Stortinget - Møte torsdag den 17. juni 2010 kl. 10

Dato: 17.06.2010

Dokumenter: (Lovvedtak 83 (2009–2010), jf. Innst. 356 L (2009–2010) og Prop. 137 LS (2009–2010))

Sak nr. 34 [18:18:15]

Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (auke av stønadssatsane)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 4352)

Samlet votering i sakene 19–37, se sak 37 for votering.