Stortinget - Møte tirsdag den 12. februar 2013 kl. 10

Dato: 12.02.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:44]

  Innstilling fra valgkomiteen om endring i representasjonen i Nordisk Råd ((Innst. 196 S (2012–2013)))

 • Sak nr. 2 [10:02:56]

  Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse

 • Sak nr. 3 [11:04:23]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av rv. 4 på strekningene Lunner grense–Jaren og Lygna sør i Oppland ((Innst. 176 S (2012–2013), jf. Prop. 50 S (2012–2013)))

 • Sak nr. 4 [11:41:35]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya–Sjoa i Oppland ((Innst. 177 S (2012–2013), jf. Prop. 51 S (2012–2013)))

 • Sak nr. 5 [12:34:11]

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Hans Olav Syversen og Rigmor Andersen Eide om modernisering av norsk luftfart ((Innst. 182 S (2012–2013), jf. Dokument 8:22 S (2012–2013)))

 • Sak nr. 6 [13:23:07]

  Interpellasjon fra representanten Ingjerd Schou til samferdselsministeren:
  «Togforbindelser utvider bo- og arbeidsregioner og binder landet vårt sammen. Med prognosene for befolkningsvekst og målene i klimaforliket er vi avhengige av at jernbanen får muskler til å dra sin del av lasset. I sommer skapte samferdselsministeren usikkerhet rundt bygging av intercity. Vedlikeholdet av jernbanen sultefôres, nye prosjekter blir avspist med smuler til planlegging, jernbanen taper markedsandeler for godstransport, og utbyggingen av Alnabru er satt på vent. Samferdselsministeren har nå også skrinlagt lyntogsatsing, og Jernbaneverket vil ikke bygge ut nye spor for 250 km/t, slik som alle partier på Stortinget, foruten Fremskrittspartiet, har ønsket.
  Hvordan og når vil regjeringen sikre ferdigstillelse av dobbeltspor på intercity, og sørge for at Jernbaneverket følger Stortingets vilje og bygger ut nye spor for 250 km/t?»

 • Sak nr. 7 [14:41:06]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingjerd Schou, Knut Arild Hareide, Borghild Tenden og Bård Hoksrud om utbygging av nytt digitalt nødnett ((Innst. 183 S (2012–2013), jf. Dokument 8:19 S (2012–2013)))

 • Sak nr. 8 [15:26:23]

  Interpellasjon fra representanten Svein Harberg til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren:
  «Den 21. mai 2012 ble Grunnloven endret som et resultat av stat/kirke-forliket. I den forbindelse ble begrepet «folkekirke» innført. Mange bruker begrepet positivt, men forståelsen av innholdet synes å være ulik. En avklaring er avgjørende for en god dialog mellom regjeringen og Den norske kirke. Også for andre tros- og livssynssamfunn er dette en viktig avklaring da økonomisk likebehandling ligger som et grunnleggende og lovfestet prinsipp for de årlige overføringer til disse.
  Hvordan vil statsråden følge opp for å få på plass en felles politisk forståelse og avklaring av hva som ligger i begrepet «folkekirke», slik at det kan etableres et avklart felles grunnlag for den videre utvikling og finansiering av både Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn? Hvilke oppgaver skal folkekirken ha, hvilken organisasjon krever dette, og hvilke forventninger mener statsråden Stortinget har lagt til grunn for departementets dialog med kirken?»

 • Sak nr. 9 [16:17:43]

  Interpellasjon fra representanten Vigdis Giltun til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren:
  «Det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å inkludere tilbud fra ideelle organisasjoner på en bedre måte enn i dag. Et eksempel er Retretten, som drives av tidligere rusmisbrukere, og som retter sitt lavterskeltilbud mot innsatte, rusavhengige og pårørende. Organisasjoner som drives av ideelle og frivillige, utvikler tilbud som ikke finnes i det offentlige, og det er viktig at de får bevare sin egenart. Den økonomiske verdien av ideelt arbeid er høy, men det viktigste er hva det betyr for de som får hjelp og deres pårørende. Finansieringen av tilbudene er usikker, og jakten på poster i budsjettene til justiskomiteen, arbeids- og sosialkomiteen, helse- og omsorgskomiteen, familie- og kulturkomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen og andre offentlige etater, samt private bidragsytere, tar mye verdifull tid.
  Vil statsråden sørge for forenkling og samordning av de offentlige tilskuddsordningene, og opprette en brukervennlig nettside med fullstendig oversikt over offentlige tilskuddsordninger samt søknadsskjemaer?»

 • Sak nr. 10 [16:48:17]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om å sikre bedre rettigheter til pleiepenger for pårørende med alvorlig syke barn ((Innst. 175 S (2012–2013), jf. Dokument 8:136 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 11 [17:45:17]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Vigdis Giltun, Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Bente Thorsen om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning ((Innst. 195 S (2012–2013), jf. Dokument 8:129 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 12 [18:47:54]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie og Sonja Irene Sjøli om en ny kolsstrategi ((Innst. 192 S (2012–2013), jf. Dokument 8:146 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 13 [19:23:18]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Line Henriette Hjemdal, Kjell Ingolf Ropstad, Hans Olav Syversen og Dagrun Eriksen om reduksjon av tidsrammen og omfanget av senaborter ((Innst. 193 S (2012–2013), jf. Dokument 8:148 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 14 [20:17:06]

  Interpellasjon fra representanten Bent Høie til helse- og omsorgsministeren:
  «Både tidligere direktør i Helse Sør-Øst og helse- og omsorgsministeren har erkjent at hovedstadsprosessen, etableringen av Oslo universitetssykehus og overføring av pasienter til nye Ahus var for dårlig planlagt. Ved flere anledninger ble Stortinget forsikret om at prosessen var forsvarlig, og at pasientene ikke skulle overføres til Ahus før kapasitet og bemanning var på plass. Ansatte, pasienter og Pasientombudet er fortsatt sterkt bekymret for situasjonen og har slått alarm.
  Hva vil regjeringen gjøre for å bidra til å rette opp konsekvensene av den manglende planleggingen og gjennomføringen av prosessen, og gjenopprette trygghet og tillit til Oslo universitetssykehus og Ahus?»

 • Sak nr. 15 [21:23:24]

  Stortingets vedtak til lov om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven) ((Lovvedtak 36 (2012–2013), jf. Innst. 178 L (2012–2013) og Prop. 17 L (2012–2013)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 21.44.