Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Innhold

Til Stortinget

Sammendrag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger i proposisjonen fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2017.

Kap. 500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Post 25 Forprosjekt nytt regjeringskvartal, kan overføres

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017 ble det bevilget 4 mill. kroner til å dekke Kommunal- og moderniseringsdepartementets utgifter til kjøp av utredninger og tjenester til forprosjekt for nytt regjeringskvartal.

I arbeidet med nytt regjeringskvartal er behovet for å håndtere sikkerhetsgradert informasjon i dialogen mellom Statsbygg og departementet omfattende. Det foreslås derfor i proposisjonen at bevilgningen i tillegg kan dekke deler av kostnadene til nødvendig sikkerhetsmessig tilpasning av departementets lokaler til formålet.

Kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

Post 30 Prosjektering av bygg, kan overføres

Forprosjektet for Vikingtidsmuseet ved Universitetet i Oslo er forventet ferdigstilt i november 2017. Kostnaden for forprosjektet ble ved oppstart anslått å ligge i et spenn mellom 59 og 112 mill. kroner, hvor forventet kostnad var angitt til 91 mill. kroner. Forventet kostnad for forprosjektet er nå 99 mill. kroner. Økningen skyldes økte kostnader til sikring og til reguleringsprosessen. Det foreslås i proposisjonen å øke bevilgningen på posten med 8 mill. kroner til 97 mill. kroner.

Post 33 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

Forventet likviditetsbehov på posten er 40 mill. kroner høyere enn disponibel bevilgning. Dette skyldes blant annet høyere utbetalinger enn forventet på Norges idrettshøgskole og Universitet i Tromsø, Medisin- og helsefag. Det foreslås i proposisjonen å øke bevilgningen på posten med 40 mill. kroner til 2 195 mill. kroner.

Kap. 532 Utvikling av Fornebuområdet

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Uforutsette aktiviteter på prosjektet har medført merarbeid og økte kostnader. Det foreslås i proposisjonen å øke bevilgningen på posten med 100 000 kroner til 198 000 kroner.

Post 30 Investeringer, Fornebu, kan overføres

Arbeidene er avhengig av framdriften til andre utbyggere. I 2017 har dette medført en lavere utbetaling enn forutsatt. Det foreslås derfor i proposisjonen å redusere bevilgningen på posten med 8,3 mill. kroner til 1,9 mill. kroner.

Kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Det er fram til 2017 bevilget 20,6 mill. kroner til etablering av nasjonalt minnested etter 22. juli på Sørbråten i Hole kommune. På grunn av pågående rettsprosess med flere av naboene til Sørbråten ble prosjektet for etableringen stilt i bero. Det er besluttet at det nasjonale minnestedet i Hole kommune etableres på Utøyakaia. I den anledning har Statsbygg fremforhandlet kjøpsopsjon på nabotomt til 5,3 mill. kroner, som vil bli innfridd i 2017 eller tidlig i 2018. Utgiftene dekkes innenfor allerede bevilgede midler.

Kap. 2445 Statsbygg

Post 31 Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

Likviditetsbehovet på posten er noe lavere enn forutsatt. I hovedsak gjelder mindrebehovet arkivverkets del av Nasjonalbiblioteket, Fjellanlegget. Det foreslås å redusere bevilgningen med 15 mill. kroner til 110 mill. kroner.

Post 32 Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres

For å dekke den økte etterspørselen etter denne typen prosjekter foreslås det i proposisjonen å øke bevilgningen med 50 mill. kroner til 195,2 mill. kroner.

Post 33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

Likviditetsbehovet i 2017 for prosjektet Sikker teknisk infrastruktur i regjeringskvartalet er lavere enn budsjettert. Det foreslås i proposisjonen å redusere bevilgningen på posten med 130 mill. kroner til 1 546,3 mill. kroner.

Post 34 Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres

Det er et merbehov på 150 mill. kroner på grunn av høyere aktivitetsnivå enn lagt til grunn i saldert budsjett for 2017 og forskyvning av utbetalinger fra 2016 til 2017. Det er blant annet høy aktivitet på større kurantprosjekter som besøkssenter ved Universitetet i Stavanger, kontorbygg i Halden (Remmen) ved Høgskolen i Østfold, nytt simuleringssenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge (Telemark) og Statped Gamle hovsetervei.

