Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 9 S (2019-2020)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen

Saksgang