 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.28 Oversikt over partienes forslag til bevilgninger på 90-postene

Forslag til bevilgninger under de respektive kapitler og poster der det er avvik fra regjeringens forslag. Avvik i parentes. Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er komiteens tilråding. Øvrige forslag uttrykker alternativbudsjettenes standpunkter.

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1 og 2

A, Sp og SV

H

FrP

SV

R

V

MDG

KrF

Utgifter (i tusen kroner)

150

Humanitær bistand

90

Humanitært fond

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

5 000 000 (+5 000 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

95

Norfund – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

1 239 864

1 239 864 (0)

1 239 864 (0)

743 917 (-495 947)

939 864 (-300 000)

1 239 864 (0)

1 239 864 (0)

1 239 864 (0)

1 239 864 (0)

96

Norfund klimainvesteringsfond – kapitalinnskudd

750 000

750 000 (0)

750 000 (0)

0 (-750 000)

750 000 (0)

750 000 (0)

750 000 (0)

750 000 (0)

1 500 000 (+750 000)

950

Forvaltning av statlig eierskap

90

Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

20 000 000 (+20 000 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

96

Kapitalinnskudd, Nammo AS

0

0 (0)

400 000 (+400 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

951

Mineralfond

90

Mineralfond

0

0 (0)

0 (0)

1 000 000 (+1 000 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

952

Investinor AS

95

Kapitalinnskudd

97 500

97 500 (0)

97 500 (0)

97 500 (0)

0 (-97 500)

97 500 (0)

97 500 (0)

0 (-97 500)

97 500 (0)

1700

Forsvarsdepartementet

90

Kapitalinnskudd, NATOs innovasjonsfond

27 848

27 848 (0)

27 848 (0)

27 848 (0)

0 (-27 848)

0 (-27 848)

27 848 (0)

27 848 (0)

27 848 (0)

91

Forsvarsfond

0

0 (0)

0 (0)

1 000 000 (+1 000 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

92

Kapitaltilskudd NAMMO, økt produksjonskapasitet

0

0 (0)

0 (0)

780 000 (+780 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

2410

Statens lånekasse for utdanning

90

Økt lån og rentegjeld

38 858 673

39 751 273 (+892 600)

38 858 673 (0)

38 858 673 (0)

38 874 673 (+16 000)

41 424 840 (+2 566 167)

40 033 573 (+1 174 900)

40 089 840 (+1 231 167)

38 858 673 (0)

2412

Husbanken

90

Nye lån

22 882 000

24 155 000 (+1 273 000)

22 882 000 (0)

22 882 000 (0)

23 093 000 (+211 000)

23 582 000 (+700 000)

22 882 000 (0)

22 882 000 (0)

27 882 000 (+5 000 000)

2421

Innovasjon Norge

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet

64 400 000

64 400 000 (0)

64 400 000 (0)

64 400 000 (0)

64 400 000 (0)

64 400 000 (0)

64 400 000 (0)

64 395 467 (-4 533)

64 400 000 (0)

2429

Eksportkredittordningen

90

Utlån

7 000 000

7 000 000 (0)

7 000 000 (0)

7 000 000 (0)

7 000 000 (0)

7 000 000 (0)

7 000 000 (0)

6 000 000 (-1 000 000)

7 000 000 (0)

2460

Eksportfinansiering Norge

90

Utbetaling ifølge trekkfullmakt – alminnelig garantiordning

1 100 000

1 100 000 (0)

1 100 000 (0)

1 100 000 (0)

1 100 000 (0)

1 100 000 (0)

1 100 000 (0)

850 000 (-250 000)

1 100 000 (0)

91

Grønn industribank

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

10 000 000 (+10 000 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Sum utgifter

223 811 335

225 976 935 (+2 165 600)

224 211 335 (+400 000)

225 345 388 (+1 534 053)

258 612 987 (+34 801 652)

227 049 654 (+3 238 319)

224 986 235 (+1 174 900)

223 690 469 (-120 866)

229 561 335 (+5 750 000)

Inntekter (i tusen kroner)

5312

Husbanken

90

Avdrag

14 639 000

14 648 000 (+9 000)

14 639 000 (0)

14 639 000 (0)

14 640 000 (+1 000)

14 639 000 (0)

14 639 000 (0)

14 639 000 (0)

14 654 000 (+15 000)

5999

Statslånemidler

90

Lån

99 717 753

101 874 353 (+2 156 600)

100 117 753 (+400 000)

101 251 806 (+1 534 053)

134 518 405 (+34 800 652)

102 956 072 (+3 238 319)

99 717 753 (0)

99 596 887 (-120 866)