Det foreslås i proposisjonen å øke bevilgningen på posten med 150 mill. kroner til 749,5 mill. kroner.

Kap. 540 Direktoratet for forvaltning og IKT

Post 1 Driftsutgifter

Opplæringskontoret OK stat ble fra 1. januar 2017 tilknyttet Difi som en fast ordning.

Fra høsten 2017 er det 53 virksomheter tilknyttet OK stat som tar inn lærlinger, noe som er en økning på 14 virksomheter fra 2016.

Som følge av den økte aktiviteten ved opplæringskontoret foreslås bevilgningen på posten økt med 0,7 mill. kroner til 271 mill. kroner.

Stortinget har samtykket i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 kan overskride bevilgningen på post 27 Opplæringskontoret OK stat mot tilsvarende merinntekter under kap. 3540 Direktoratet for forvaltning og IKT, post 2 Opplæringskontoret OK stat, jf. Prop. 129 S og Innst. 401 S (2016–2017). Det er behov for at merinntektsfullmakten også knyttes mot post 1, slik at deler av merinntektene kan dekke deler av driftsutgiftene ved ordningen. Det foreslås derfor i proposisjonen at bevilgningene på post 1 og post 27 kan overskrides mot tilsvarende merinntekter under kap. 3540 post 2, jf. forslag til romertallsvedtak.

Post 27 Opplæringskontoret OK stat

Som følge av økt aktivitet ved Opplæringskontoret OK stat foreslås i proposisjonen bevilgningen på posten økt med 1,4 mill. kroner til 3,4 mill. kroner.

Kap. 3540 Direktoratet for forvaltning og IKT

Post 2 Opplæringskontoret OK stat

Som følge av økt aktivitet ved Opplæringskontoret OK stat foreslås det at bevilgningen på posten økes med 2,1 mill. kroner til 5,1 mill. kroner.

Post 5 Betaling for bruk av Difis nasjonale felleskomponenter

Det er økende bruk av Difis nasjonale felleskomponenter. Siden utgiftene faktureres etterskuddsvis, vil inntekter fra økende volum først komme i perioden etter at utgiftene er betalt. Så lenge det er økt bruk av tjenestene, vil inntektene være lavere enn utgiftene i samme periode. Bevilgningen er på 36 mill. kroner i 2017. Det forventes imidlertid at inntektene vil bli 33,5 mill. kroner.

Bevilgningen på posten foreslås derfor i proposisjonen redusert med 2,5 mill. kroner til 33,5 mill. kroner.

Kap. 550 Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

Post 66 Forenkling av utmarksforvaltning – forsøksordning, kan overføres

Kommunal- og moderniseringsdepartementet igangsatte i 2016 en femårig forsøksordning for kommuner som ønsket å forenkle utmarksforvaltningen.

Det har kommet få søknader til ordningen. I Prop. 1 S (2017–2018) er det derfor foreslått å avvikle ordningen fra 2018. I 2016 og 2017 er det bevilget henholdsvis 3 mill. kroner og 8 mill. kroner og gitt tilsagn om henholdsvis 0,5 mill. kroner og 1,5 mill. kroner.

På denne bakgrunn foreslås i proposisjonen bevilgningen på posten redusert med 6,5 mill. kroner til 1,5 mill. kroner.

Post 73 Merkur-programmet, kan overføres

For 2017 er det satt av 37,3 mill. kroner til Merkur-programmets ulike ordninger. Etterspørselen etter investeringsstøttemidlene har vært stor, og hele bevilgningen er disponert. Det foreslås å øke bevilgningen for å kunne sette i gang nye tiltak for Merkur-butikkene i 2017.

Det foreslås i proposisjonen å øke kap. 550 post 73 Merkur-programmet med 4 mill. kroner til 41,3 mill. kroner.

Kap. 553 Omstillingsdyktige regioner

Post 60 Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse, kan nyttes under kap. 553 post 63 og 65

Det foreslås i proposisjonen å øke bevilgningen med 5 mill. kroner til 138 mill. kroner. Midlene fordeles og prioriteres i nært samarbeid mellom de tre nordligste fylkeskommunene i tråd med målene i Nordområdestrategiens tiltak «Høyere opp i verdikjeden».

