Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021), Innst. 6 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2020 Innst. 6 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2021 for de budsjettkapitlene som hører inn under justiskomiteens ansvarsområde (rammeområde 5). Rammeområdet omfatter bevilgninger til politi, domstoler, kriminalomsorg, sivil beredskap og andre justisformål. De samlede netto utgiftene utgjør om lag 36,6 mrd kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2020

   Debattert i Stortinget 18.12.2020
   Votert i Stortinget 18.12.2020