Endringer i kirkeloven m.m.

Prop. 71 L (2011-2012), Innst. 292 L (2011-2012), Lovvedtak 58 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 15.05.2012 Innst. 292 L (2011-2012)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

    • Slik stemte representantene

      Første behandling: Voteringsoversikt

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 15.05.2012

      Behandlet andre gang i Stortinget: 24.05.2012