Kap. 567 Nasjonale minoriteter

Post 22 Kollektiv oppreisning til norske rom mv.

I 2017 dekker bevilgningen utgifter til et forprosjekt for å vurdere hvordan et kultur- og ressurssenter for norske rom kan utformes. Kommunal- og moderniseringsdepartementet forventer at utgiftene i inneværende år blir noe lavere enn budsjettert.

Det foreslås i proposisjonen at stikkordet «kan overføres» tilføyes posten i 2017, jf. forslag til romertallsvedtak.

Post 74 Kultur- og ressurssenter for norske rom

Posten er ny i 2017 og dekker tilskudd til etablering og drift av et kultur- og ressurssenter for norske rom som del av den kollektive oppreisningen til norske rom. I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2017 vedtok Stortinget at Kirkens Bymisjon skal stå for etablering og drift av Romsk kultur- og ressurssenter – Romano Kher.

På grunn av utfordringer med å finne egnede lokaler for senteret er tilskuddsutbetalingen til Kirkens Bymisjon noe lavere enn forutsatt, og det vil bli en faseforskyvning av utgiftene.

Det foreslås i proposisjonen at stikkordet «kan overføres» tilføyes posten i 2017, jf. forslag til romertallsvedtak.

Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner

Post 64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64

I 2017 er det satt av til sammen 220 mill. kroner på den såkalte reservepotten for skjønnsmidlene til kommunene og fylkeskommunene, hvorav 120 mill. kroner på kap. 571 post 64 og 100 mill. kroner på kap. 572 post 64. Foreløpig anslag tilsier at det kan gjenstå til sammen om lag 55 mill. kroner i ubrukte midler av reservepotten i 2017.

Det foreslås i proposisjonen at kap. 571 post 64 tilføyes stikkordet «kan overføres» i statsbudsjettet for 2017, jf. forslag til romertallsvedtak.

Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner

Post 64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64

Det vises i proposisjonen til omtale under kap. 571 post 64 Skjønnstilskudd. Det foreslås i proposisjonen at kap. 572 post 64 tilføyes stikkordet «kan overføres» i statsbudsjettet for 2017, jf. forslag til romertallsvedtak.

Kap. 573 Kommunereform

Post 60 Engangskostnader og reformstøtte ved kommunesammenslåing, overslagsbevilgning

Vedtatt bevilgning bygger på regjeringens forslag til kommunesammenslåinger som ble fremmet i Prop. 96 S (2016–2017) Endringer i kommunestrukturen. Ved stortingsbehandlingen av proposisjonen 8. juni 2017 ble det, i tillegg til regjeringens forslag, fattet vedtak om sammenslåing av Flora og Vågsøy kommuner, samt at Trøgstad kommune inngår i nye Indre Østfold kommune. Dette medfører en økning i kompensasjonen for engangskostnader på 30,8 mill. kroner. Bevilgningen foreslås i proposisjonen økt tilsvarende, til 1 333,4 mill. kroner.

Post 61 Engangskostnader ved fylkessammenslåing, overslagsbevilgning

Det utbetales 15 mill. kroner per fylke i en fylkessammenslåing.

Vedtatt bevilgning bygger på regjeringens forslag til fylkessammenslåinger som ble fremmet i Prop. 84 S (2016–2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå. I Prop. 128 S (2016–2017) Kommuneproposisjonen 2018 ble det i tillegg foreslått en sammenslåing av Troms og Finnmark. Stortinget fattet 8. juni 2017 vedtak i tråd med regjeringens forslag. Dette medfører en økning i kompensasjonen for engangskostnader på 30 mill. kroner. Bevilgningen foreslås i proposisjonen økt tilsvarende, til 195 mill. kroner.

Kap. 575 Ressurskrevende tjenester

Post 60 Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

I 2017 får kommunene kompensert 80 pst. av egne netto lønnsutgifter i 2016 til helse- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt på 1 157 000 kroner.

Helsedirektoratet har i 2017 utbetalt 9 039 mill. kroner for kommunenes refusjonskrav for 2016. Dette er 151 mill. kroner lavere enn saldert budsjett for 2017.

