Stortinget - Møte torsdag den 10. november 2022

Dato: 10.11.2022
President: Masud Gharahkhani
Dokumenter: (Innst. 29 S (2022–2023), jf. Dokument 8:251 S (2021–2022))

Innhold

Sak nr. 4 [12:28:34]

Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Helge André Njåstad og Silje Hjemdal om å sikra at innbyggjarane i Nordvik, Søfteland og Kalandseid slepp å betale bompengar for ein veg dei ikkje nyttar (Innst. 29 S (2022–2023), jf. Dokument 8:251 S (2021–2022))

Talere

Presidenten []: Etter ynske frå transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten ordna debatten slik: 3 minutt til kvar partigruppe og 3 minutt til medlemer av regjeringa. Vidare vil det – innanfor den fordelte taletida – verta gjeve høve til inntil seks replikkar med svar etter innlegg frå medlemer av regjeringa, og dei som måtte teikna seg på talarlista utover den fordelte taletida, får ei taletid på inntil 3 minutt.

Henning Wold (H) []: På vegne av saksordføreren har jeg gleden av å presentere representantforslaget fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad og Silje Hjemdal om å sikre at innbyggerne i Nordvik, Søfteland og Kalandseid slipper å betale bompenger for en vei de ikke benytter. Forslaget er knyttet opp mot et spesielt prosjekt i Vestland fylkeskommune, nemlig E39 Svegatjørn–Rådal, og sideveiene, som også knytter disse to områdene sammen.

Veien ble åpnet av sittende statsråd for få dager siden og vil bety mye for å bygge sammen Bergen og omlandskommunene mot sør. Det er et etterlengtet prosjekt som har tatt flere år å ferdigstille. Det betyr også at en løsning for hvordan bompengene skal fordeles og hentes inn, er avklart for flere år siden. Det er likevel forståelig at når dagen kommer og bompengene skal hentes inn, avstedkommer det reaksjoner fra beboere i de boligområder som ligger langs sideveiene, og som også må betale bompenger. Dette handler også om at de må betale bompenger for å bevege seg fram og tilbake i det som de oppfatter som sitt lokalsamfunn.

Dette er et forhold som statsråden også har merket seg, og vi merker oss i statsrådens svarbrev at han har bedt Statens vegvesen se nærmere på problemstillingen. Vi merker oss også at statsråden allerede har startet dialogen med sin partifelle, som er ordfører i Bjørnafjorden, om å finne gode løsninger for disse beboerne uten at det går ut over proposisjonens intensjon. Det kunne vi i forrige uke lese om i Os og Fusaposten. Dette, sammen med det forhold at bompengeproposisjonen er vedtatt med et opplegg for andel bompenger, der sideveiene også er inkludert, gjør at komiteen har valgt å avvise forslaget mot stemmene til Fremskrittspartiets medlemmer. Med det ser jeg fram til en konstruktiv debatt.

Jone Blikra (A) []: Arbeiderpartiet er glad for de signalene som statsråden gir i sitt brev, om at Statens vegvesen skal få et oppdragsbrev om å utrede alternativt bompengeopplegg for prosjektet, og ikke minst at det skal skje i nær dialog med beboere og lokalt næringsliv.

Det er et faktum at Fremskrittspartiet satt i regjering med både finansminister og samferdselsminister og er direkte ansvarlig for utbygging og finansiering av prosjektet, og altså for at bompengeinnkrevingen ble iverksatt for ti dager siden. Det er derfor spesielt at forslagsstillerne fremmer saken samtidig med at det vedtatte finansieringsopplegget iverksettes, og at den debatten vi har i dag, først kommer etter at bompengeinnkrevingen har startet.

Det vil ta for lang tid å gi de mange eksemplene på Fremskrittspartiets reverseringer og helomvendinger vedrørende saker og prinsipper de sto for i regjering, og som de nå i opposisjon har snudd helt på. Tre minutters taletid er ikke nok. Det viktigste er allikevel at det er nåværende regjering som må ta grep og iverksette tiltak med formål om å finne gode, alternative løsninger for beboere og næringsliv.

Erling Sande (Sp) [] (leiar i komiteen): Bompengar står for ein stor del av finansieringa av vegutbygginga i Noreg, og i dei seinare åra – med forslagsstillarane sitt parti i Samferdselsdepartementet – har det vore ein stor auke i innkrevjing av bompengar, og det får sjølvsagt konsekvensar for dei som køyrer mykje på dei strekningane som er bompengefinansierte.

