Stortinget - Møte torsdag den 11. mars 2010 kl. 10

Dato: 11.03.2010
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:08:13]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å innføre en registreringsordning for lobbyvirksomhet i Stortinget, i departementene og på Statsministerens kontor ((Innst. 179 S (2009–2010), jf. Dokument 8:14 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 2 [11:09:31]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova) (Innst. 176 L (2009–2010), jf. Prop. 8 L (2009–2010) og Ot.prp. nr. 107 (2008–2009))

 • Sak nr. 3 [12:26:18]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å innføre en fleksibel foreldrepermisjon ((Innst. 174 S (2009–2010), jf. Dokument 8:6 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 4 [13:24:08]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å overføre oppgaver fra Barne-, ungdoms- og familieetatens regionskontorer til den kommunale barnevernstjenesten ((Innst. 173 S (2009–2010), jf. Dokument 8:18 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 5 [14:15:31]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Sametingets virksomhet 2008 ((Innst. 94 S (2009–2010), jf. St.meld. nr. 43 (2008–2009)))

 • Sak nr. 6 [15:03:14]

  Interpellasjon fra representanten Per Roar Bredvold til landbruks- og matministeren:
  «Ifølge Statistisk sentralbyrå var det i 2008 34 000 tomme gårdsbruk i Norge. Dette betyr at 22 pst. av landbrukseiendommer med boligbygning står tomme. Samtidig fremkommer det i undersøkelser at nær 400 000 personer kan tenke seg å kjøpe et småbruk, mens det er svært få eiendommer til salgs, bl.a. grunnet politiske reguleringer. Dette viser at den gjennomregulerte landbrukspolitikken, der mye av disposisjonsretten over landbrukseiendommer er overført fra grunneiere til politikere og byråkrater, er mislykket. Dagens reguleringer av eiendomsforholdene i landbruket medfører fraflytting og tomme gårdsbruk samtidig som mange mennesker har et ønske om å kjøpe en landbrukseiendom.
  Vil statsråden ta et initiativ for å styrke grunneiers disposisjonsrett over egen eiendom i landbruket?»

 • Sak nr. 7 [18:01:19]

  Interpellasjon fra representanten Torgeir Trældal til landbruks- og matministeren:
  «Ved utgangen av året 2007/2008 var det registrert ca. 252 400 rein. Man må tilbake til driftsåret 1988/1989 for å finne et tilsvarende høyt reintall. Det er reintallsutviklingen i Finnmark som er styrende for utviklingen på landsbasis der reintallet i perioden 2000/2001 til 2003/2004 økte med 50 pst. Finnmark har omtrent 74 pst. av det samlede reintallet. Antallet rein gir et sterkt press på ressurssituasjonen og skaper store problemer for folk flest i Finnmark ved at rein trekker inn på innmarken til bønder og inn på riksveiene flere steder i Nord-Norge, noe som stadig fører til trafikkulykker. Det er også en økning når det gjelder erstatningsutbetalingene for tap av tamrein for reindriftsåret 2008/2009. Bare for Finnmark ble det meldt inn et tap på 49 000 tamrein av et totalt reintall på drøyt 187 000. Både Riksrevisjonen og næringskomiteen har tidligere påpekt behovet for å få på plass en bærekraftig reindrift.
  Hva vil statsråden gjøre i saken?»

 • Sak nr. 8 [19:12:42]

  Interpellasjon fra representanten Trine Skei Grande til landbruks- og matministeren:
  «For kort tid tilbake ble det avdekket kritikkverdige forhold på norske pelsdyrfarmer. Dette har ført til at ulike initiativ er blitt tatt fra Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet. Forholdene i pelsdyrnæringen reiser spørsmålet om flere sider av oppfølgingen av norsk dyrehold krever en kritisk gjennomgang. Flere peker på at det i dag finnes alternativer tilgjengelig som kan styrke dyrs velferd, men som av ulike årsaker ikke tas i bruk i dyreholdet. Vi har også sett eksempler på at uklare ansvarsforhold i forvaltningen kan føre til at det offentliges håndtering av mishandlingssaker fremstår som passiv. Målet med en kritisk gjennomgang av dyreholdet må være å styrke dyrs levevilkår og å forhindre at dyr utsettes for unødvendige lidelser.
  Vil statsråden ta initiativ til en ny og bred kritisk gjennomgang av oppfølgingen av dyreholdet i Norge?»

