Stortinget - Møte torsdag den 1. desember 2011 kl. 10

Dato: 01.12.2011

Dokumenter: (Lovvedtak 9 (2011–2012), jf. Innst. 4 L (2011–2012) og Prop. 1 LS (2011–2012))

Sak nr. 17 [17:08:27]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1052)