Stortinget - Møte mandag den 14. juni 2004 kl.10

Dato: 14.06.2004
President: Jørgen Kosmo

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra kommunalkomiteen om boligpolitikken ((Innst. S. nr. 229 (2003-2004), jf. St.meld. nr. 23 (2003-2004)))

 • Sak nr. 3

  Forslag fra stortingsrepresentant Per Sandberg på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 89):
  "Stortinget ber Regjeringen om straks å ta over saksbehandlingen av alle saker som nå behandles av Utlendingsdirektoratet og som kan innbefatte hensyn til rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske forhold."

 • Sak nr. 4

  Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i Statkraft SF ((Innst. S. nr. 248 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 53 (2003-2004)))

 • Sak nr. 5

  Innstilling fra næringskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Sylvia Brustad og Olav Akselsen om å sikre utvikling og vekst i de regionale kraftselskapene gjennom å gi muligheter for tilgang på økt offentlig egenkapital ((Innst. S. nr. 265 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:75 (2003-2004)))

 • Sak nr. 6

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om petroleumsvirksomheten ((Innst. S. nr. 249 (2003-2004), jf. St.meld. nr. 38 (2003-2004)))

 • Sak nr. 7

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland, Ingvild Vaggen Malvik, Øystein Djupedal, Inge Ryan og Lena Jensen om en mer aktiv politikk for økt utvinningsgrad og bedre ressursutnyttelse på norsk sokkel samt lavere lokale og globale miljøutslipp ((Innst. S. nr. 253 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:39 (2003-2004)))

 • Sak nr. 7

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland, Ingvild Vaggen Malvik, Øystein Djupedal, Inge Ryan og Lena Jensen om en mer aktiv politikk for økt utvinningsgrad og bedre ressursutnyttelse på norsk sokkel samt lavere lokale og globale miljøutslipp ( (Innst. S. nr. 253 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:39 (2003-2004)))

 • Sak nr. 8

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg og Per Sandberg om en tiltaksplan for bygging av gasskraftverk i Norge med samme krav til CO2-håndtering som i EU ((Innst. S. nr. 256 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:62 (2003-2004)))

 • Sak nr. 9

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Vaksdal og Øyvind Korsberg om å lage en samlet plan for eventuell bygging av vindkraftanlegg i Norge ((Innst. S. nr. 257 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:70 (2003-2004)))

 • Sak nr. 10

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Inger S. Enger, Eli Sollied Øveraas og Morten Lund om at utgiftene til flomforbygning og opprydning etter flommen i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal i august 2003, og lignende flommer, dekkes fullt ut av staten ((Innst. S. nr. 252 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:34 (2003-2004)))

 • Sak nr. 11

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Signe Øye, Svein Roald Hansen og Sylvia Brustad om å etablere skjærgårdspark i Østfold ((Innst. S. nr. 251 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:23 (2003-2004)))

 • Sak nr. 12

  Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo og Sigbjørn Molvik om sosial- og helsefaglig bemanning i sprøyterom ((Innst. S. nr. 244 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:18 (2003-2004)))

 • Sak nr. 13

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 9. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 85):
  "Stortinget ber Regjeringen om å utarbeide ny lov om xenotransplantasjon, basert på Europarådets retningslinjer av 19. juni 2003, ut fra målsettingen om at loven skal tre i kraft fra 1. januar 2007."

 • Sak nr. 14

  Forslag fra stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo på vegne av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 9. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 85):
  "Stortinget ber Regjeringen om å vurdere opprettelse av et organdonorregister eller andre tiltak som ledd i å oppnå økt organdonasjon, og legge fram saken for Stortinget i løpet av våren 2005."

 • Sak nr. 15

  Forslag fra stortingsrepresentant Harald T. Nesvik på vegne av Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 81):
  "Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2005 vurdere om tilretteleggingstilskuddets størrelse er tilstrekkelig for å kunne motvirke den negative utviklingen en ser når det gjelder ansettelser og oppfølging av personer med nedsatt funksjonsevne."

 • Sak nr. 16

  Forslag fra stortingsrepresentant Harald T. Nesvik på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 81):
  "Stortinget ber Regjeringen sørge for at også bedrifter som ikke er IA-virksomhet, skal kunne motta tilretteleggingstilskudd på lik linje med IA-virksomhetene."

 • Sak nr. 17

  Innstilling fra justiskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen, André Kvakkestad, Carl I. Hagen og Siv Jensen om en målrettet og helhetlig kriminalitetsbekjempelse ((Innst. S. nr. 241 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:54 (2003-2004)))

 • Sak nr. 18

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 90):
  "Stortinget ber Regjeringen ta de nødvendige skritt for å samordne lønnstrekk via en felles koordineringsinstans og komme med en fremdriftsplan for dette i statsbudsjettet for 2005."

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 22.45.