Stortinget - Møte tirsdag den 9. desember 2014 kl. 10

Dato: 09.12.2014

Dokumenter: (Innst. 94 S (2014–2015), jf. Prop. 30 S (2014–2015))

Sak nr. 3 [10:10:43]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2014 under Utanriksdepartementet

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
116Deltaking i internasjonale organisasjonar
70Tilskot til internasjonale organisasjonar, vert auka med44 300 000
frå kr 1 195 697 000 til kr 1 239 997 000
117EØS-finansieringsordningane
75EØS-finansieringsordninga 2009–2014, kan overførast,vert redusert med52 000 000
frå kr 1 950 000 000 til kr 1 898 000 000
76Den norske finansieringsordninga 2009–2014, kan overførast,vert redusert med242 000 000
frå kr 1 660 000 000 til kr 1 418 000 000
151Utviklingshjelp til Asia
73Regionale tiltak og strategiske partnarskap Asia, kan overførast,vert redusert med25 700 000
frå kr 50 000 000 til kr 24 300 000
78Regionløyving for Asia, kan overførast,vert redusert med6 000 000
frå kr 285 000 000 til kr 279 000 000
161Næringsutvikling
70Næringsutvikling, kan overførast, vert redusert med6 500 000
frå kr 219 000 000 til kr 212 500 000
163Naudhjelp, humanitær hjelp og menneskerettar
70Naturkatastofar, kan overførast, vert redusert med30 000 000
frå kr 517 500 000 til kr 487 500 000
71Humanitær hjelp, kan overførast,vert auka med249 301 000
frå kr 2 561 222 000 til kr 2 810 523 000
165Forsking, kompetanseheving og evaluering
71Fagleg samarbeid, kan overførast,vert redusert med72 000 000
frå kr 415 900 000 til kr 343 900 000
166Miljø og berekraftig utvikling m.m.
70Ymse tilskot, kan overførast,vert redusert med5 000 000
frå kr 5 000 000 til kr 0
71Internasjonale prosessar og konvensjonar m.m., kan overførast,vert redusert med10 500 000
frå kr 23 000 000 til 12 500 000
74Fornybar energi, kan overførast,vert redusert med120 000 000
frå 1 290 335 000 til kr 1 170 335 000
167Flyktningtiltak i Noreg, godkjende som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, vert auka med52 399 000
frå kr 1 704 190 000 til kr 1 756 589 000
168Kvinner og likestilling
70Kvinner og likestilling, kan overførast,vert redusert med26 000 000
frå kr 313 500 000 til kr 287 500 000
171Multilaterale finansinstitusjonar
72Samfinansiering via finansinstitusjonar, kan overførast,vert auka med27 000 000
70frå kr 579 500 000 til kr 606 500 000
172Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak
70Gjeldslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overførast,vert redusert med27 000 000
frå kr 250 000 000 til kr 223 000 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.