Forslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter og Ulf Leirstein om at skatteplikten for arbeidsgiverbetalte kommunikasjonstjenester (mobiltelefon og Internett) bortfaller

Dokument nr. 8:51 (2005-2006), Innst. S. nr. 212 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 07.06.2006 Innst. S. nr. 212 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vedtatt å avise et forslag fra Fremsritspartiet om oppheve skatteplikten for arbeidsgiverbetalte kommunikasjonstjenester (mobiltelefon og Internett) med tilbakevirkende kraft for hele 2006 . Stortinget har imidlertid merker seg at Regjeringen vil se på beløpsgrensene dersom man blir forelagt dokumentasjon på at grensene slår urimelig ut. Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ber Regjeringen evaluere regelverket for beskatning av arbeidsgiverbetalte elektroniske kommunikasjonstjenester og eventuelt justere regelverket for å unngå urimelige utslag senest i forbindelse med fremleggelsen av forslag til statsbudsjettet for 2007, noe Fremskrittspartiet slutter seg subsidiært til.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2006