Det er dessverre ikkje realistisk å sjå føre seg at vi klarer å halde oppe utbyggingstakten innanfor samferdsel utan bruk av bompengar, men vi må sjølvsagt ha med oss at bompengar, til liks med ein del andre avgifter, ikkje tek omsyn til inntekta og betalingsevna til folk. Då har det ein tendens til å ramme hardast dei som tener minst, og det tek t.d. ikkje omsyn til om ein treng privatbilen, eller om ein har andre alternativ.

I forbindelse med stortingsbehandlinga av E39 mellom Os og Bergen blei det reist spørsmål om nødvendigheita av bom på sidevegane. Dåverande samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen la i si vurdering av saka til grunn at han meinte det var rett med bompengar på sidevegnettet. Difor er eg glad for at dagens samferdselsminister har signalisert at han skal i gang med å utarbeide eit oppdragsbrev til Statens vegvesen, der dei blir bedne om å sjå på alternative bompengeopplegg for dette prosjektet. Det er eit arbeid som skal gjerast i nær dialog med lokale og regionale styresmakter.

Eg har tillit til at det blir utarbeidd eit bompengeopplegg som tek omsyn til dei gjeldande innbyggjarane og lokalt næringsliv i den dialogen som no er mellom departementet og lokale og regionale styresmakter.

Silje Hjemdal (FrP) []: Det er helt fantastisk at Arbeiderpartiet går på talerstolen for å kritisere Fremskrittspartiet og bompenger, når de aldri har stemt for noen av våre forslag som gjelder å redusere eller fjerne bompenger. Man snakket om hva man har tid til på tre minutter. På tre minutter leser man egentlig mer eller mindre hele forslaget, der det også henvises til hvordan komiteen flere ganger har påpekt at man ikke ønsker bompenger på sideveiene, og at man må finne løsninger for dette. Det hadde man klart på tre minutter dersom man hadde lest saken på forhånd.

Jeg har likevel lyst til å bevege meg videre, for det var en festdag da vi endelig kunne åpne ny vei mellom Bergen og Os for kort tid siden. Dette har vært en meget viktig sak for Fremskrittspartiet både i Bergen og i tidligere Os, nå Bjørnafjorden kommune. Det er også av betydning for hele regionen. Vi har nå fått vår første vei der man kan kjøre i 100 km/t, noe som sparer både pendlere, barnefamilier og ikke minst næringsliv for veldig mye reisetid.

Som jeg understreket i sted, var det imidlertid sånn at da ny E39 ble vedtatt i Stortinget i 2014, understreket man ganske sterkt at folk som bor på grensen mellom Os og Bergen, dvs. Kalandseid, Nordvik og Søfteland, måtte kunne vurderes å få fritak for bompenger. Siden den gangen har jeg og veldig mange med meg vært i ganske mange møter om denne saken uten at noen avgjørelse er blitt tatt. Det er bakgrunnen for at jeg og representanten Helge André Njåstad har fremmet dette forslaget, fordi vi ønsket fortgang i prosessen. Når representanten fra Arbeiderpartiet sier at forslaget ble fremmet etter at man hadde begynt å kreve inn bompengene, er det feil, for dette forslaget framsatte jeg og Helge André Njåstad 19. mai. Det begynner faktisk å bli ganske mange måneder siden, så det er en saksopplysning. Dette er ikke noe forslag vi fremmet i forrige uke, slik det kunne høres ut som på representanten fra Arbeiderpartiet.

Med det tar jeg opp Fremskrittspartiets forslag. Jeg håper inderlig, siden det er gode signaler fra de andre partiene om å vurdere andre ordninger, at man vil revurdere og rett og slett støtte Fremskrittspartiets forslag i dag.

Presidenten []: Då har representanten Silje Hjemdal teke opp det forslaget ho refererte til.

Statsråd Jon-Ivar Nygård []: Jeg har, som flere allerede har referert til, hatt gleden av å åpne E39 Svegatjørn–Rådal. Den nye veien består av 18 km effektiv og trafikksikker firefelts vei, som gir vesentlige reisetidsreduksjoner for dem som skal mellom Os og Bergen.