I anslaget i statsbudsjettet for 2017 lå det til grunn en vekst i antallet tjenestemottakere på 6,2 pst. Videre lå det til grunn en reell vekst i utgifter per mottaker på 2,5 pst. Innslagspunktet ble økt med 50 000 kroner ut over anslått lønnsvekst. Det ble anslått at dette isolert sett ville innebære en reduksjon i tilskuddet på om lag 330 mill. kroner. I tillegg ble det trukket ut 102 mill. kroner i forbindelse med forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenestene.

Den faktiske veksten i antallet mottakere ble på om lag 1,9 pst., noe som medførte en mindreutgift på om lag 374 mill. kroner. Veksten i utgifter per mottaker over innslagspunktet viste en økning på nærmere 4,9 pst., noe som medførte en merutgift på om lag 197 mill. kroner. Som følge av at antallet mottakere økte mindre enn det som var lagt til grunn i budsjettet, ble effekten av økningen i innslagspunktet 13 mill. kroner lavere enn det som var lagt til grunn. Utbetalingene knyttet til de kommunene som er med i forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenestene, ble 13 mill. kroner lavere enn det som var lagt til grunn i budsjettet for 2017.

På denne bakgrunn foreslås det i proposisjonen å redusere bevilgningen med 151 mill. kroner til 9 039 mill. kroner.

Kap. 578 Valgdirektoratet

Post 1 Driftsutgifter

I forbindelse med avviklingen av stortings- og sametingsvalget 2017 ble det benyttet mindre overtid enn det var budsjettert med. Det har også vært lavere utgifter til eksterne konsulenter enn forutsatt.

På bakgrunn av dette foreslås det i proposisjonen at bevilgningen reduseres med 7,4 mill. kroner til 98,3 mill. kroner.

Post 60 (Ny) Kompensasjon til kommuner og fylkeskommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i proposisjonen at det opprettes ny post 60 som skal dekke kompensasjon til kommuner og fylkeskommuner for ekstrautgifter i forbindelse med stortingsvalget 2017.

Departementet fikk 31. august 2017 informasjon som tilsa at trusselen mot valggjennomføringen var økt. Situasjonen ble vurdert dithen at det var behov for å iverksette tiltak for å sikre at det ikke kunne reises tvil om integriteten til valget, og at tilliten til valget ikke skulle svekkes.

Departementet fastsatte derfor en forskrift som påla alle kommuner manuell opptelling av den foreløpige opptellingen av stemmesedlene. Dette medførte merkostnader for kommuner som hadde planlagt å skanne stemmesedlene to ganger. Departementet foreslår i proposisjonen å gi en kompensasjon til kommunene for merutgifter knyttet til pålegget om manuell opptelling. På bakgrunn av innrapportering fra kommunene av merutgifter knyttet til manuell opptelling, har departementet beregnet gjennomsnittskostnaden per stemme, som vil utgjøre øvre grense for hvor mye kommunene kan få refundert per stemme. Denne satsen ganget med antall opptalte stemmer vil utgjøre den maksimale refusjonen kommunen kan få. Departementet foreslår på dette grunnlag å sette av 5,5 mill. kroner til delvis dekning av kommunenes merkostnader.

Valgdirektoratet oppfordret også fylkeskommunene om å iverksette ekstra sikkerhetstiltak for å sikre skanningsløsningen ved opptellingen i fylkene. Valgdirektoratet har hentet inn opplysninger om fylkeskommunenes merutgifter knyttet til ekstra sikkerhetstiltak. På bakgrunn av dette foreslås det 1,5 mill. kroner til å kompensere fylkeskommunenes merutgifter.

På bakgrunn av ovenstående foreslås det i proposisjonen en bevilgning på posten på 7 mill. kroner.

Post 70 Informasjonstiltak

Finansdepartementet har i brev av 6. juni gitt samtykke til at post 70 kan overskrides med inntil 675 000 kroner mot tilsvarende innsparing på Valgdirektoratets driftsbevilgning (kap. 578 post 1), jf. bevilgningsreglementet § 11 tredje ledd. Det er tildelt tilskudd som innebærer en overskridelse av bevilgningen på 405 000 kroner. Bakgrunnen er at departementet ga en søker medhold i klage på avslag fra Valgdirektoratet om tilskudd.

