Stortinget - Møte torsdag den 6. april 2017

Dato: 06.04.2017
President: Marit Nybakk
Dokumenter: (Innst. 245 S (2016–2017), jf. Dokument 8:64 S (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 4 [13:06:05]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tone Wilhelmsen Trøen, Kari Kjønaas Kjos og Ketil Kjenseth om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens (Innst. 245 S (2016–2017), jf. Dokument 8:64 S (2016–2017))

Talere

Karin Andersen (SV) []: Jeg har bare behov for å redegjøre for en liten feil som står i innstillingen. Vi sitter ikke i komiteen, men vi sitter i Stortinget, og i Stortinget stemte vi sammen med Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet og stemte altså for disse forslagene. I dag ønsker vi å stemme imot I og for II.

Presidenten: Da er det redegjort for.

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.