I tråd med Stortingets behandling i 2014 av Innst. 37 S for 2014–2015 og Prop. 134 S for 2013–2014, om utbygging og finansiering av prosjektet, er veien besluttet delvis bompengefinansiert, og det er også lagt opp til innkreving av bompenger på sidevei. I 2019 ble det foretatt en gjennomgang av vedtatte riksveiprosjekter med bom på sidevei, med beregning av kostnader og andre konsekvenser ved å fjerne sideveisbommene ved innkreving på riksvei. Beregningen for prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal viste at det vil gi en underfinansiering av prosjektet, og innkreving på sidevei ble da stående som ved stortingsbehandlingen av saken.

Vestland fylkeskommune, som har garantert for lånene til bygging av E39 Svegatjørn–Rådal, har vært veldig tydelig på at staten ikke må svekke finansieringsgrunnlaget for prosjektet slik at fylkeskommunens vilkår for garanti blir endret. Det må også nevnes at dette veiprosjektet er omfattet av ordningen med tilskudd for å redusere takster. Takstnivået ligger derfor 10 pst. under det som var lagt til grunn i proposisjonen.

Som en del av den forrige regjeringens bompengereform ble det innført et nytt takst- og rabattsystem. Vegdirektoratet la i april 2021 fram et forslag til nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjektet i E39 Svegatjørn–Rådal, og det var en forutsetning for tilskuddsordningen, som nevnt tidligere. Bergen og Bjørnafjord kommuner og Vestland fylkeskommune ga alle sin tilslutning til ny takst- og rabattstruktur.

I behandlingen av denne saken ble ønsket igjen tatt opp om fritak for berørte beboere som får en negativ effekt av bompengeinnkrevingen. Etter dialog med lokale myndigheter som er berørt av innkrevingen, har jeg i brev av 23. juni i år bedt Statens vegvesen om å utrede konsekvensene av hva lokale myndigheters forslag om et alternativ bompengeopplegg vil medføre for prosjektet med hensyn til både trafikk, kostnader og risiko. Ikke minst er det viktig med et opplegg slik at fylkeskommunen kan vedstå sin garanti overfor bompengeselskapet. Denne utredningen må, som sagt, skje i nær dialog med lokale parter, og Statens vegvesen har fått frist til 1. desember i år.

Presidenten []: Då er det klart for replikkordskifte.

Silje Hjemdal (FrP) []: Det så ut som ministeren hadde det trivelig på åpningen, og det var en festdag for oss alle. Imidlertid er det nå bekymring blant lokalbefolkningen og næringslivet i det berørte området, der bompengene vil ramme hardt. Nå har statsråden selv påpekt at oppdragsbrevet er sendt, og at man jobber med utredninger av ulike alternative bompengeopplegg for prosjektet, der man skal gå i nærmere dialog med styresmaktene, som bl.a. Bjørnafjorden kommune – og jeg går ut fra også Bergen kommune og Vestland fylkeskommune. Det er nå nesten et halvt år siden, og man sier at fristen er 1. desember, hvis jeg hørte ministeren rett. Da er mitt spørsmål om ministeren kan si noe om konklusjonen er klar, eller om det i hvert fall vil være sånn at man holder den fristen.

Statsråd Jon-Ivar Nygård []: Fristen er gitt, men man må alltid ta høyde for at det kan skje ting i slike saksbehandlingsprosesser. Men vi må gjøre våre vurderinger når vi får utredningsoppdraget på vårt bord. Jeg kan ikke foregripe hva som kommer da, men alle skjønner jo at problemstillingen her er å gjøre avveiningene mellom det å finne løsninger som er bedre på grensesnitt – og bedre for noen av innbyggerne – enn dagens løsning, og risiko for finansiering av prosjektet, og selvfølgelig også risiko for uheldige trafikale utviklingstrekk som følge av endringen i eventuelt bomsnitt. Dette er jo et komplekst bilde hvor man må avveie ulike interesser. Hvis man hadde fjernet sidebom, som noen har foreslått, ville det bety at prosjektet hadde manglet 500 mill. kr i finansiering, og det er jo også en alvorlig sak.