99 717 753 (0)

Sum inntekter

223 811 335

225 976 935 (+2 165 600)

224 211 335 (+400 000)

225 345 388 (+1 534 053)

258 612 987 (+34 801 652)

227 049 654 (+3 238 319)

223 811 335 (0)

223 690 469 (-120 866)

223 826 335 (+15 000)

7. Finansiering av folketrygden

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Gul bok

Folketrygdens utgifter inngår i budsjettet på linje med andre utgifter, men er på inntektssiden formelt knyttet til de store avgiftsordningene (arbeidsgiveravgift og trygdeavgift) og enkelte gebyrer og refusjoner mv., jf. folketrygdloven 28. februar 1997 nr. 19, del VIII, Finansielle bestemmelser.

Folketrygdens inntekter i 2024 anslås til 458,3 mrd. kroner, med følgende hovedelementer: Trygdeavgift på 190,8 mrd. kroner (jf. kap. 5700, post 71), arbeidsgiveravgift på 264,7 mrd. kroner (jf. kap. 5700, post 72), samt enkelte mindre inntekter på til sammen 2,9 mrd. kroner (vederlag, gebyrer, ulike refusjoner, dividende mv., jf. kapitlene 5701, 5704, 5705 og 5706). Utgiftene utgjør til sammen 651,1 mrd. kroner.

Differansen mellom bevilgningsforslagene til folketrygdens utgifter og inntekter innebærer et beregnet finansieringsbehov for folketrygden i 2024 på 192,8 mrd. kroner, jf. oversikten i vedlegg 1 til Gul bok. Finansieringsbehovet for folketrygden utgjør tilskuddet fra staten, jf. folketrygdlovens § 23-10 første ledd, og inngår i statsbudsjettets oljekorrigerte overskudd. Statstilskuddet inkluderer dekningen av folketrygdens utgifter som iht. folketrygdlovens § 23-10, tredje ledd, minst skal dekkes gjennom direkte tilskudd fra staten, dvs. uten henvisning til de store avgiftsordningene eller andre spesifiserte inntekter under folketrygden.

Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering og viser til forslag til vedtak under de respektive poster.

8. Statens pensjonsfond utland

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024) Gul bok

Tabell 8.1 Oversikt over regjeringens forslag til bevilgninger under de respektive budsjettkapitler og poster som gjelder Statens pensjonsfond utland (tall i kr)

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S (2023–2024) med Tillegg 1 og 2

Utgifter

Statens pensjonsfond utland

2800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring til fondet

832 165 500 000

Sum utgifter rammeområde 23

832 165 500 000

Inntekter

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet

336 484 232 000

Sum inntekter

336 484 232 000

Netto

495 681 268 000

8.1 Kap. 2800 Statens pensjonsfond utland

Post 50 Overføring til fondet

Sammendrag

Statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er summen av inntekter fra petroleumsvirksomheten fratrukket utgiftene. Tabell 8.2 viser hvordan netto kontantstrøm framkommer i budsjettet. Den samlede netto kontantstrømmen på 832,2 mrd. kroner overføres fra statsbudsjettets utgiftsside (kap. 2800) til Statens pensjonsfond utland.

Tabell 8.2. Inntekts- og utgiftskapitler på statsbudsjettet som er grunnlag for forslag til bevilgning under kap. 2800 Statens pensjonsfond utland, post 50 Overføring til fondet (tall i hele kroner)

Kap.

Formål

Prop. 1 S (2023–2024)

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

328 300 000 000

+

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

483 800 000 000

+

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

7 800 000 000

+

5509

Avgift på utslipp av NOx i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

100 000

+

5685

Aksjer i Equinor ASA

38 265 400 000

-

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

26 000 000 000

=

2800

Statens pensjonsfond utland

832 165 500 000

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til sitt alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å innføre en produksjonsavgift på olje og gass for å finansiere et omstillingsfond og et fond for Statens Direkte Grønne Engasjement etter modell fra oljenæringen. Det foreslås også å doble CO2-avgiften på sokkelen, innføre en avgift på produsert vann og redusere investeringene på sokkelen.

8.2 Kap. 5800 Statens pensjonsfond utland

Post 50 Overføring fra fondet

Sammendrag fra Prop. 1 S (2023–2024)

Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge. Statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten overføres i sin helhet fra statsbudsjettets utgiftsside på kap. 2800 til Statens pensjonsfond utland. Sammen med avkastningen på Statens pensjonsfonds kapital utgjør denne overføringen fondets samlede inntekter.