Det foreslås at bevilgningen økes med 405 000 kroner til 5,6 mill. kroner.

Kap. 579 Valgutgifter

Post 1 Driftsutgifter

Det er mindreforbruk på posten blant annet som følge av at valglovutvalget ikke har kommet i gang som planlagt.

Det foreslås å redusere bevilgningen med 2 mill. kroner til 9,2 mill. kroner.

Kap. 580 Bostøtte

Post 70 Bostøtte, overslagsbevilgning

Fra 1. januar 2017 blir bostøtten beregnet på grunnlag av månedlig oppdaterte inntektsopplysninger fra a-ordningen istedenfor ett–to år gamle likningstall.

I saldert budsjett for 2017 ble det lagt til grunn at omleggingen til nytt inntektsgrunnlag ville gjøre at omfanget av feilutbetalinger og krav om tilbakebetaling reduseres betydelig, og at utbetalinger til eksisterende mottakere ville bli redusert med anslagsvis 550 mill. kroner. Som følge av at nye mottakere ville komme til, ventet departementet at utbetalt bostøtte ville øke med anslagsvis 250 mill. kroner. Alt i alt var det ventet at omleggingen ville redusere bevilgningsbehovet med om lag 300 mill. kroner. Innfasingen av nye mottakere har vært noe lavere enn forventet. Dette fører til et redusert bevilgningsbehov på 90 mill. kroner.

Høsten 2016 ble tilgangen til bostøtte utvidet for personer i bokollektiv. Det ble anslått at tiltaket ville øke utbetalt bostøtte i 2017 med 73 mill. kroner, og at det ville være 3 500 slike mottakere ved utgangen av 2017. Antallet bostøttemottakere i bokollektiv har steget jevnt, men mindre enn forventet. Per september 2017 var det om lag 1 400 personer i bokollektiv som fikk bostøtte. Dette fører til et redusert bevilgningsbehov på 40 mill. kroner.

Samlet sett foreslås det i proposisjonen å redusere bevilgningen med 130 mill. kroner til 2 724,5 mill. kroner.

Kap. 2412 Husbanken

Post 72 Rentestøtte

Nye anslag tilsier at porteføljen av særvilkårslån blir noe høyere enn tidligere lagt til grunn. Det foreslås derfor i proposisjonen å øke bevilgningen med 0,4 mill. kroner til 6,4 mill. kroner.

Post 90 Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning

I saldert budsjett for 2017 er det lagt til grunn at lånerammen på 18 mrd. kroner ville bli benyttet fullt ut. Nye anslag tilsier at det vil bli gitt tilsagn for rundt 17 mrd. kroner i 2017. Ved utgangen av september var det gitt tilsagn om grunnlån for 4 580 mill. kroner. Det er 22 pst. lavere enn i samme periode i 2016.

På denne bakgrunn foreslås det i proposisjonen å redusere bevilgningen på posten med 500 mill. kroner til 15 659 mill. kroner.

Kap. 5312 Husbanken

Post 11 Tilfeldige inntekter

Posten omfatter tilfeldige inntekter som for eksempel tilbakebetalt tilskudd og bostøtte. Bevilgningen i 2017 er på 82,2 mill. kroner.

Tilbakebetalingene så langt i år gjelder i hovedsak bostøtte. Det har vært en sterk vekst i krav om tilbakebetaling av bostøtte siden regler om systematiske etterkontroller ble innført i 2013 og senere skjerpet. På bakgrunn av registrerte innbetalinger hittil i år foreslås det i proposisjonen å øke bevilgningen med 30 mill. kroner til 112,2 mill. kroner.

Departementet viser til at bostøtten fra 1. januar 2017 beregnes på grunnlag av siste måneds inntekt, og ikke 1–2 år gamle likningsdata som tidligere. Dette forventes å føre til reduserte feilutbetalinger og reduserte krav om tilbakebetaling av bostøtte fra 2018, jf. omtale under kap. 580 post 70 Bostøtte.

Post 90 Avdrag

Bevilgningen i 2017 er på 11 266 mill. kroner.