Silje Hjemdal (FrP) []: En av de næringsdrivende som uttrykker sin bekymring, er driveren av Joker Søfteland. Jeg vet ikke om ministeren har hatt gleden av å smake Norges beste fleskepannekaker, men det er i hvert fall en stor del av deres omsetning. Nå forteller Solheim, som er driveren, at han deler disse pannekakekjøperne hovedsakelig i to grupper: Det er de som er på gjennomfart, og de som er småsultne. Det man føler nå, er at det blir en vanvittig nedgang i gjennomgangstrafikken, men også at den bomløsningen som er skissert, splitter bygden i to. Han tar til orde for, sammen med flere andre, om et alternativ kan være en tobomløsning, istedenfor den løsningen som er nå. Mitt spørsmål til statsråden er. Vil han ta Joker Søfteland, og andre, på alvor, når man ikke går for Fremskrittspartiets primære forslag, og hvilke andre løsninger vil man åpne for å se på?

Statsråd Jon-Ivar Nygård []: Jeg kan med glede opplyse at det er korrekt, som det sto i avisen, at jeg var på en befaring sammen med ordføreren i Bjørnafjorden, og fikk da kunnskap om hva slags utfordringer som var i nærmiljøet og lokalsamfunnet. Blant annet var dette med butikker og handelsmønstre en del av det. Det er momenter man må ta med seg i disse vurderingene, og jeg har tillit til at lokale myndigheter vil klare å frambringe det på en god måte. Det blir en del av de avveiningene som må gjøres.

Så vet alle vi som står her, at et alternativ med å slippe helt opp og kjøre gratis på disse strekningene, sannsynligvis ville medføre mange kunder for disse som selger lefser, og hva det enn måtte være, men det vil også bli til betydelig ulempe for lokalsamfunnene. Da ville man bli en dørmatte for en transport som man ikke ønsker seg. Dette må avveies, og det må gjøres en grundig utredning. Når det er gjort, vil vi kunne svare på hva som blir forslag til løsning.

Silje Hjemdal (FrP) []: Hvis jeg forsto det riktig, har det vært et møte med Bjørnafjorden kommune der man har hatt en befaring. Da lurer jeg på om statsråden har fått noe initiativ fra styrende myndigheter i Bergen kommune om han også vil ta en runde med Vestland fylkeskommune. Det er viktig at vi samler alle de gode kreftene og får ulike innspill. Selv om det akkurat nå er en ordfører fra Arbeiderpartiet som styrer Bjørnafjorden, må vi også koble på de andre aktørene her.

Statsråd Jon-Ivar Nygård []: Med forbehold om at jeg kan huske helt feil, eller i hvert fall unøyaktig, mener jeg det er slik at også Bergen kommune har vært med i prosessen, vært med på å sende et brev og påpekt en del av disse utfordringene. For det er nettopp det som kanskje er et problem her, at man har en kommunegrense som ikke oppleves som så naturlig i hverdagen for de innbyggerne som bor i dette nærområdet. Så jeg er godt kjent med den problematikken.

Det er selvfølgelig også et poeng at Vestland fylkeskommune har stilt garanti, og de må være trygge på at det garantiansvaret blir ivaretatt på en god måte.

Frank Edvard Sve (FrP) []: Vi høyrde frå ein representant frå Arbeidarpartiet tidlegare i dag, i denne saka, at Framstegspartiet auka bompengar så mykje og var så for bompengar. No er det slik at Framstegspartiet i regjering fjerna bompengane i heile Møre og Romsdal. Møre og Romsdal er det største Framstegsparti-fylket i landet, og Framstegspartiet er det største partiet i Møre og Romsdal og fjerna bompengane i Møre og Romsdal.

Etter at dagens regjering kom til makta, har det kome nye bompengar i Møre og Romsdal. Spørsmålet mitt, med bakgrunn i det som representanten frå Arbeidarpartiet sa, er: Vil statsråden sørgje for å kutte bompengar i Møre og Romsdal, slik at det igjen vert eit bompengefritt fylke, slik Framstegspartiet faktisk klarte å få til?

Statsråd Jon-Ivar Nygård []: Det er ganske veldokumentert at den foregående regjeringen med Fremskrittsparti-statsråd i min stol brukte bompenger nokså flittig for å finansiere prosjekter. Det kan det ikke være mye tvil om.

Så vet representanten like godt som meg at det finnes ingen bompengeprosjekter som ikke har lokal forankring. Det er lokalpolitikerne som tar initiativ til og beslutning om det skal være bompenger. Når det har blitt det i Møre og Romsdal, må det bety at fylkestinget i Møre og Romsdal har ønsket et slikt prosjekt, og da er det slik det blir.

Presidenten []: Replikkordskiftet er avslutta.

