Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1990, kapitlene 1050, 1064, 1065 og 2414

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3. Budsjett-innst. S. nr. 10 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 24.11.1989 Budsjett-innst. S. nr. 10 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 04.12.1989