Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 10 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2019 Innst. 10 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt statsbudsjettet for 2020 for de budsjettkapitlene som hører inn under kontroll- og konstitusjonskomiteens ansvarsområde (rammeområde 14). Rammeområdet omfatter bevilgninger til Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget). I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen slutter en enstemmig komité seg til regjeringens forslag. De samlede utgiftene utgjør 694,2 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2019

   Debattert i Stortinget 04.12.2019
   Votert i Stortinget 04.12.2019