Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009

Dokument 1 (2010-2011), Innst. 138 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2010 Innst. 138 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet sak om Riksrevisjonens årlige kontroll og revisjon av departementene og de statlige virksomhetene for budsjettåret 2009. Riksrevisjonen har avgitt 205 avsluttende revisjonsbrev uten merknader og 21 avsluttende revisjonsbrev med merknader. Under behandlingen av saken er det enkelte områder som har vært særlig løftet frem. Det gjelder blant annet at det heller ikke for 2009 har vært mulig for Riksrevisjonen å bekrefte at Arbeids- og velferdsetatens regnskap er uten vesentlige feil og mangler. Videre at det er flere departementer som har utfordringer med å forholde seg til kravene om risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyring. Riksrevisjonen har også avdekket alvorlige brudd på IKT-sikkerheten i flere statlige virksomheter. Komiteen kritiserer i sin innstilling at Departementenes servicesenter ikke har hatt god nok sikring av IKT-infrastrukturen som departementene benytter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2010