 • Sak nr. 9 [20:10:25]

  Interpellasjon fra representanten Hans Frode Kielland Asmyhr til justisministeren:
  «Det er viktig at landet har en god og velfungerende erstatningsordning for voldsofre, fordi gjerningspersonene ofte ikke kan gjøre opp for seg. Mange voldsofre opplever imidlertid en manglende oppfølging fra det offentlige når det gjelder oppfølging i tiden før erstatning blir tilkjent og utbetalt. Svært mange opplever også at erstatningen ikke er på nivå med den skade som er skjedd og de kostnader som offeret har blitt påført og vil bli påført kanskje for resten av livet. Saksbehandlingstiden for å bli tilkjent voldsoffererstatning er ofte unødvendig lang i tillegg til at politiet bruker unødvendig lang tid på etterforskningen. En lovendring har også ført til at voldsofre med eldre saker får betydelig lavere erstatning enn saker etter 1. juli 2001, noe som oppleves som urimelig for disse.
  Hva vil statsråden gjøre for at voldsofre får den oppfølging og oppreisning som de har krav på?»

 • Sak nr. 10 [21:10:46]

  Interpellasjon fra representanten André Oktay Dahl til justisministeren:
  «13. november 2009 streiket de ansatte i kriminalomsorgen for å markere sin sterke misnøye med Regjeringens forslag til budsjett for kriminalomsorgen for 2010. De pekte på at hver fjerde tjenestemann i fengslene ikke har etatsutdanning, og at opptaket til etatsutdanningen ble redusert. Flere frykter at soningskøene om kort tid begynner å øke igjen, at sikkerheten rundt ansatte og innsatte reduseres, og at varetektskapasiteten på tross av åpningen av Halden fengsel fortsatt vil være utfordrende.
  Hvorledes vurderer statsråden situasjonen i kriminalomsorgen, de ansattes bekymringer og behovet for en bedre balanse i straffesakskjeden?»

 • Sak nr. 11 [22:15:02]

  Interpellasjon fra representanten André Oktay Dahl til justisministeren:
  «Krigen mellom Hells Angels og gjenger med innvandrerbakgrunn i København har krevd flere menneskeliv i 2009. Politiet tror at bandekrigen startet som krangel om salg av narkotika, men at det har utviklet seg til også å gjelde andre typer kriminalitet, som menneskehandel og bestikkelser. Norge har til nå vært forskånet for en sammenlignbar situasjon, men det er grunn til å advare mot at vårt lille, rike land i fremtiden kan risikere de samme forholdene her. Norske myndigheter reagerte adekvat i etterkant av NOKAS, men har kommet på etterskudd i forhold til organisert vinningskriminalitet. Det er grunn til å tro at importen av denne form for kriminalitet kan medføre flere og grovere voldsepisoder fremover.
  Hvorledes vurderer statsråden Norges beredskap i forhold til å håndtere liknende situasjoner som dem man gjennom tid har sett utvikle seg i vårt naboland Danmark i forhold til de pågående «bandekrigene» der?»

 • Sak nr. 12 [23:13:06]

  Stortingets vedtak til lov om vergemål (vergemålsloven) (Lovvedtak 36 (2009–2010), jf. Innst. 154 L (2009–2010), Prop. 4 L (2009–2010) og Ot.prp. nr. 110 (2008–2009))

 • Sak nr. 13 [23:13:19]

  Stortingets vedtak til lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) (Lovvedtak 37 (2009–2010), jf. Innst. 101 L (2009–2010), Prop. 6 L (2009–2010) og Ot.prp. nr. 98 (2008–2009))

 • Sak nr. 14 [23:13:31]

  Stortingets vedtak til lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) (Lovvedtak 38 (2009–2010), jf. Innst. 139 L (2009–2010), Prop. 12 L (2009–2010) og Ot.prp. nr. 108 (2008–2009))

 • Sak nr. 15 [23:13:46]

  Forslag fra stortingsrepresentant Åse Michaelsen på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 4. mars 2010 (jf. Innst. 154 L):
  «Stortinget ber regjeringen legge til rette for interkommunalt samarbeid til løsning av overformynderiets oppgaver i stedet for den foreslåtte ordningen med fylkesmannen.»

 • Sak nr. 16 [23:13:56]

  Forslag fra stortingsrepresentant Åse Michaelsen på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 4. mars 2010 (jf. Innst. 154 L):
  «Stortinget ber regjeringen endre forskriften, jf. ny vergemålslov § 49 første ledd, slik at beløpsgrensen endres til 250 000 kroner for når det offentlige skal overta forvaltningen av finansielle eiendeler.»