Det anslås at ekstraordinære avdrag blir om lag 900 mill. kroner høyere enn tidligere lagt til grunn. Hovedsakelig som følge av denne økningen anslås de ordinære avdragene å bli om lag 100 mill. kroner lavere. En årsak til at ekstraordinære avdrag øker, kan være at Husbankens rentefordel sammenliknet med det private kredittmarkedet er redusert de senere år.

På denne bakgrunn foreslås det i proposisjonen å øke bevilgningen med 800 mill. kroner til 12 066 mill. kroner.

Kap. 5615 Husbanken

Post 80 Renter

Bevilgningen i 2017 er på 3 013 mill. kroner.

Som følge av redusert anslag for utbetaling av nye lån og økt anslag for innbetaling av avdrag blir gjennomsnittlig utlånsvolum redusert. Det vises til omtale under kap. 2412 post 90 Lån fra Husbanken og kap. 5312 post 90 Avdrag.

Det foreslås derfor i proposisjonen å redusere bevilgningen med 13 mill. kroner til 3 000 mill. kroner.

Kap. 595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

Post 1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 595 post 21 og 45

Kartverkets arbeid med stedsnavn dekkes delvis med midler fra Kulturdepartementet. I saldert budsjett for 2017 er det budsjettert med 5,5 mill. kroner i utgifter og tilsvarende inntekter på kap. 3595 post 3. Fra og med 2017 blir midlene fra Kulturdepartementet stilt til rådighet for Kartverket via belastningsfullmakt. Det foreslås derfor i proposisjonen å redusere bevilgningen med 5,5 mill. kroner til 868 mill. kroner. Det vises også til omtale under kap. 3595 post 3.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under kap. 595 post 1 og 45

Disponibel bevilgning for 2017 er 366,9 mill. kroner.

Kartverkets tilknytningsform ble endret fra forvaltningsbedrift til bruttobudsjettert forvaltningsorgan fra og med 1. januar 2017. Som følge av omleggingen ble Kartverkets reguleringsfond avviklet. Forskuddsinnbetalinger knyttet til samfinansierte prosjekter ble videreført som en balansepost på Kartverkets mellomværende med statskassen. Inntektene føres på kap. 3595 post 3 parallelt med at utgiftene føres på kap. 595 post 21.

Av reguleringsfondet ble det anslått at opptil 56 mill. kroner var knyttet til andre typer utviklingsprosjekter, herunder elektronisk tinglysing. Midlene ble i saldert budsjett for 2017 budsjettert som inntekt på kap. 3595 post 3 og som en utgift på kap. 595 post 21.

Ved avslutningen av regnskapet for 2016 ble anslaget justert ned med 6 mill. kroner, til om lag 50 mill. kroner. Som følge av dette ble inntekter og utgifter nedjustert med 6 mill. kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017.

I juni 2017 ble anslaget for andelen av reguleringsfondet som var knyttet til andre typer utviklingsprosjekter, herunder elektronisk tinglysing, ytterligere nedjustert med 5,3 mill. kroner, til om lag 44,7 mill. kroner.

På bakgrunn av dette forslås det i proposisjonen å redusere bevilgningen med 5,3 mill. kroner til 361,6 mill. kroner. Det vises også til omtale under 3595 post 3 Samfinansiering.

Kap. 3595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

Post 1 Gebyrinntekter tinglysing

Saldert budsjett for 2017 er 418,3 mill. kroner. Inntektene fra gebyr for tinglysing av fast eiendom og rettsregistrering av boretter blir høyere enn anslått i saldert budsjett for 2017, grunnet noe høyere omsetning i eiendomsmarkedet. Det forslås derfor i proposisjonen å øke bevilgningen med 5,7 mill. kroner til 424 mill. kroner.

Post 2 Salg og abonnement

Saldert budsjett for 2017 er 140,5 mill. kroner.

Ved omlegging av Kartverket til bruttobudsjettert forvaltningsorgan fra 1. januar 2017 ble inntektene knyttet til sjøkartdistribusjonsordningen Primar ført på kap. 3595 post 2 Salg og abonnement. Primar er et internasjonalt samarbeidsprosjekt der ulike sjøkartverk rundt i verden har en samlet distribusjonsløsning for sjøkart. Inntektene fra salget til private brukere går i all hovedsak inn til Kartverket, for så å gå ut til de deltakende sjøkartverkene i form av godtgjørelser for deres data. Etter en gjennomgang av budsjetteringen ser departementet at disse inntektene isteden bør budsjetteres som inntekter knyttet til samfinansiering. Det foreslås derfor i proposisjonen å flytte inntektene knyttet til Primar fra post 2 Salg og abonnement til post 3 Samfinansiering.

