Stortinget - Møte torsdag den 13. mai 2004 kl. 10

Dato: 13.05.2004
President: Inge Lønning

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om rovvilt i norsk natur ((Innst. S. nr. 174 (2003-2004), jf. St.meld. nr. 15 (2003-2004)))

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Jan Arild Ellingsen, Thore A. Nistad, Per Roar Bredvold, Ulf Erik Knudsen, Øyvind Vaksdal og Øyvind Korsberg om at tillatelse til bruk av snøscooter i særskilte løyper gjøres generell, og at myndigheten gitt med hjemmel i lov flyttes fra fylkesmann til den enkelte kommune ((Innst. S. nr. 167 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:30 (2003-2004)))

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund og Ola D. Gløtvold om å innvilge dispensasjoner slik at fellesturer for pensjonister med snøscooter kan arrangeres i visse tilfelle der dette ikke fører til miljøskade ((Innst. S. nr. 166 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:36 (2003-2004)))

 • Sak nr. 4

  Innstilling frå kommunalkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2004 om strakstiltak for pionerdykkarane i Nordsjøen ( (Innst. S. nr. 173 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 52 (2003-2004)))

 • Sak nr. 5

  Interpellasjon fra representanten Olaf Gjedrem til arbeids- og administrasjonsministeren:
  "Det er for tiden stor fokus på innovasjon og det å skape nye arbeidsplasser og bedrifter, slik at vi blir konkurransedyktige i et lengre perspektiv. Samtidig har vi et arbeidsliv som preges av at viktige grupper holdes utenfor, eksempelvis nyutdannede akademikere, funksjonshemmede og innvandrere. Samtidig økes antallet uføretrygdede.
  Hva slags virkemidler kan vi ta i bruk for i større grad å koble de tilgjengelige menneskelige ressursene med behovet for nyskaping?"

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 19.50.