Stortinget - Møte torsdag den 10. november 2022

Dato: 10.11.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 10 [14:06:41]

Referat

  • 1. (71) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Rotevatn, Alfred Jens Bjørlo og Guri Melby om mer frihet til å jobbe der du vil (Dokument 8:34 S (2022–2023))

    Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

  • 2. (72) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar, Tobias Drevland Lund og Hege Bae Nyholt om å sikre innsyn i alle offentlig finansierte velferdstjenester (Dokument 8:33 S (2022–2023))

  • 3. (73) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby og Alfred Jens Bjørlo om forbud mot innførsel og omsetning av pels i næringsøyemed (Dokument 8:35 S (2022–2023))

    Enst.: Nr. 2 og 3 sendes næringskomiteen.

  • 4. (74) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Westgaard-Halle, Sivert Bjørnstad, Alfred Jens Bjørlo og Rasmus Hansson om å opprettholde Norges innbetalinger til Den europeiske romorganisasjonens (ESA) frivillige programmer på dagens nivå (Dokument 8:36 S (2022–2023))

Presidenten []: Presidenten foreslår at representantforslaget blir sendt næringskomiteen.

Representanten Sivert Bjørnstad har bedt om ordet.

Sivert Bjørnstad (FrP) []: Siden forslaget, hvis det blir vedtatt, får betydning for regjeringens holdning på et ministerrådsmøte hos Den europeiske romorganisasjonen allerede 22. november, foreslås det at saken tas til behandling så snart som mulig.

Presidenten []: Ønsker noen ordet til stemmeforklaring? – Torgeir Knag Fylkesnes.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) []: Som forslagsstillarane er også SV opptatt av at dette skal behandlast raskt. Vi trur samtidig at viss ein behandlar det etter forretningsordenens § 39 b), vil vi likevel rekke å få behandla dette før møtet i ESA, der ein skal deklarere intensjonane i programmet. Da må det behandlast i helga, rett over helga må det kome innstilling frå komiteen, og saka må opp på kartet på torsdag. Difor anbefaler vi SVs gruppe å støtte behandling etter § 39 b).

Geir Pollestad (Sp) []: Regjeringspartia, Arbeidarpartiet og Senterpartiet, meiner at så lenge det er tid til komitébehandling, ønskjer me å ha det, og vert det gjeve klart uttrykk for Stortingets vilje i saka før 22. november, er det tidsnok. Me støttar forslaget frå SV om at representantforslaget vert sendt til komité.

Presidenten []: Da har representanten Sivert Bjørnstad foreslått at saken behandles etter forretningsordenens § 39 annet ledd bokstav c), dvs. at saken legges ut til gjennomsyn for representantene i minst én dag og deretter føres opp på dagsordenen til behandling.

Det foreligger da to forslag til behandlingsmåte. Det blir votert alternativt mellom presidentens forslag om komitébehandling og forslaget fra Sivert Bjørnstad.

Votering:

Ved alternativ votering mellom presidentens forslag og forslaget fra Sivert Bjørnstad ble presidentens forslag bifalt med 63 mot 38 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 14.09.40)

Presidenten []: Presidentens forslag er dermed vedtatt, og saken sendes til næringskomiteen.

Da er voteringen ferdig, og sak nr. 10, Referat, er ferdigbehandlet. Stortinget går tilbake til behandlingen av dagens kart.