På bakgrunn av dette foreslås det i proposisjonen å redusere inntektene med 96,4 mill. kroner til 44,1 mill. kroner, mot en tilsvarende økning på post 3. Det vises også til omtale under kap. 3595 post 3.

Post 3 Samfinansiering

På posten budsjetteres inntekter knyttet til prosjekter som skal samfinansieres. I tillegg er det som følge av endringen i Kartverkets tilknytningsform inntektsført midler fra reguleringsfondet i 2017 som gjelder andre typer utviklingsprosjekter. Disponibel bevilgning for 2017 er 265 mill. kroner.

Stedsnavn

Som en følge av at Kulturdepartementets bidrag til Kartverkets arbeid med stedsnavn blir stilt til rådighet via belastningsfullmakt i 2017, bortfaller behovet for å føre midlene over Kartverkets budsjett. Det foreslås derfor i proposisjonen å redusere inntektene med 5,5 mill. kroner, jf. omtale under kap. 595 post 1.

Avvikling av reguleringsfondet

Som følge av omleggingen av Kartverkets tilknytningsform fra forvaltningsbedrift til bruttobudsjettert forvaltningsorgan ble reguleringsfondet avviklet. Som følge av nytt anslag foreslås det i proposisjonen å redusere bevilgningen knyttet til utvikling som ikke er samfinansiert, med 5,3 mill. kroner, jf. omtale under kap. 595 post 21.

Endret postering

Det foreslås i proposisjonen at inntektene knyttet til sjøkartdistribusjonsordningen Primar føres som inntekter knyttet til samfinansiering istedenfor inntekter fra salg. Som følge av dette foreslås det å øke bevilgningen med 96,4 mill. kroner, jf. omtale under kap. 3595 post 2.

Samlet forslås det i proposisjonen å øke bevilgningen med 85,6 mill. kroner til 350,5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell, Stein Erik Lauvås, Siri Gåsemyr Staalesen og Rigmor Aasrud, fra Høyre, Norunn Tveiten Benestad, Kristin Ørmen Johnsen, Mari Holm Lønseth og Ove Trellevik, fra Fremskrittspartiet, Jon Engen-Helgheim og Kari Kjønaas Kjos, fra Senterpartiet, Heidi Greni og Willfred Nordlund, fra Sosialistisk Venstreparti, lederen Karin Andersen, fra Venstre, Ketil Kjenseth, og fra Kristelig Folkeparti, Torhild Bransdal, behandler i innstillingen Prop. 16 S (2017–2018), unntatt kapittel 542.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, har ingen merknader.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til at det er et mindre forbruk av bostøtte på 130 mill. kroner fordi det er færre som mottar bostøtte. Dette medlem viser til at det har vært en høy prisvekst i boligmarkedet, og at det er en stadig høyere andel som har boutgifter over taket sammenlignet med i 2011. Dette medlem mener derfor at salderingen viser at det er et grunnlag for å endre bostøtten slik at flere mottar den i stedet for færre.

Kap. 2412 Husbanken post 90

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til at utlånet til Husbanken går ned samtidig som det har vært en sterk boligprisvekst, og Husbanken anser i sin årsrapport for 2016 at det er nesten 259 000 vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette medlem mener at dette viser at det er nødvendig å åpne for at flere grupper for eksempel kan få startlån fra Husbanken, og ikke at det er mindre behov for en aktiv bolig- og utlånspolitikk fra staten.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet 2017 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med

8 000 000

fra kr 89 037 000 til kr 97 037 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med