 • Sak nr. 17 [23:14:07]

  Forslag fra stortingsrepresentant Åse Michaelsen på vegne av Fremskrittspartiet og Venstre fremsatt i Stortingets møte 4. mars 2010 (jf. Innst. 154 L):
  «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget for å klargjøre i hvilken grad mindreårige kan inngå avtaler som forplikter dem til senere betalinger, abonnementsforpliktelser og avgivelse av personinformasjon uten godkjennelse fra verge.»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Kristin Kverneland Lønningdal

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant Kristin Kverneland Lønningdal er død, 87 år gammel.

Kristin Lønningdal ble født 1. januar 1923 i Stavanger. Hun tok examen artium i 1942 og apotekereksamen i 1947. Hun var utdannet farmasøyt og arbeidet ved apotek i Risør, Tvedestrand og Stavanger.

I 1963 ble Kristin Lønningdal innvalgt i Stavanger bystyre og formannskap for Høyre. Frem til 1973 hadde hun en rekke tillitsverv både i offentlige og politiske organer. Hun var medlem av fylkestinget og fylkesutvalget, og i perioden 1969–1974 var hun medlem av Høyres sentralstyre. Hun var også medlem av Husbankens avdelingsstyre for Vestlandet og varamedlem til styret i Statoil.

Kristin Lønningdal var vararepresentant til Stortinget for Rogaland i to perioder, fra 1965 til 1973. Ved stortingsvalget høsten 1973 ble hun valgt inn som fast representant for Høyre. Hun ble gjenvalgt i 1977, men frasa seg gjenvalg ved stortingsvalget i 1981. I den første perioden var hun medlem av kommunal- og miljøvernkomiteen og deretter finanskomiteen. I løpet av den tiden hun var fast representant på Stortinget, var hun delegert til FNs generalforsamling og medlem av styret i Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union. Kristin Lønningdal var varasekretær i Odelstinget fra 1977 frem til hun høsten 1980 ble valgt som varapresident i samme ting.

Kristin Lønningdal ble utnevnt til fylkesmann i Rogaland i 1981 og innehadde dette embetet i ti år.

Kristin Lønningdals engasjement på Stortinget favnet vidt. Hun interesserte seg for mange oppgaver – fra boligbygging og sykehuspolitikk til miljøvern og økonomisk politikk. Hun var opptatt av enkeltindividets rett og av å hjelpe dem som følte at de kom til kort i møtet med offentlig byråkrati. Dette var spørsmål som hun var sterkt opptatt av i sin gjerning som fylkesmann. Kristin Lønningdal hadde en tydelig profil. Hun var alltid rett på sak og hevdet sine meninger klart og utvetydig, samtidig som hun hele tiden var preget av et vennlig vesen overfor kolleger og medarbeidere.

Vi minnes Kristin Kverneland Lønningdal for hennes virke i Stortinget og lyser fred over hennes minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Line Henriette Hjemdal overtok her presidentplassen.

Presidenten: Fra Fremskrittspartiet stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Åse Michaelsen fra og med 11. mars og inntil videre.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 • Søknaden behandles straks og innvilges.

 • Vararepresentanten, Tor Sigbjørn Utsogn, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Representanten Bård Hoksrud vil framsette et representantforslag.

Bård Hoksrud (FrP) [10:06:07]: På vegne av representantene Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik og meg selv har jeg gleden av å framsette et representantforslag om en utvidet og bindende investeringsplan for norsk jernbane.

Presidenten: Representanten Arne Sortevik vil framsette et representantforslag.

Arne Sortevik (FrP) [10:06:34]: På vegne av representantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen og meg selv har jeg fornøyelsen av å sette frem forslag om en utvidet og bindende nasjonal investeringsplan for stamveinettet.

Presidenten: Representanten Ketil Solvik-Olsen vil framsette to representantforslag.

Ketil Solvik-Olsen (FrP) [10:07:08]: Jeg har den utsøkte glede å fremme forslag på vegne av representantene Siri A. Meling, Line Henriette Hjemdal, Borghild Tenden og meg selv om å forlenge utleieperioden for vannkraftverk til 30 år.

Jeg vil så på vegne av representantene Siri A. Meling, Line Henriette Hjemdal, Borghild Tenden og meg selv fremme forslag om småkraftverk i overgangsordningen for grønne sertifikater.

Presidenten: Representanten Hans Frode Kielland Asmyhr vil framsette et representantforslag.

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) [10:07:44]: På vegne av stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Morten Ørsal Johansen, Per Sandberg og meg selv er det en stor ære å fremme forslag om begrensninger i utenlandske kriminelles sosiale rettigheter i Norge.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Møtet hevet kl 23.30.