Stortinget - Møte onsdag den 19. desember 2018

Dato: 19.12.2018
President: Morten Wold
Dokumenter: (Innst. 5 S (2018–2019), jf. Prop. 1 S (2018–2019) og Prop. 1 S Tillegg 3 (2018–2019))

Sak nr. 2 [10:07:19]

Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019 vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster, statens lånebehov og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland (Innst. 5 S (2018–2019), jf. Prop. 1 S (2018–2019) og Prop. 1 S Tillegg 3 (2018–2019))