40 000 000

fra kr 2 155 000 000 til kr 2 195 000 000

532

Utvikling av Fornebuområdet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

100 000

fra kr 98 000 til kr 198 000

30

Investeringer, Fornebu, kan overføres, nedsettes med

8 300 000

fra kr 10 200 000 til kr 1 900 000

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter, forhøyes med

700 000

fra kr 270 311 000 til kr 271 011 000

27

Opplæringskontoret OK stat, forhøyes med

1 400 000

fra kr 2 000 000 til kr 3 400 000

550

Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

66

Forenkling av utmarksforvaltning – forsøksordning, kan overføres, nedsettes med

6 500 000

fra kr 8 000 000 til kr 1 500 000

73

Merkur-programmet, kan overføres, forhøyes med

4 000 000

fra kr 37 300 000 til kr 41 300 000

553

Omstillingsdyktige regioner

60

Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse, kan nyttes under kap. 553, post 63 og 65, forhøyes med

5 000 000

fra kr 133 000 000 til kr 138 000 000

573

Kommunereform

60

Engangskostnader og reformstøtte ved kommunesammenslåing, overslagsbevilgning, forhøyes med

30 800 000

fra kr 1 302 600 000 til kr 1 333 400 000

61

Engangskostnader ved fylkessammenslåing, overslagsbevilgning, forhøyes med

30 000 000

fra kr 165 000 000 til kr 195 000 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning, nedsettes med

151 000 000

fra kr 9 190 000 000 til kr 9 039 000 000

578

Valgdirektoratet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

7 405 000

fra kr 105 742 000 til kr 98 337 000

(NY)

60

Kompensasjon til kommuner og fylkeskommuner, bevilges med

7 000 000

70

Informasjonstiltak, forhøyes med

405 000

fra kr 5 200 000 til kr 5 605 000

579

Valgutgifter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 11 214 000 til kr 9 214 000

580

Bostøtte

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med

130 000 000

fra kr 2 854 500 000 til kr 2 724 500 000

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 595 post 21 og 45, nedsettes med

5 513 000

fra kr 873 546 000 til kr 868 033 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under kap. 595 post 1 og 45, nedsettes med

5 253 000

fra kr 366 860 000 til kr 361 607 000

2412

Husbanken

72

Rentestøtte, forhøyes med

400 000

fra kr 6 000 000 til kr 6 400 000

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, nedsettes med

500 000 000

fra kr 16 159 000 000 til kr 15 659 000 000

2445

Statsbygg

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

15 000 000

fra kr 125 000 000 til kr 110 000 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med

50 000 000

fra kr 145 200 000 til kr 195 200 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

130 000 000

fra kr 1 676 254 000 til kr 1 546 254 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med

150 000 000

fra kr 599 498 000 til kr 749 498 000

Inntekter

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

2

Opplæringskontoret OK stat, forhøyes med

2 100 000

fra kr 3 000 000 til kr 5 100 000

5

Betaling for bruk av Difis nasjonale felleskomponenter, nedsettes med

2 500 000

fra kr 36 000 000 til kr 33 500 000

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing, forhøyes med

5 659 000

fra kr 418 341 000 til kr 424 000 000

2

Salg og abonnement, nedsettes med

96 360 000

fra kr 140 490 000 til kr 44 130 000

3

Samfinansiering, forhøyes med

85 594 000

fra kr 264 952 000 til kr 350 546 000

5312

Husbanken

11

Tilfeldige inntekter, forhøyes med

30 000 000

fra kr 82 240 000 til kr 112 240 000

90

Avdrag, forhøyes med

800 000 000

fra kr 11 266 000 000 til kr 12 066 000 000

5615

Husbanken

80

Renter, nedsettes med

13 000 000

fra kr 3 013 000 000 til kr 3 000 000 000

II
Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 kan overskride bevilgningene under kap. 540 Direktoratet for forvaltning og IKT, post 1 Driftsutgifter og post 27 Opplæringskontoret OK stat mot tilsvarende merinntekter under kap. 3540 Direktoratet for forvaltning og IKT, post 2 Opplæringskontoret OK stat.

III
Tilføying av stikkord

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan

  • 1. tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen i 2017 under kap. 567 Nasjonale minoriteter, post 22 Kollektiv oppreisning til norske rom mv.

  • 2. tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen i 2017 under kap. 567 Nasjonale minoriteter, post 74 Kultur- og ressurssenter for norske rom.

  • 3. tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen i 2017 under kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64.

  • 4. tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen i 2017 under kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64.

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 11. desember 2017

Karin Andersen

Kari Kjønaas Kjos

leder

ordfører