Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve

Meld. St. 15 (2012-2013), Innst. 339 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen og helse- og omsorgskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 23.05.2013 Innst. 339 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en melding fra regjeringen om bekjempelse av vold i nære relasjoner. Meldingen identifiserer utfordringer i arbeidet mot vold i nære relasjoner og foreslår en strategi for det videre arbeidet. En handlingsplan mot vold i nære relasjoner vil fremmes i etterkant av Stortingets behandling av meldingen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2013