Dei talarane som heretter får ordet, har òg ei taletid på inntil 3 minutt.

Frank Edvard Sve (FrP) []: Framstegspartiet har alltid jobba mot bompengar. Det er ein veldig dårleg måte å finansiere vegane på. Å hevde at Framstegspartiet har stått for ein veldig auke i bompengane, slik som også statsråden gjorde no, er direkte feil. Vi har auka bygginga av veg veldig mykje, og då er det dessverre blitt nokre bompengar, som vi måtte forhandle om med dei andre partia vi var i regjering med. Men éin ting er i alle fall bra sikkert: Hadde vi sete aleine i regjering, hadde det ikkje blitt bompengar på norske vegar. Når folk røystar på Framstegspartiet, som dei f.eks. gjer i Møre og Romsdal, med over 22 pst., ja, då blir det ingen bompengar så lenge Framstegspartiet er i regjering.

Når leiaren i transportkomiteen snakkar om at vi har stått for mykje bompengar, ja, så er det fordi vi har bygd veg. Vi bygde 280 km med motorveg, og vi har bygd mange vegar i heile Noreg. Kva skjer no? Det er full stopp på absolutt alt som heiter vegbygging. Dei skal ikkje byggje éin veg, den nye regjeringa. Dei seks store prosjekta som skal byggjast i Noreg, skal ein utsetje. Rassikringsmidlane på éin milliard har dei teke vekk og putta inn i riksveginvesteringane, som dei no kuttar med mange milliardar. Korleis er det mogleg å fjerne rassikringsmidlane? Det er ei gåte for meg.

Tilbake til bompengane: Når vi ser på denne saka, må eg seie at eg er veldig fornøgd med samferdselsministeren og det signalet ministeren kjem med i brevet til saka, der ein vil sjå på moglegheita for å finne andre løysingar når det gjeld omkøyringsveg. Det er ikkje logisk at folk som ikkje har nytte av å køyre på ein veg som har bompengar, skal betale på ein sideveg. Dei køyrer ikkje på den vegen som er utbetra og det er bompengar på. Dei skal altså betale for noko dei ikkje bruker. Det er urettferdig, det er feil, og det at statsråden vil sjå på det, er veldig bra. Det er på mange måtar å kome dei to forslagsstillarane frå Framstegspartiet i møte i denne saka.

Det er faktisk bra å fremje slike saker, for det viser at det er mogleg å få vekk bompengane på sidevegar. Så der vil eg skryte litt av samferdselsministeren, og eg håper det er eit signal om at i alle fall samferdselsministeren frå Arbeidarpartiet – sjølv om andre i Arbeidarpartiet tydelegvis er ueinige, jf. det Blikra sa tidlegare – vil jobbe for å fjerne bompengar på sidevegar. Det ser eg fram til å jobbe i lag med samferdselsministeren om framover.

Hans Inge Myrvold (Sp) []: Eg har stor forståing for at det kan gå litt rundt for representanten Sve når det gjeld akkurat denne saka. La oss gå inn i realitetane om kva kjernen i saka er. Dette er det største enkeltprosjektet som er overlevert av Statens vegvesen. Det er eit godt prosjekt, som bind Bjørnafjorden saman med Bergen kommune på ein mykje betre måte, og ein får ein god, framkomeleg veg. Eg har sjølv køyrt den vegen på fleire pendlarreiser til Oslo og kan seia at standarden er god.

Når det gjeld bompengesituasjonen, er den faktisk tufta på lokalpolitiske vurderingar og prioriteringar. Eg trur denne salen er godt kjend med at Framstegspartiet gjennom mange år har sete med ordføraren i tidlegare Os kommune, no Bjørnafjorden kommune, og konsekvent har late vere å lytta til innspel frå lokalbefolkninga om saka. Den tidlegare ordføraren har hatt ei rekkje moglegheiter både til å påverka eigne samferdselsministrar i tidlegare regjering og ikkje minst til å påverke dei regionale avklaringane som krevst i nettopp slike saker. Fylkeskommunen ber eit stort ansvar gjennom garantiar.

Når det er sagt, meiner eg at det er særs positivt at ein no har ei kommunalpolitisk leiing i Bjørnafjorden som faktisk lyttar til innbyggjarane, at ein har ein ordførar i Bjørnafjorden kommune som no kjem til sin eigen samferdselsminister og ikkje minst til Stortinget og ber fram dei mange viktige omsyna som burde vore tekne i denne saka.

