Stortinget - Møte tirsdag den 31. januar 2023 *

Dato: 31.01.2023
President: Masud Gharahkhani

Innhold

*) Referatet er ennå ikke korrekturlest​.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:07:00]

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentant Sofie Marhaug om full revisjon av Røldal-Suldal kraftanlegg (Innst. 150 S (2022–2023), jf. Dokument 8:260 S (2021–2022))

 • Sak nr. 2 [10:58:11]

  Interpellasjon fra representanten Sofie Marhaug til olje- og energiministeren: «Equinor har levert utbyggingsplanen for prosjektet Snøhvit Future, dvs. elektrifisering av Melkøya. Prosjektet kan medføre utbygging av kraftlinjer i konflikt med reinbeite og høyere strømpriser og vil i tillegg støvsuge landsdelen for kraft. Saken skal i utgangspunktet behandles i regjeringen, og ikke av Stortinget, selv om elektrifiseringen vil få enorme konsekvenser for landsdelen. Mener statsråden at elektrifisering er forenlig med annen industriutvikling i området, og er han enig i at Stortinget bør få saken til behandling?»

 • Sak nr. 3 [11:44:43]

  Interpellasjon fra representanten Bård Ludvig Thorheim til olje- og energiministeren: «Nord-Norge går mot kraftunderskudd. Uten mer kraft og nett i nord vil den industrielle vekstkraften gå ned og strømprisene opp. Omtrent samtlige store prosjekter for ny kraft- og nettutbygging i Nord-Norge er nå stoppet opp. Det synes å ha nær sammenheng med det politiske og rettslige vakuumet som er oppstått etter Fosen-dommen. Hvordan vil regjeringen følge opp at dialogen mellom reindrift, myndigheter på ulike nivåer og utbyggere bedres, slik at flere prosjekter for kraft- og nettutbygging i nord finner gode løsninger raskt?»

 • Sak nr. 4 [12:20:52]

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Raja, Guri Melby, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Alfred Jens Bjørlo om å ta læreryrket framover (Innst. 158 S (2022–2023), jf. Dokument 8:21 S (2022–2023))

 • Sak nr. 5 [12:53:23]

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Himanshu Gulati, Silje Hjemdal og Frank Edvard Sve om å forby barnehijab i grunnskolen og barnehagen (Innst. 159 S (2022–2023), jf. Dokument 8:26 S (2022–2023))

 • Sak nr. 6 [13:16:13]

  Interpellasjon fra representanten Tage Pettersen til barne- og familieministeren: «Aftenpostens serie om sårbare og psykisk syke barn har avdekket at 261 barn er flyttet 2 000 ganger. I snitt hadde de ikke bodd mer enn 60 dager hvert sted, og de har vært kasteballer mellom barnevern og psykisk helsevern. Professor Marit Skivenes sier at «streng taushetsplikt» står i veien for at forskere får snakke med barn. Taushetspliktens formål er å ivareta den enkeltes personvern, ikke å bruke den i strid med barnas interesser. Hvordan vil statsråden ivareta rettssikkerheten for å hjelpe barna til å motta riktige tjenester tidligst mulig?»

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 15.09.