Stortinget - Møte torsdag den 10. november 2022

Dato: 10.11.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Formalia

President: Masud Gharahkhani

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant og statsråd Gudmund Restad

Presidenten []: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant og statsråd Gudmund Restad gikk bort 18. oktober i fjor, 83 år gammel. Med det mistet det politiske Norge en hedersmann. Gudmund Restad var lensmannen og finansministeren som fikk ting gjort, og som alltid hadde omsorg for dem rundt seg.

Gudmund Restad vokste opp i Skaun i Sør-Trøndelag. Faren var murer og småbruker, moren stelte hjemme. Restad tok realskole og handelsskole som privatist før han tok Luftvernartilleriets befalsskole og Politiskolen.

Det var ikke bare som politiker Restad gjorde inntrykk på dem rundt seg. Etter å ha jobbet som lensmannsbetjent på Ørland og i Orkdal i perioden 1961–1967 ble han politibetjent/førstebetjent ved Kriminalpolitisentralen og senere lærer ved Politiskolen i årene 1973–1975. Politimannen Restad er omtalt som en faglig ener av sine tidligere kollegaer og elever. «Et petimeter i positiv forstand», har det blitt sagt om Restad som politimann.

I 1985 ble han valgt inn på Stortinget for Møre og Romsdal. Med sin bakgrunn var det naturlig for ham å gå inn i justiskomiteen i den første perioden. Han ble da også medlem og leder av kontrollkomiteen, som på dette tidspunktet ikke var en av de faste komiteene. Etter valget i 1989 ble han medlem av finanskomiteen og satt der i åtte år, de siste fire årene som nestleder. Sin siste periode på Stortinget hadde han som nestleder i forsvarskomiteen.

Restad var finansminister i sentrumsregjeringen fra 1997 til 2000. I denne posisjonen vant han respekt som saklig og kunnskapsrik. Han var også en person som innga tillit, og som hadde en naturlig autoritet. Restad hadde i regelen en imponerende detaljkunnskap og full oversikt over helhetsbildet.

Samme hvilket verv eller hvilken jobb Restad hadde, gikk han løs på dem med styrke og planmessighet. Med grundig forberedelse, tillit til de rundt seg og evne til å lære bort gjennomførte han politisk håndverk av ypperste klasse. Han lyttet til andres vurderinger, men var samtidig trygg på sine egne. Restad var en svært lojal kollega, en veldig solid og hardtarbeidende politiker og en omgjengelig kar. Han var et godt bevis på at man ikke trenger å fare med store ord for å sette spor.

Gudmund Restad var en politisk arbeidshest og en markant skikkelse i Senterpartiet – og en godt likt og høyt respektert parlamentariker. Det er i stor takknemlighet vi lyser fred over hans gode minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten []: Det foreligger fem permisjonssøknader:

 • fra representantene Himanshu Gulati, Terje Halleland, Lars Haltbrekken og Ole André Myhrvold om permisjon i tiden fra og med 14. til og med 18. november – alle for å delta i høynivådelen av den 27. partskonferansen under FNs rammekonvensjon om klimaendringer og partsmøter under Kyotoprotokollen og Parisavtalen (COP 27) i Sharm el-Sheikh, Egypt

 • fra Høyres stortingsgruppe om permisjon etter Stortingets forretningsorden § 5 annet punktum for representanten Tina Bru fra og med 15. november og inntil videre

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden slik:

  • For Akershus: Liv Gustavsen 15.–17. november

  • For Rogaland: Irene Heng Lauvsnes 15. november og inntil videre og May Helen Hetland Ervik 15.–17. november

  • For Sør-Trøndelag: Hilde Marie Gaebpie Danielsen 15.–17. november

  • For Østfold: Lars Vegard Fosser 15.–17. november

Presidenten []: Representanten Ola Elvestuen vil framsette et representantforslag.

Ola Elvestuen (V) []: Jeg har på vegne av representantene Guri Melby, Grunde Almeland og meg selv gleden av å legge fram et representantforslag om å overføre ansvaret for flere riksveier til Oslo kommune.

Presidenten []: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Valg av settepresident

Presidenten []: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Stein Erik Lauvås. – Andre forslag foreligger ikke, og Stein Erik Lauvås anses enstemmig valgt som settepresident for dagens møte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag om nødvendig fortsetter utover kl. 16.