Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene

Dokument 3:11 (2010-2011), Innst. 42 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.11.2011 Innst. 42 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet sak fra Riksrevisjonen om eiendomsforvaltningen i helseforetakene. Rapporten viser bl. a. at det er et omfattende behov for bygningsmessig oppgradering av sykehusene, og at det er dårlig samsvar mellom vedlikeholdsplaner og behovet for oppgradering. Rapporten er også kritisk til beslutningsgrunnlaget for nye sykehusbygg. Komiteinnstillingen viser at medlemmene har ulikt syn på konsekvensene av Riksrevisjonens rapport. Opposisjonspartiene fremholder at det er grunn til bekymring når eiendomsmassen ikke vedlikeholdes jevnlig og påpeker at manglende vedlikehold er dårlig samfunnsøkonomi. Disse partiene uttaler også at beslutningsgrunnlaget for nye sykehusbygg ikke er godt nok for å sikre realistiske byggeprosjekter. Regjeringspartiene uttaler at de ser positivt på at det er utarbeidet vedlikeholdsplaner, og viser til at manglende vedlikehold kan skyldes at lokalene skal avhendes. Stortinget har vedtatt at dokumentet fra Riksrevisjonen skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 28.11.2011