Stortinget - Møte onsdag den 4. desember 2019

Dato: 04.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 10 S (2019–2020), jf. Prop. 1 S (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 1 [10:00:57]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14) (Innst. 10 S (2019–2020), jf. Prop. 1 S (2019–2020))

Talere

Dag Terje Andersen (A) [] (komiteens leder): Vi skal nå starte behandlingen av rammeområde 14, som omhandler de budsjettkapitler som kontroll- og konstitusjonskomiteen behandler. Jeg kan glede presidenten med at det forslaget som presidentskapet i sin tid la fram for regjeringa, har regjeringa funnet det riktig å legge fram for Stortinget, og Stortinget har vedtatt det rammeområdet som rammeområde 14. Det er også en enstemmig innstilling fra komiteen.

Det eneste lille avviket var at ved vedtakelse av rammeområdet mente Senterpartiet at rammeområdet kunne reduseres med 31,8 mill. kr, sannsynligvis knyttet til Riksrevisjonen, men det er også den eneste uenigheten som har vært i denne prosessen.

Derfor er det en enstemmig komité som foreslår at vi bevilger 91,1 mill. kr til Stortingets ombudsmann for forvaltningen, som vi vanligvis omtaler som Sivilombudsmannen. Jeg vil bare si kort at også de siste årene har vist at det er en viktig del av demokratiet i Norge at vi har en institusjon som kan ta opp på vegne av befolkningen hvorvidt de har blitt behandlet dårlig av det offentlige Norge. De siste tiders hendelser knyttet til Nav og andre ting viser at det er viktig at vi har en sånn uavhengig funksjon som gjør en god jobb for oss.

Det samme gjelder Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten. Her vil jeg i tilknytning til bevilgningen på 26 mill. kr bemerke at komiteen ved flere anledninger har vært opptatt av at den utviklingen som nå skjer på etterretningsområdet og overvåkingsområdet, der mye mer av det som foregår, foregår digitalt, forutsetter at de som skal fungere, og de som skal kontrollere at det fungerer innenfor lovens rammer, også må få lov til å bygge opp kapasiteten til å kunne følge med på det som er den nye teknologiske utviklingen.

Og så er det endelig Riksrevisjonen, som har en viktig funksjon med å se på hvordan effekten av Stortingets vedtak er, og om Stortingets vedtak blir fulgt opp. Senest i går behandlet vi saker her der vi for det første hadde en grundig gjennomgang av mye som går bra her i landet, men ikke minst en påpekning av de områdene der det er forbedringspotensial. Jeg er ikke i tvil om at grunnen til at hoveddelen av forvaltningen fungerer på en god måte, er at Riksrevisjonen gir et vesentlig bidrag til det ved at de stadig er på kontroll og gir tilbakemeldinger om den utviklingen som skjer. Til Riksrevisjonen foreslår vi å bevilge 550,1 mill. kr, og i tillegg 27 mill. kr til Riksrevisjonens arbeid overfor utviklingsland. Jeg mener det er et vesentlig bidrag fra Norge til andre land at land i utvikling også kan ha god revisjon og kontroll med statens bruk av penger, der mange ser at de kan lære noe av Norge.

Med dette legger jeg fram komiteens enstemmige innstilling.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.

Votering, se voteringskapittel