Deler av fondets inntekter brukes til å dekke det oljekorrigerte underskuddet, og overføres fra Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettets inntektsside. Det blir dermed avsatt midler i utenlandsdelen av Statens pensjonsfond dersom overføringen fra fondet til statsbudsjettet er lavere enn netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten.

Grunnkapitalen i Statens pensjonsfond Norge stammer i hovedsak fra overskudd på trygderegnskapene etter innføringen av folketrygden i 1967 og frem til slutten av 1970-tallet. Avkastningen av midlene i Statens pensjonsfond Norge overføres ikke til statskassen, men legges løpende til denne delen av fondet.

Anslagene på overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland vil bli endret i løpet av budsjettåret, basert på oppdaterte anslag på kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten og statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd. Tilbakeføringen fra fondet for 2024 vil bli endelig fastsatt ut fra anslag på statsregnskapet i forbindelse med nysalderingen av budsjettet i desember 2024. Det følger av lov om Statens pensjonsfond at statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i sin helhet skal overføres til fondet. Denne overføringen fastlegges dermed endelig ut fra regnskapsførte netto petroleumsinntekter som fremkommer først etter terminavslutning. Det innebærer at det normalt vil være avvik mellom den budsjetterte overføringen i nysalderingen og regnskapet. I tillegg overføres eventuelle netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomhetene i sin helhet til fondet. Det er ikke budsjettert med slike netto finanstransaksjoner i statsbudsjettet for 2024.

Den samlede kapitalen i Statens pensjonsfond anslås til 15 637 mrd. kroner ved utgangen av 2023, mens anslaget for verdien ved utgangen av 2024 er 16 937 mrd. kroner. Utlandsdelen av Statens pensjonsfond anslås til 15 300 mrd. kroner ved utgangen av 2023 og 16 581 mrd. kroner ved utgangen av 2024.

Komiteens merknader

Komiteen viser til bevilgningsforslaget under kap. 2800 post 50 over. Når inntekter og utgifter knyttet til petroleumsvirksomheten holdes utenom, anslås underskuddet på statsbudsjettet for 2024 til 336,5 mrd. kroner. Komiteen slutter seg til at dette beløpet overføres fra Statens pensjonsfond utland til dekning av underskuddet på statsbudsjettet.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for sitt forslag til overføring fra Statens pensjonsfond utland.

Disse medlemmer viser videre til omtalen referert i dette kapittelet av innstillingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN). Som det fremgår overføres avkastningen av SPN ikke til statskassen, men legges løpende til denne delen av fondet. Disse medlemmer viser til de utfordringer forvaltningen av SPN har med eierbegrensningen for enkeltaksjer, som også begrenser bruk av kjøpsmuligheter som vurderes økonomisk fordelaktige.

Disse medlemmer viser videre til at SPN pr. 3. kvartal 2023 forvaltet en kapital på om lag 340 mrd. kroner og hadde en samlet avkastning for året på 7,02 pst. Gitt eierbegrensningsutfordringene og en forvaltning fra statens side hvor beskjedne 700 000 kroner i 2023 og forventet 1,7 mill. kroner i 2024 mottas som utbytte, fremstår det for disse medlemmer på høy tid med en revurdering av både investeringsstrategier og utbyttepolitikken.

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative statsbudsjett, der Rødt foreslår å holde oljepengebruken innenlands på samme nivå som i regjeringas forslag, men der oljepengebruken utenlands økes med 2,8 mrd. kroner for å oppfylle 1 pst.-målet for norsk bistand.

8.3 Oversikt over partienes forslag til bevilgninger under kap. 2800/5800

Forslag til bevilgninger under de respektive kapitler og poster der det er avvik fra regjeringens forslag. Avvik i parentes. Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er komiteens tilråding. Øvrige forslag uttrykker alternativbudsjettenes standpunkter.

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1 og 2

A, Sp og SV

H

FrP

SV

R

V

MDG

KrF

Utgifter (i tusen kroner)

2800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring til fondet

832 165 500

832 165 500 (0)

832 165 500 (0)

832 165 500 (0)

847 815 500 (+15 650 000)

834 115 500 (+1 950 000)

832 165 500 (0)

847 346 500 (+15 181 000)

832 165 500 (0)

Sum utgifter

832 165 500

832 165 500 (0)

832 165 500 (0)

832 165 500 (0)

847 815 500 (+15 650 000)

834 115 500 (+1 950 000)

832 165 500 (0)

847 346 500 (+15 181 000)

832 165 500 (0)

Inntekter (i tusen kroner)

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet

336 484 232

336 484 232 (0)

326 474 489 (-10 009 743)

338 847 579 (+2 363 347)

336 333 988 (-150 244)

