Stortinget - Møte onsdag den 4. desember 2019

Dato: 04.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 77 L (2019–2020), jf. Prop. 2 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 2 [16:25:33]

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver (Innst. 77 L (2019–2020), jf. Prop. 2 L (2019–2020))

Talere

Masud Gharahkhani (A) [] (ordfører for saken): Det er en enstemmig tilråding fra komiteen.

Komiteen viser til at det ble vedtatt at fylkeskommunenes ansvar på integreringsområdet skal styrkes ved å overføre oppgaver og ansvar på områder der fylkeskommunene har en rolle, særlig innenfor kompetansepolitikken. Fylkeskommunene skal i større grad bidra til at flyktninger og innvandrere kvalifiseres til å møte regionale behov for arbeidskraft.

Komiteen viser til at KS har påpekt at det ikke følger med ressurser til de nye oppgavene, og vil påpeke at dette er en gjennomgående svakhet ved pågående reformer. Komiteen vil påpeke viktigheten av involvering av de ansatte ved overføring av nye oppgaver og ansatte.

Så er det en feil i innstillingen som det er viktig å påpeke, under vedtaket. Der skal det stå «vedtak til midlertidig lov om ansettelser». Så det mangler noen ord der.

Olemic Thommessen (H) []: Jeg skal ikke dra ut taletiden på dette, men bare kort kommentere at i merknadene kan det se ut som om regjeringspartiene mener at det overføres for lite penger til fylkene i forbindelse med regionreformen. Man kan også lese det som om det er KS’ standpunkt. Bare for ordens skyld: Regjeringspartiene mener at det er ressurser i systemet til å gjøre dette, og hvis det leses annerledes, får det stå på kontoen for inkurier.

Statsråd Jan Tore Sanner []: Selv om det er en enstemmig innstilling, mener jeg dette likevel er en viktig sak, så jeg har lyst til å knytte noe merknader til den.

Som ledd i regionreformen er det vedtatt at regionale oppgaver på integreringsfeltet skal overføres fra IMDi til fylkeskommunene fra l. januar 2020.

Fylkeskommunene skal i større grad bidra til at flyktninger og innvandrere kvalifiseres til å møte regionale behov for arbeidskraft. Fylkeskommunene får bl.a. ansvar for å anbefale hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune i fylket, og å utarbeide planer for kvalifisering av innvandrere.

Fylkeskommunene skal også veilede og følge opp kommunene i arbeidet med kvalifisering av nyankomne innvandrere. Dette er i hovedsak oppgaver som i dag ligger i IMDi, og som overføres til fylkeskommunene fra 2020. De nye fylkeskommunene blir dermed det regionale leddet i integreringspolitikken.

De som i dag er ansatt i IMDi, har verdifull kompetanse. Denne kompetansen vil komme godt med når fylkeskommunene overtar de regionale integreringsoppgavene. Det er derfor viktig at de ansatte får mulighet til å følge oppgavene til fylkeskommunene.

Stortinget har tidligere i år vedtatt lovendringer som regulerer overføring av ansatte i Statens vegvesen til fylkeskommunene. Regjeringen mener det er riktig at overføringen av ansatte fra IMDi til fylkeskommunene så langt som mulig håndteres tilsvarende som overføringen fra Statens vegvesen. Vi foreslår derfor en midlertidig lov som skal gjelde ved overføringen av regionale integreringsoppgaver fra IMDi til fylkeskommunene.

Etter samarbeid med KS er det nå inngått avtaler mellom IMDi og de aller fleste fylkeskommunene. Avtalene regulerer hvilke ansatte i IMDi som har rett til å følge sine oppgaver.

Den midlertidige loven gir unntak fra reglene om offentlig utlysning av stillinger og fra kvalifikasjonsprinsippet. På denne måten legger loven til rette for at avtalen som er inngått, kan gjennomføres.

Jeg er glad for at Stortinget slutter seg til lovforslaget regjeringen har fremmet, som sikrer at avtalen som er inngått mellom IMDi og fylkeskommunene, kan gjennomføres. Loven og avtalen vil sammen ivareta fylkeskommunenes behov for kompetanse til å utføre de regionale integreringsoppgavene og gi ansatte ved regionkontorene til IMDi mulighet til å følge oppgavene til fylkeskommunen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.

Votering, se torsdag 5. desember