Det er også særs gledeleg og viktig å registrera ei regjering som faktisk lyttar til lokalsamfunna i heile landet, der ulike problemstillingar vert løfta opp på ein særs ryddig og god måte. Denne regjeringa er klar for å rydja opp etter rotet frå Framstegspartiet, og det gler meg – og er eg heilt overtydd om at samferdselsministeren vil sikra ei god framdrift i arbeidet.

Carl I. Hagen (FrP) []: Hvis vi ser litt bakover i tid, som av og til kan være litt nyttig, vil de fleste bli klar over at de aller fleste år de siste 20 årene har bilistene betalt inn mer i avgifter – bensinavgift, dieselavgift, engangsavgift og andre avgifter, og moms på avgiftene – og et høyere beløp enn det som har vært brukt av stortingsflertallet på å bygge og vedlikeholde riksveinettet og overføringer til andre veier. Bilen og bilistene har vært melkeku for stortingsflertallet, og nå er det verre enn noen gang.

Tidligere har det i hvert fall vært slik: Da man innførte bompenger, første gang i Drammen, kunne bilistene velge om de ville bruke den fine, nye veien og betale, eller kjøre den gamle veien, som tok lengre tid og kanskje var mer trafikkfarlig. Da hadde man et valg. Det er slik det burde være når det gjelder bompenger, at man har valget – å betale for den fine, raske veien eller kjøre andre veier. Det var meningen i Norge i begynnelsen, og slik burde det også vært fremover.

Når jeg snakker med folk i andre land om dette, får de helt sjokk når de hører at vi også har bommer på sideveiene for å hindre at noen bruker de gamle veiene. Nå tar vi i realiteten betaling ikke for en tjeneste, som er en vei, men vi tar betaling som en ren skatt. Det aller verste er disse ringene, bl.a. rundt Oslo, hvor vel 80–90 pst. ikke går til veier, men til kollektivtrafikk. Det er en ren skatt som er lagt på bilistene. Jeg er veldig glad for at Fremskrittspartiet nå slår tydelig og klart fast: Nei til bompenger innenfor det systemet som de øvrige partier i dette hus har etablert.

Erling Sande (Sp) []: Eg blir freista til å vere med representanten Carl I. Hagen ein tur tilbake i tid, og vi treng ikkje å gå så langt tilbake. Vi kan gå til den førre regjeringa og deira periode, då Framstegspartiet ikkje berre støtta regjeringa, dei var òg deltakarar i regjeringa, og dei hadde styringa med Samferdselsdepartementet. Likevel var det ein dramatisk auke i bompengenivået. Ein fekk òg bygd mykje veg. Det var nettopp fordi bompengar var med og finansierte dei vegutbyggingane som blei gjorde.

Hadde det vore ein nobelpris i ansvarsfråskriving, var det ingen av oss som kunne konkurrert med Framstegspartiet i å bli nominert til den prisen. Etter åtte år med styring av dette landet, etter nye rekordar når det gjeld bompengar, går ein opp her og kritiserer stortingsfleirtalet for å gjere det som har vore den politikken ein sjølv har ført når ein har sete ved makta.

Når det er det sagt, må eg få leggje til at rassikring av riksvegar er kjempeviktig. Det var ein eigen post på statsbudsjettet som ikkje dagens regjering fjerna, men som den Framstegsparti-støtta Solberg-regjeringa tok ut av sitt forslag til statsbudsjett. Så kan vi diskutere om det bør kome på plass igjen. Eg er gjerne med på ein konstruktiv diskusjon om det – men rett skal vere rett.

Kari Henriksen hadde her overtatt presidentplassen.

Frank Edvard Sve (FrP) []: No har vi tydelegvis ein diskusjon om kven som er noregsmeister i ansvarsfråskriving, og når vi ser på dagens meiningsmålingar, trur eg det er eit signal om at befolkninga har ei meining om kven som vinn noregsmeisterskapen i ansvarsfråskriving. Der trur eg Senterpartiet går av med ein strålande siger for tida.

Senterpartiet skulle jo få Kommune-Noreg til å skine, budsjetta til fylkeskommunane skulle skine, samferdsle skulle byggjast ut, det var garantiar både her og der, både jernbane og veg skulle byggjast overalt – og no ser vi. Det er ein dårleg dagen derpå-hovudverk som ein ser rundt omkring i alle kommunar og fylke, og ikkje minst i Samferdsle-Noreg.