339 271 032 (+2 786 800)

334 073 958 (-2 410 274)

2 290 012 650 (+1 953 528 418)

336 484 232 (0)

Sum inntekter

336 484 232

336 484 232 (0)

326 474 489 (-10 009 743)

338 847 579 (+2 363 347)

336 333 988 (-150 244)

339 271 032 (+2 786 800)

334 073 958 (-2 410 274)

2 290 012 650 (+1 953 528 418)

336 484 232 (0)

Sum netto

495 681 268

495 681 268 (0)

505 691 011 (+10 009 743)

493 317 921 (-2 363 347)

511 481 512 (+15 800 244)

494 844 468 (-836 800)

498 091 542 (+2 410 274)

-1 442 666 150 (-1 938 347 418)

495 681 268 (0)

9. Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av medlemmene i komiteen fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Komiteen viser til proposisjonene og merknadene og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
A.
Rammeområde 19
(Tilfeldige utgifter og inntekter)
I

På statsbudsjettet for 2024 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

6 950 000 000

Totale utgifter

6 950 000 000

Inntekter

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

400 000 000

Totale inntekter

400 000 000

II
Inntekter ved tildeling av tillatelser

§ 1 Fra 1. januar 2024 kan det med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon § 12-2 kreves vederlag til statskassen ved tildeling av tillatelser.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet kan gi forskrift om beregning og betaling av beløpet.

§ 2 Fra 1. januar 2024 kan det med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 7 kreves vederlag til statskassen ved tildeling av tillatelser.

B.
Rammeområde 20
(Stortinget, finansadministrasjon mv.)
I

På statsbudsjettet for 2024 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

1 154 600 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

167 700 000

70

Tilskudd til partigruppene

242 700 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

18 100 000

74

Reisetilskudd til skoler

5 800 000

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

449 401 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

70 821 000

50

Forskning og allmennopplysning – Norges forskningsråd

40 747 000

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter

518 898 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

36 148 000

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

1

Driftsutgifter

973 804 000

22

Opplæringskontoret OK stat

12 809 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

19 366 000

1610

Tolletaten

1

Driftsutgifter

1 872 504 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

124 292 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

7 856 709 000

21

Spesielle driftsutgifter

178 563 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres

522 100 000

23

Spesielle driftsutgifter, a-ordningen

106 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

158 281 000

50

Skatte- og avgiftsforskning

6 824 000

1619

Skatteklagenemnda

1

Driftsutgifter

77 979 000

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

751 006 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

233 625 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 003 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

33 700 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

2 700 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

10 000 000 000

1635

Forskuttering av erstatningskrav

70

Utbetaling av erstatning, kan overføres

90 000 000

1645

Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

23

Spesielle driftsutgifter til administrasjon av statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter

5 310 000

1650

Statsgjeld, renter mv.

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

12 454 300 000

Totale utgifter

74 553 290 000

Inntekter

3041

Stortinget

1

Salgsinntekter

5 000 000

3

Leieinntekter

2 300 000

4600

Finansdepartementet

2

Diverse refusjoner

50 000

4602

Finanstilsynet

3

Saksbehandlingsgebyr

14 000 000

86

Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv.

500 000

4605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

1

Økonomitjenester og andre driftsinntekter

167 587 000

2

Opplæringskontoret OK stat

19 345 000

4610

Tolletaten

1

Særskilt vederlag for tolltjenester

8 247 000

2

Andre inntekter

2 401 000

4

Diverse refusjoner

1 149 000

5

Refusjon fra Avinor AS

30 604 000

85

Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

10 000 000

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

38 000 000

3

Andre inntekter

6 786 000

5

Gebyr for utleggsforretninger

125 000 000

7

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

5 000 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

3 237 000

85

Inngått på tapsførte lån mv.

280 000 000

86

Bøter, inndragninger mv.

1 850 000 000

87

Trafikantsanksjoner

65 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

300 000 000

89

Overtredelsesgebyr

5 000 000

4620

Statistisk sentralbyrå

2

Oppdragsinntekter

237 525 000

85

Tvangsmulkt

10 000 000

4634

Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet

85

Tilskudd til støtteberettigete virksomheter – tilbakebetaling

1 000 000

86

Lønnsstøtte til foretak rammet av smitteverntiltak – tilbakebetaling

1 000 000

5351

Overføring fra Norges Bank

85

Overføring

24 600 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

30

Avskrivninger

1 704 000 000

5603

Renter av statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

80

Renter av statens faste kapital

2 388 000 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank

9 043 800 000

81

Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta

200 000

82

Av innenlandske verdipapirer

1 375 300 000