Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - lovendringer (Deler av denne Ot.prp. er trukket tilbake, jf. Ot.meld. nr. 1 (2005-2006) og innst. O. nr. 1 (2005-2006))

Ot.prp. nr. 1 (2005-2006), Innst. O. nr. 1 (2005-2006), beslutning. O. nr. 1-10 (2005-2006) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.2005 Innst. O. nr. 1 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har med vekslende flertall vedtatt endringer i bl.a. skatte- og avgiftslovgivningen. Endringene må i stor grad sees i sammenheng med de av Stortinget vedtatte budsjettrammer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2005

   Behandlet i Odelstinget: 29.11.2005

   Behandlet i Lagtinget: 08.12.2005