Det er bråstopp med vegbygging, og då vert det sjølvsagt bråstopp også med bompengar. Eg reknar med at om eit års tid kjem heilt sikkert representanten Erling Sande frå Senterpartiet til å stå på talarstolen her og seie at sjå her, vi kutta omfattande mengder med bompengar. – Ja, det er ikkje så rart når dei har kutta all vegbygginga; då vert det heller ingen auke i bompengar, då vert det nedgang. Det er det som kjem til å skje.

Realitetane er at den førre regjeringa bygde veg tilsvarande det ein tok inn i bil- og vegrelaterte avgifter. Litt over 50 mrd. kr vart tekne inn, men det vart også bygd veg for dei midlane. Kva skjer i dag? Jo, ein tek inn den summen ein tok inn tidlegare, men ein aukar bompengane enormt – opp mot 70 pst. inn mot Oslo. Ein skal altså flå bilistane over heile Noreg med endå meir bompengar der det er bompengar, til å finansiere gang- og sykkelveg og alle moglege kollektivgreier som bilistane ikkje skal bruke. Det skal dei finansiere. Men dei er utruleg flinke til å snakke om at nei, det er Framstegspartiet som aukar bompengane, vi gjer ikkje det. – Men når ein les aviser i Noreg, er det altså bompengeauke her og bompengeauke der, det er nye bypakkar her og nye bypakkar der.

Statsråden var inne og sa at bompengane var lokalt styrte. Ja, det er lokalt styrt, f.eks. det som no har gjort at Møre og Romsdal ikkje er bompengefritt. For kven er det som styrer Møre og Romsdal fylke og Ålesund kommune? Jo, det er Arbeidarpartiet og Senterpartiet. Det er iallfall ikkje Framstegspartiet. Korleis i all verdsens rike kan vi då få skulda for at det har vorte bompengar i Møre og Romsdal, i det einaste fylket som har vore bompengefritt? Det kunne eg gjerne ha tenkt meg at nokon svarte på – det vert eit interessant svar, vil eg tru.

Carl I. Hagen (FrP) []: Representanten Erling Sande fant det opportunt å minne om hva Fremskrittspartiet var med på da vi var i regjering – og det er helt naturlig. Jeg har ikke noe problem med å innrømme at vi tapte kampen om å redusere og fjerne bompenger i regjeringsforhandlinger.

Nå tror jeg også Erling Sande er veldig godt kjent med at det er forskjell på en Arbeiderparti–Senterparti-regjering og en ren Senterparti-regjering. Senterpartiet har nå måttet inngå mange kompromisser, på samme måte som vi også gjorde det tidligere. Men vi har, i hvert fall i ettertid, også erkjent at vi må gjøre noe annet. Når vi nå ser fremover, blir det ikke aktuelt at vi er med på bompenger sånn som det har vært.

Vi har også fremmet forslag om å benytte uventede, nye, store inntekter til å nedbetale all bompengegjeld, som ikke på noen måte ville vært inflasjonsdrivende, men bare ganske enkelt bruke noe av de ekstreme inntektene som vi nå har, og har hatt en stund, til å stoppe mange av de bomstasjonene som står rundt omkring. Det er det alle de andre partiene som har vært imot.

Det er veldig mange i det norske folk som leser om milliardinntekter som ikke var forventet, og som vi ikke kan bruke. Hvorfor ikke? Vi har i realiteten foreslått å fjerne også de fondene som vi har bygd opp. Vi kan bruke de fondene som er bygd opp, til å fjerne alle bomstasjonene – uten opphold.

I regjering med andre partier må man inngå kompromisser, noe Senterpartiet har lært seg og svir for, som vi også har gjort, og SV tidligere. Da blir det et spørsmål om hva som er hensiktsmessig i enhver situasjon.

Nå velger vi i hvert fall å se fremover og har etablert nye standpunkter, og de kommer til å være gjeldende. Det er et nei til å akseptere noen bomstasjoner som helst på sideveier. En eventuell bom skal være der man har valget mellom om å kjøre på en ny vei eller kjøre på de gamle veiene, sånn som det er i alle andre land, hvor det er helt utenkelig å kreve inn bompenger på sideveier som ikke er direkte knyttet til den nye veien som bompengene finansierer.

Presidenten []: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.

Votering, se voteringskapittel