Skatte- og avgiftsopplegget 2010

Prop. 1 L (2009-2010), Innst. 4 L (2009-2010), Lovvedtak 3-19 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2009 Innst. 4 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med vekslende flertall vedtatt endringer i skatte- og avgiftslovgivningen. Endringene må til dels ses i sammenheng med de vedtatte budsjettrammene for 2010. Lovvedtakene samsvarer med Regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2009

   Behandlet andre gang i Stortinget: 01.12.2009